Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Δήμοι)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Δήμοι)
Από ποιους παρέχεται Υπάλληλος Τμήματος Προϋπολογισμού - Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Σε ποιους παρέχεται Εσωτερική Διαδικασία των Δήμων στα πλαίσια διενέργειας δαπανών - συνήθως στο Γραφείο Προμηθειών και την Τεχνική Υπηρεσία για τη συνέχιση των διεργασιών ανάθεσης προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου
Νομοθετικό πλαίσιο ΠΔ 80/2016, Ν. 4270/2014
Κόστος σε ευρώ 0,00
Αρμόδια αρχή ΟΤΑ Α' Βαθμού - Δήμος

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νομική δέσμευση).

Προκειμένου να αναληφθεί εγκαίρως οποιαδήποτε δέσμευση ή να εκτελεσθεί οποιαδήποτε δαπάνη, εκδίδεται απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία περιέχει βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου περί ύπαρξης και δέσμευσης της αναγκαίας πίστωσης (δημοσιονομική δέσμευση). (παρ 1 άρθρο 66 ν. 4270/2014)

Σχετική Νομοθεσία

Ν.4270 2014.pdf Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, και οι τροποποιήσεις αυτού.

Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες."

Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών 2/85239/0026/2012/04.02.2014 Εγκύκλιος 2 85239 0026 2014.pdf "Συμπληρωματικές αναλήψεις υποχρεώσεων"

Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών 2/45592/0026/14.06.2017  “Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 80/2016 από τους Δήμους”

Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών 2/86708/0026/28.11.2017 Υπ.-Οικ.-2-86708-0026-28.11.2017.pdf "Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων"

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος ή/και ηλεκτρονικός

Ενέργειες υπηρεσιακών οργάνων 

i. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών οφείλουν να ελέγχουν την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας και να μην προβαίνουν σε εκκαθάριση και ενταλματοποίηση αυτών, εφόσον δεν πληρούν τις τιθέμενες προϋποθέσεις. Καμία ατομική διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού φορέα της Γενικής Κυβέρνησης δεν ισχύει εάν δεν αναγράφεται στο προοίμιο αυτής ο αριθμός της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. (παρ 11 άρθρο 66 ν. 4270/2014)

ii. Οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών (ΠΟΥ) όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διασφαλίζουν ότι:

α. οι δεσμεύσεις που εγκρίνονται και καταχωρούνται αφορούν νόμιμες και κανονικές δαπάνες και υπόκεινται στον όρο της διαθεσιμότητας επαρκούς υπολοίπου πιστώσεων υπό το συγκεκριμένο κωδικό του προϋπολογισμού,

β. για όλες τις πολυετείς υποχρεώσεις του προϋπολογισμού, έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014,

γ. τα τιμολόγια αγαθών και υπηρεσιών εξοφλούνται εντός των Προθεσμιών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις,

δδεν συσσωρεύονται ληξιπρόθεσμες οφειλές, και

ε. όλες οι εκκρεμείς υποχρεώσεις και τα ανεξόφλητα τιμολόγια στο τέλος του έτους μεταφέρονται στο επόμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 66 του ν. 4270/2016 και εξοφλούνται κατά χρονική προτεραιότητα. (παρ 3 άρθρο 68 ν. 4270/2014)

iii)  Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών καταρτίζει σε δύο (2) αντίτυπα το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και συντάσσει βάσει των τηρούμενων στοιχείων τη βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος, εφόσον:

-  συντρέχουν οι οριζόμενες στο άρθρο 66 παρ. 2 του Ν. 4270/2014, όπως ισχύει, προϋποθέσεις,

-  η δαπάνη στην οποία αφορά είναι νόμιμη κατά την έννοια του άρθρου 91, παρ. 2, εδάφιο β' του Ν. 4270/2014,

-  η σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή και

-  το αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν διάταγμα. (παρ 1 άρθρο 4 του ΠΔ 80/2016)

Η ανάρτηση στο διαδίκτυο των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης που αφορούν δαπάνες υπηρεσιών για τις οποίες οι Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) ασκούν αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24, καθώς και των άρθρων 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α΄143), διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του διατάκτη, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α΄145). (άρθρο 40 Ν.4484/17)

Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη. (παρ 4 άρθρο 4 του ΠΔ 80/2016)

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Τύπος και περιεχόμενο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία εγκρίνεται και αναγνωρίζεται ταυτόχρονα από το διατάκτη ή το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο η πραγματοποίηση δαπανών, περιλαμβάνει απαραίτητα:

α. Τις διατάξεις των νόμων ή κανονιστικών πράξεων, με τις οποίες επιτρέπεται η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνης.

β. Το είδος, πλήρη αιτιολόγηση της δαπάνης με σαφή αναφορά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα που εξυπηρετείται από την πραγματοποίησή της και στο χρόνο υλοποίησής της.

γ. Το ύψος της συνολικής επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισμό του φορέα, καθώς και την κατανομή αυτής κατ' έτος σε περίπτωση τμηματικής πραγματοποίησης της δαπάνης σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.

δ. Τον αριθμό της απόφασης προέγκρισης (προηγούμενης έγκρισης) της πολυετούς υποχρέωσης.

