Απόσπαση (περιφέρεια)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Απόσπαση (περιφέρεια)
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Κενές θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. των παραμεθόριων περιοχών είναι δυνατόν να καλύπτονται με μετάταξη υπαλλήλων που διαθέτουν τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τη θέση στην οποία μετατάσσονται. Η μετάταξη αυτή διενεργείται σε κλάδο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρο 72 Ν.3528 (φεκ 26 τ. Α΄ 09-02-2007) Άρθρο 9 Ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 τ. Α΄ 13-12-1994)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση του υπαλλήλου στον φορεα προέλευσης Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Αίτηση του υπαλλήλου στον φορεα υποδοχης Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Βεβαίωση γνησιότητας πτυχίων από το φορέα προέλευσης Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
4 Βεβαίωση αποδοχών από το φορέα προέλευσης Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
5 Πιστοποιητικο υπηρεσιακών μεταβολών από το φορέα προέλευσης Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
6 Βεβαίωση ύπαρξης θέσεων στο φορέα υποδοχής Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
7 Καθορισμό αποδοχών από το φορέα υποδοχής Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
8 Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για διορισμό οργάνου υποδοχής Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
9 Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για διορισμό οργάνου προέλευσης Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20