Αρχική Έκδοση Διαβατηρίου Ενηλίκων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αρχική Έκδοση Διαβατηρίου Ενηλίκων
Από ποιους παρέχεται Ελληνική Αστυνομία
Σε ποιους παρέχεται Ενήλικες Έλληνες Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο

1. Νόμος 3103/2003 (Φ.Ε.Κ. 23/29-1-2003)

2. Π.Δ. 25/2004 (Φ.Ε.Κ. 17/30-1-2004), όπως τροποποιήθηκε με: α. Π.Δ. 193/2005 (Φ.Ε.Κ. 234/ 27-9-2005).

3. Π.Δ. 126/2005 (Φ.Ε.Κ. 181/21-7-2005)

4. Π.Δ. 135/2007 (Φ.Ε.Κ. 172/31-7-2007), Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 25/2004

5. Π.Δ. 30/2010 (Φ.Ε.Κ. 68/13-5-2010), Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 25/2004

6. Κ.Υ.Α. 3021/22/10/2005 (Φ.Ε.Κ. 932/6-7-2005, τ.Β`) όπως τροποποιήθηκε με: α. Κ.Υ.Α. 3021/22/10-δ/2005 (Φ.Ε.Κ. 1736, τ.Β`) β. Κ.Υ.Α. 3021/22/10-στ/2007 (Φ.Ε.Κ. 1053/17-8-2007 τ.Β`) γ. Κ.Υ.Α. 3021/22/10-θ/2010 (Φ.Ε.Κ. 1298/17-08-2010 τ.Β') δ. Κ.Υ.Α. 3021/22/10-ζ /2015 (Φ.Ε.Κ 2702/14-12-2015 τ.Β')
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Τρεις (3) εργάσιμες ημέρες
Κόστος σε ευρώ 84,40 ευρώ
Αρμόδια αρχή Διεύθυνση Διαβατηρίων & Εγγράφων Ασφαλείας

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αρχική έκδοση διαβατηρίου σε ενήλικες Έλληνες πολίτες.

Σχετική Νομοθεσία

1. Νόμος 3103/2003 (Φ.Ε.Κ. 23/29-1-2003): «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις». - Αρχείο:1. Νόμος 3103 2003 (Φ.Ε.Κ. 23 29-1-2003).pdf

2. Π.Δ. 25/2004 (Φ.Ε.Κ. 17/30-1-2004), «Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών», - Αρχείο:2. Π.Δ. 25 2004 (Φ.Ε.Κ. 17 30-1-2004).pdf όπως τροποποιήθηκε με:

α. Π.Δ. 193/2005 (Φ.Ε.Κ. 234/ 27-9-2005). - Αρχείο:2α. Π.Δ. 193 2005 (Φ.Ε.Κ. 234 27-9-2005).pdf

3. Π.Δ. 126/2005 (Φ.Ε.Κ. 181/21-7-2005), «Ίδρυση Διεύθυνσης Διαβατηρίων και άλλες διατάξεις» το οποίο κατήργησε το Π.Δ. 37/2004 (Φ.Ε.Κ. 33, τ.Α`)». -

Αρχείο:3. Π.Δ. 126 2005 (Φ.Ε.Κ. 181 21-7-2005).pdf

4. Π.Δ. 135/2007 (Φ.Ε.Κ. 172/31-7-2007), Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 25/2004 «Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών». - Αρχείο:4. Π.Δ. 135 2007 (Φ.Ε.Κ. 172 31-7-2007).pdf

5. Π.Δ. 30/2010 (Φ.Ε.Κ. 68/13-5-2010), Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 25/2004 «Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών». - Αρχείο:5. Π.Δ. 30 2010 (Φ.Ε.Κ. 68 13-5-2010).pdf

6. Κ.Υ.Α. 3021/22/10/2005 (Φ.Ε.Κ. 932/6-7-2005, τ.Β`): «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου». -

Αρχείο:6. Κ.Υ.Α. 3021 22-10-2005 (Φ.Ε.Κ. 932 6-7-2005, τ.Β`).pdf

όπως τροποποιήθηκε με:

α. Κ.Υ.Α. 3021/22/10-δ/2005 (Φ.Ε.Κ. 1736, τ.Β`). - Αρχείο:6α. Κ.Υ.Α. 3021 22-10-δ-2005 (Φ.Ε.Κ. 1736, τ.Β`).pdf