ε. Το/τα οικονομικό/ά έτος/η πραγματοποίησης της δαπάνης.

στ. Τον τίτλο και τον κωδικό αριθμό του φορέα και του ειδικού φορέα, καθώς και τον κωδικό αριθμό εξόδου. (παρ 1 άρθρο 3 του ΠΔ 80/2016)

Επί της απόφασης της παραγράφου 1 συντάσσεται παρά πόδας πράξη-βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου φορέα περί: α) ύπαρξης σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του και, ειδικά για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, εντός του ποσοστού διάθεσης αυτής και β) δέσμευσης ισόποσης πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης. (παρ 2 άρθρο 3 του ΠΔ 80/2016)

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με τη σχετική βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, αναρτάται στο διαδίκτυο (πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ») και λαμβάνει μοναδικό αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) που αναγράφεται επί του σώματος αυτής. (παρ 3 άρθρο 3 του ΠΔ 80/2016)

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • ·       Δεν απαιτείται παράβολο.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα
1 Εισήγηση για βεβαίωση ύπαρξης επαρκών πιστώσεων εγγεγραμμένων στο προϋπολογισμό του Δήμου Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, που διαχειρίζεται την δαπάνη (προμήθεια, υπηρεσία, έργο κλπ)
2 Πρωτογενές αιτήματος αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ, εάν πρόκειται για δαπάνη άνω των 1.000,00€ (προ ΦΠΑ)
3 Τεχνική Έκθεση ή Μελέτη που να  περιγράφει το είδος της δαπάνης με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής της (καθορισμός των οικονομικών χρήσεων όταν πρόκειται για πολυετείς δαπάνες) Συντάκτης Μελετητής Υπάλληλος του Δήμου
4 Απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του Δήμου, ανάλογα με την περίπτωση. Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, που διαχειρίζεται την δαπάνη (Συνήθως το Γραφείο Προμηθειών)
5 Απόφαση του Διατάκτη (Δήμαρχος, Οικονομική Επιτροπή ή Δημοτικό Συμβούλιο ανάλογα με το είδος της δαπάνης) για την ψήφιση της πίστωσης Τμήματα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου (Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής - ΟΕ ή Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου - ΔΣ)

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Έλεγχος για την ύπαρξη επαρκών πιστώσεων στον ΚΑ εξόδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου. ν. 4270/2014

Π.Δ. 80/16

Υπάλληλος τμήματος Προϋπολογισμού και ελέγχου των πιστώσεων Αυθημερόν
2 Σύνταξη Βεβαίωσης παρά πόδας του Σχεδίου Απόφασης Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΥ) ότι: 1) η δαπάνη ύψους ευρώ ...... είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού πίστωσης του ΚΑ Εξόδων...... και 2) τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 ότι: i) συντρέχουν οι οριζόμενες στο άρθρο 66 παρ. 2 του Ν. 4270/2014, όπως ισχύει, προϋποθέσεις, ii) η δαπάνη στην οποία αφορά είναι νόμιμη κατά την έννοια του άρθρου 91, παρ. 2, εδάφιο β’ του Ν. 4270/2014, iii) η σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή. 3) το υπόλοιπο προς Ανάληψη ποσό ..... €. Υπάλληλος τμήματος Προϋπολογισμού και ελέγχου των πιστώσεων και Υπογραφή από τον ΠΟΥ (Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών) και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών Αυθημερόν
3 Εάν δεν επαρκούν οι πιστώσεις για την συγκεκριμένη δαπάνη προχωρούμε σε σύνταξη εισήγησης προς του Δημοτικό Συμβούλιο για Αναμόρφωση και Ενίσχυση του απαραίτητου ΚΑ εξόδων Υπάλληλος τμήματος Προϋπολογισμού και ελέγχου των πιστώσεων και Υπογραφή από τον ΠΟΥ
4 Βεβαίωση «παρά πόδας» της ΠΑΥ από τον ΠΟΥ σε συνέχεια της λήψης απόφασης από τον αρμόδιο διατάκτη (Δήμαρχο ή ΟΕ ή ΔΣ) για την ψήφιση της πίστωσης και εγγραφή αυτής στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου Υπάλληλος τμήματος Προϋπολογισμού και ελέγχου των πιστώσεων και Υπογραφή από τον ΠΟΥ
5 Με τη σύνταξη και ανάρτηση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από τον διατάκτη (κατά περίπτωση: Δημάρχου ή ΟΕ ή ΔΣ) στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή/και όπου απαιτείται στο ΚΗΜΔΗΣ για την έγκριση του αιτήματος, γίνεται η συμπλήρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων του Δήμου με τα πλήρη στοιχεία της Απόφασης καθώς και τα ΑΔΑ, ΑΔΑΜ για την έναρξη ισχύος της πράξης. Υπάλληλος τμήματος Προϋπολογισμού και ελέγχου των πιστώσεων

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Τμήματα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου:

Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής - ΟΕ

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου - ΔΣ

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Οι αποφάσεις των διατακτών (ΟΕ και ΔΣ) που ψηφίζουν πιστώσεις υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τους αρμόδιους ελεγκτές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Μητρώα που τηρούνται

Ηλεκτρονικές καταχωρήσεις στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου