Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α/Α2/Α1/ΑΜ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α/Α2/Α1/ΑΜ.

Σχετική Νομοθεσία

 1. π.δ.51/2012
 • Fek 51 2012.pdf
 • (Α΄101)
  1. Απόφαση οικ.50984/7947/22-11-2013
 • A3 50984 7947.pdf
 • του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων», (Β΄3056)
  1. Απόφαση Π.Ο.Λ.1163/3-7-2013
 • POL1163 2013.pdf
 • (Β΄1675) του Υπουργού Οικονομικών «Όροι και διαδικασίες είσπραξης-επιστροφής για την εφαρμογή ηλεκτρονικού παραβόλου»
  1. Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

  Τρόπος διεκπεραίωσης

  Κατάθεση Δικαιολογητικών αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

  Παραλαβή της άδειας οδήγησης αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

  Έντυπο που χρησιμοποιείται

  Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση

  Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

  Δικαιολογητικά

  Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
  1 Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση Κατάθεση από τον Αιτούντα
  2 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού

  διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας

  Κατάθεση από τον Αιτούντα
  3 Απλό-φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων,

  εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα,

  Κατάθεση από τον Αιτούντα
  4 Δύο πιστοποιητικά υγείας πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης, από οφθαλμίατρο και παθολόγο, καθώς και

  φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών ή Πρακτικό Δ.Ι.Ε., κατά περίπτωση.

  Τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εντός εξαμήνου από την έκδοσή τους

  Κατάθεση από τον Αιτούντα
  5 Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (χορηγείτε από την υπηρεσία) Κατάθεση από τον Αιτούντα
  6 Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, οι δύο (2) από αυτές προσκομίζονται στους γιατρούς.

  Οι άλλες δύο που προσκομίζονται στην υπηρεσία δεν πρέπει να αγγιχτούν με τα δάκτυλα.

  Κατάθεση από τον Αιτούντα
  7 Παράβολο 50,0 € για - Αρχική χορήγηση κατηγορίας (ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β) άδειας οδήγησης. Κατάθεση από τον Αιτούντα
  8 Παράβολο 30,0 € για - Εκτύπωση εντύπου Άδειας Οδήγησης. Κατάθεση από τον Αιτούντα
  9 Παράβολο 18,0€ παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων, για

  Αρχική χορήγηση κατηγορίας (ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β) άδειας οδήγησης.

  Κατάθεση από τον Αιτούντα
  10 Αν ο υποψήφιος για χορήγηση της κατηγορίας ΑΜ δεν έχει συµπληρώσει την ηλικία των 18 ετών,

  απαιτείται επιπλέον η έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιµέλειά του, η οποία παρέχεται πάνω στην αίτηση.

  Κατάθεση από τον Αιτούντα
  11 Στην άδεια οδήγησης μπορεί επίσης να αναγράφεται, με τη γραπτή συγκατάθεση του κατόχου, η ομάδα αίματος.

  Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει αυτή

  (πχ πιστοποιητικό δημόσιου νοσοκομείου, απολυτήριο στρατού, κάρτα εθελοντή αιμοδότη κλπ).

  Κατάθεση από τον Αιτούντα

  Διαδικασίες

  Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
  1 Κατάθεση Δικαιολογητικών
  Κατάθεση (4) τεσσάρων πρόσφατων φωτογραφιών τύπου διαβατηρίου.

  Οι δύο θα κατατεθούν στην υπηρεσία και από μια θα προσκομιστούν σε κάθε ιατρό

  Κατάθεση πιστοποιητικού υγείας από Συμβεβλημένο Οφθαλμίατρο

  και φωτοαντιγράφου του αποδεικτικού πληρωμής του γιατρού. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οδηγός κριθεί μη ικανός ακολουθεί το βήμα 1ε

  ΠΔ 51/2012 και ΥΑ 50984/2013
  Κατάθεση πιστοποιητικού υγείας από Συμβεβλημένο Παθολόγο

  και φωτοαντιγράφου του αποδεικτικού πληρωμής του γιατρού.