β. Κ.Υ.Α. 3021/22/10-στ/2007 (Φ.Ε.Κ. 1053/17-8-2007 τ.Β`) - Αρχείο:6β. Κ.Υ.Α. 3021 22-10-στ-007 (Φ.Ε.Κ. 1503 17-8-2007 τ.Β`).pdf

γ. Κ.Υ.Α. 3021/22/10-θ/2010 (Φ.Ε.Κ. 1298/17-08-2010 τ.Β') - Αρχείο:6γ. Κ.Υ.Α. 3021 22-10-θ-2010 (Φ.Ε.Κ. 1298 17-8-2010 τ.Β').pdf

δ. Κ.Υ.Α. 3021/22/10-ζ /2015 (Φ.Ε.Κ 2702/14-12-2015 τ.Β')  - Αρχείο:6δ. Κ.Υ.Α. 3021 22-10-ζ-2015 (Φ.Ε.Κ 2702 14-12-2015 τ.Β').pdf

Σχετικά Έγγραφα

[1] Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Έκδοσης Διαβατηρίου - Υπόδειγμα Αίτησης

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο ενδιαφερόμενος, που επιθυμεί να εφοδιαστεί με διαβατήριο, προσέρχεται αυτοπρόσωπα στο γραφείο διαβατηρίων του τόπου κατοικίας του και καταθέτει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία εκτυπώνεται μετά την καταχώρηση των στοιχείων του, σε ηλεκτρονική φόρμα από την υπηρεσία παραλαβής, αφού προηγουμένως την ελέγξει και εν συνεχεία την υπογράψει, επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο το περιεχόμενό της. Παράλληλα υποβάλλει τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

α. Εφ' όσον στο πρόσωπό του συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, που καθιστούν αδύνατη ή δυσχεραίνουν ουσιωδώς την μετακίνησή του και αποδεικνύονται με ιατρικό πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, για την παραλαβή των δικαιολογητικών μεταβαίνει στον ενδιαφερόμενο υπάλληλος της υπηρεσίας.

β. Έλληνες που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό ή βρίσκονται εκεί για συγκεκριμένους λόγους και είναι για ορισμένο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, δύνανται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά κατ' εξαίρεση και στα γραφεία διαβατηρίων των τόπων προσωρινής διαμονής των στην χώρα.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Απαιτούνται τα κάτωθι ηλεκτρονικά παράβολα:

1. Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53,00 ευρώ

2. Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη: 5,00 ευρώ.

3. Παράβολο χαρτοσήμου:

α. Για διαβατήριο πενταετούς διάρκειας : Παράβολο ονομαστικής αξίας 22 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 26,40 ευρώ (άνω των 14 ετών).

β. Για διαβατήριο διάρκειας 13 μηνών : Παράβολο ονομαστικής αξίας 9 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 10,80 ευρώ.(Αποκλειστικά και μόνο για διαβατήρια που χορηγούνται κατ’εξαίρεση σύμφωνα με την παρ.3 του Άρθρου 1 του Π.Δ 25/2004 και την παρ.3 του Άρθρου 4 του Π.Δ 25/2004 ως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 3 του Π.Δ 135/2007.)

γ. Για διαβατήριο διάρκειας 8 μηνών : Παράβολο ονομαστικής αξίας 4,5 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 5,40 ευρώ.(Αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώσεις που η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι προσωρινά αδύνατη )

δ. Για διαβατήριο διάρκειας 3 μηνών (Μεταγωγή κρατουμένου) : Παράβολο ονομαστικής αξίας 4,5 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 5,40 ευρώ. (Αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώσεις διαβατηρίων που χορηγούνται σύμφωνα με την περ. β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Π.Δ.25/2004 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του Άρθρου 1 του Π.Δ 30/2010)

Το παράβολο καταβάλλεται:

1. Στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (Υπηρεσίες προς πολίτες): Από την 16-01-2015 καθιερώνεται - εφαρμόζεται η νέα διαδικασία είσπραξης του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), το οποίο αντικαθιστά την έντυπη μορφή παραβόλου και των σχετικών αποδεικτικών είσπραξης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.3943/2011 (Α 66).

2. Στις εφορίες: Έντυπα παράβολα ή διπλότυπα είσπραξης γίνονται αποδεκτά μέχρι την πλήρη κατάργησή τους από τις Δ.Ο.Υ..

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Μια πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη φωτογραφία 4x6 εκ. συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.

Οι προδιαγραφές αυτές είναι συγκεκριμένα: Φωτογραφία διαστάσεων 40-60 mm, τυπωμένη σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί, χωρίς τη χρήση τεχνολογίας inkjet ή laser. Η φωτογραφία θα πρέπει να έχει ληφθεί κάτω από ιδανικές συνθήκες, τα δε χρώματα της εκτύπωσης επιβάλλεται να είναι ουδέτερα.

Είναι αναγκαίο να τηρούνται πιστά οι τεχνικές προδιαγραφές λήψης της, προκειμένου επιτυγχάνονται τα καλύτερα αποτελέσματα.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
Σε περιπτώσεις ατόμων με προβλήματα όρασης, όταν δεν πληρούνται επακριβώς οι τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές φωτογραφιών (π.χ. μη εστιασμός, κλειστοί οφθαλμοί, παραμόρφωση χαρακτηριστικών προσώπου κλπ) συνυποβάλλεται, είτε απλή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Τυφλών οικείας Υπηρεσίας, η οποία πιστοποιεί την εν λόγω κατάσταση, είτε ιατρική βεβαίωση – γνωμάτευση. Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Κατάθεση από τον Αιτούντα
Στην περίπτωση που ο αιτών είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν έχει Ελληνικό Δελτίο Ταυτότητας, υποβάλλει πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου). Κατάθεση από τον Αιτούντα
Εφόσον ο αριθμός δημοτολογίου δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητος, δηλώνεται προφορικά για την καταχώρησή του στο έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης. Δήλωση από τον Αιτούντα
3 Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου με κωδικό Ε1α που εκτυπώνεται στα Γραφεία Υποδοχής Αιτημάτων και στην οποία είναι ενσωματωμένη υπεύθυνη δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος αναφέρει:

- Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή ανωμοτί κατάθεση ή ψευδή δήλωση, εφόσον τα αδικήματα αυτά αφορούν την έκδοση, τη χρήση ή την απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου.

- Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αρπαγή, εμπόριο δούλων, εμπορία ανθρώπων, αρπαγή ανηλίκων, ακούσια απαγωγή, σωματεμπορία ή διακίνηση λαθρομεταναστών.

- Αν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για κακούργημα ή για τα παραπάνω αδικήματα.

- Αν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης.

- Αν είναι ανυπότακτος εξωτερικού.

- Αν εκκρεμεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

- Αν διαμένει μόνιμα στην αναγραφείσα διεύθυνση κατοικίας και εάν έχει εκδοθεί στο όνομά του διαβατήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3103/2003 από την ΕΛ.ΑΣ., το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητείται η ανανέωση ή αντικατάστασή του.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Παράβολα είσπραξης εσόδων. Απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο (ή διπλότυπα είσπραξης ή έντυπα παράβολα μέχρι την πλήρη κατάργησή τους από τα δημόσια ταμεία) για την πιστοποίηση πληρωμής των τελών έκδοσης του διαβατηρίου. Το εν λόγω e-Παράβολο αφορά, αφ' ενός χρηματικό ποσό υπέρ του Δημοσίου και αφ' ετέρου ποσό για την αξία του εντύπου διαβατηρίου και την κάλυψη των ανάλογων ταχυδρομικών εξόδων αποστολής, ο αριθμός του οποίου, τίθεται στο οικείο πεδίο της αίτησης. Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Παραλαβή αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών έκδοσης διαβατηρίου του αιτούντα πολίτη Π.Δ. 126/2005 (Φ.Ε.Κ. 181/21-7-2005) Γραφείο Διαβατηρίων οικείας Αστυνομικής Υπηρεσίας Άμεσα με την κατάθεση αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών από τον αιτούντα πολίτη
2 Έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών έκδοσης διαβατηρίου του αιτούντα πολίτη, ιδίως σε ό,τι αφορά στη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων χορήγησης Π.Δ. 126/2005 (Φ.Ε.Κ. 181/21-7-2005) Γραφείο Διαβατηρίων οικείας Αστυνομικής Υπηρεσίας Άμεσα με την κατάθεση αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών από τον αιτούντα πολίτη
3 Αποστολή της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών έκδοσης διαβατηρίου του αιτούντα πολίτη στη Διεύθυνση Διαβατηρίων & Εγγράφων Ασφαλείας Νόμος 3103/2003 (Φ.Ε.Κ. 23/29-1-2003) Π.Δ. 126/2005 (Φ.Ε.Κ. 181/21-7-2005) Γραφείο Διαβατηρίων οικείας Αστυνομικής Υπηρεσίας Άμεσα μετά τον έλεγχο της αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών του αιτούντα πολίτη
4 Παραλαβή της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών για την έκδοση διαβατηρίου Π.Δ. 126/2005 (Φ.Ε.Κ. 181/21-7-2005) Διεύθυνση Διαβατηρίων & Εγγράφων Ασφαλείας/1ο Τμήμα Εισαγωγής Δεδομένων & Διεκπεραίωσης
5 Καταμέτρηση, ταξινόμηση, πρωτοκόλληση και εισαγωγή των δικαιολογητικών στη βάση δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία Π.Δ. 126/2005 (Φ.Ε.Κ. 181/21-7-2005) Διεύθυνση Διαβατηρίων & Εγγράφων Ασφαλείας/1ο Τμήμα Εισαγωγής Δεδομένων & Διεκπεραίωσης
6 Έλεγχος της πληρότητας και της γνησιότητας των δικαιολογητικών για την έκδοση διαβατηρίου Π.Δ. 126/2005 (Φ.Ε.Κ. 181/21-7-2005) Διεύθυνση Διαβατηρίων & Εγγράφων Ασφαλείας/2ο Τμήμα Ελέγχου & Εγκρίσεων
7 Ορθή καταχώρηση των δικαιολογητικών για την έκδοση διαβατηρίου στο ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας Π.Δ. 126/2005 (Φ.Ε.Κ. 181/21-7-2005) Διεύθυνση Διαβατηρίων & Εγγράφων Ασφαλείας/2ο Τμήμα Ελέγχου & Εγκρίσεων
8 Διαπίστωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την χορήγηση διαβατηρίου στον αιτούντα πολίτη Π.Δ. 126/2005 (Φ.Ε.Κ. 181/21-7-2005) Διεύθυνση Διαβατηρίων & Εγγράφων Ασφαλείας/2ο Τμήμα Ελέγχου & Εγκρίσεων
9 Έγκριση του αιτήματος για την έκδοση διαβατηρίου Π.Δ. 126/2005 (Φ.Ε.Κ. 181/21-7-2005) Διεύθυνση Διαβατηρίων & Εγγράφων Ασφαλείας/2ο Τμήμα Ελέγχου & Εγκρίσεων
10 Προώθηση των δικαιολογητικών για την έκδοση διαβατηρίου Π.Δ. 126/2005 (Φ.Ε.Κ. 181/21-7-2005) Διεύθυνση Διαβατηρίων & Εγγράφων Ασφαλείας/2ο Τμήμα Ελέγχου & Εγκρίσεων
11 Εκτύπωση διαβατηρίου Π.Δ. 126/2005 (Φ.Ε.Κ. 181/21-7-2005) Διεύθυνση Διαβατηρίων & Εγγράφων Ασφαλείας/3ο Τμήμα Εκτύπωσης & Ποιοτικού Ελέγχου
12 Έλεγχος του εκτυπωθέντος διαβατηρίου για τη διαπίστωση της ποιότητας εκτύπωσης και της ορθότητα των αναγραφόμενων στοιχείων Π.Δ. 126/2005 (Φ.Ε.Κ. 181/21-7-2005) Διεύθυνση Διαβατηρίων & Εγγράφων Ασφαλείας/3ο Τμήμα Εκτύπωσης & Ποιοτικού Ελέγχου
13 Αποστολή εκδοθέντος διαβατηρίου στην οικεία Αστυνομική Υπηρεσία για παράδοση στον δικαιούχο Π.Δ. 126/2005 (Φ.Ε.Κ. 181/21-7-2005) Διεύθυνση Διαβατηρίων & Εγγράφων Ασφαλείας/3ο Τμήμα Εκτύπωσης & Ποιοτικού Ελέγχου Εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής

της αίτησης από την κεντρική υπηρεσία έκδοσης διαβατηρίων

14 Παραλαβή εκδοθέντος διαβατηρίου από την οικεία Αστυνομική Υπηρεσία Π.Δ. 126/2005 (Φ.Ε.Κ. 181/21-7-2005) Γραφείο Διαβατηρίων οικείας Αστυνομικής Υπηρεσίας
15 Παράδοση εκδοθέντος διαβατηρίου στον δικαιούχο Π.Δ. 126/2005 (Φ.Ε.Κ. 181/21-7-2005) Γραφείο Διαβατηρίων οικείας Αστυνομικής Υπηρεσίας
16 Παραλαβή εκδοθέντος διαβατηρίου από τον δικαιούχο Γραφείο Διαβατηρίων οικείας Αστυνομικής Υπηρεσίας

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.