  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οδηγός κριθεί μη ικανός ακολουθεί το βήμα 1ε

  Κατάθεση Παραβόλου 50 €
  Κατάθεση Παραβόλου 18 €
  2 Εξέτα­ση από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.) στην περίπτωση

  που κριθεί μη ικανός στα βήματα 1α ή 1β.

  Εάν κριθεί μη ικανός τότε δεν μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία.

  Ο υποψήφιος οδηγός μπορεί να επανεξεταστεί μετά από ένα χρόνο από Δ.Ι.Ε

  3 Έκδοση Δελτίου Εκπαίδευσης και Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.)
  4 Κατάθεση από την Σχολή Οδηγών βεβαίωσης για την ολοκλήρωση του ελάχιστου αριθμού ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης (21 ώρες),

  και προγραμματισμός του υποψηφίου για την συμμετοχή του στην Θεωρητική Εξέταση.

  5 Εάν αποτύχει στο βήμα 4 (Θεωρητική Εξέταση) τότε κατατίθεται εκ νέου από την Σχολή Οδηγών αίτηση για προγραμματισμό του υποψηφίου για την συμμετοχή του στην Θεωρητική Εξέταση.

  Το βήμα επαναλαμβάνεται έως ότου ο υποψήφιος οδηγός επιτύχει στην Θεωρητική Εξέταση.

  Σε κάθε προγραμματισμό θεωρητικής εξέτασης καταβάλλεται παράβολο 10€.

  6 Εφόσον επιτύχει στο βήμα 4 ή 5, κατάθεση από την Σχολή Οδηγών βεβαίωσης για την ολοκλήρωση του ελάχιστου αριθμού ωρών πρακτικής εκπαίδευσης (14 ώρες), και προγραμματισμός του υποψηφίου για την συμμετοχή του στην Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς (Πρακτική Εξέταση).

  Επίσης κατατίθεται παράβολο 10€ για τον προγραμματισμό της θεωρητικής εξέτασης.

  7 Εάν αποτύχει στο βήμα 6 (Πρακτική Εξέταση) τότε κατατίθεται εκ νέου από την Σχολή Οδηγών αίτηση για προγραμματισμό του υποψηφίου για την συμμετοχή του στην Πρακτική Εξέταση. Το βήμα επαναλαμβάνεται έως ότου ο υποψήφιος οδηγός επιτύχει στην Πρακτική Εξέταση.

  Σε κάθε προγραμματισμό Πρακτικής εξέτασης καταβάλλεται παράβολο 10€.

  8 Υποψήφιος ο οποίος εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσης του Δ.Ε.Ε., δεν ολοκληρώνει επιτυχώς τα βήματα 4 έως 7 (δηλαδή να επιτύχει και στις Θεωρητικές και στις Πρακτικές Εξετάσεις), υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και υποχρεούται σε εκ νέου θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και εξέταση.
  9 Καταβολή παραβόλου παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 18€, καθώς και παραβόλου 30€ για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης.

  Κατάθεση αίτησης εκτύπωσης άδειας οδήγησης. η αίτηση υπογράφεται αποκλειστικά και μόνο από τον οδηγό.

  10 Αποστολή από την υπηρεσία της αίτησης εκτύπωσης στη

  Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αθήνα, για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης.

  11 Η Διεύθυνση Διαβατηρίων αποστέλλει την εκτυπωμένη άδεια οδήγησης στην υπηρεσία.
  12 Σε περίπτωση που η Διεύθυνση Διαβατηρίων αποστείλει αντί της άδεια οδήγησης απορριπτική

  απάντηση τότε υποβάλλεται εκ νέου από τον οδηγό η αίτηση εκτύπωσης συνοδευόμενη από μια φωτογραφεία τύπου διαβατηρίου.

  Το βήμα επαναλαμβάνεται μέχρι να εκτυπωθεί η άδεια οδήγησης.

  13 Παραλαβή της άδειας οδήγησης από τον οδηγό ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

  Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

  • Η Εφορία ή η Ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων για την έκδοση των παραβόλων,
  • Οι Ιατροί της πρωτοβάθμιας επιτροπής εξέτασης ή της Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής, εφόσον απαιτείτε, για την ιατρική εξέταση των οδηγών,
  • Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στο Πληροφοριακό Σύστημα του οποίου καταχωρούνται οι άδειες οδήγησης
  • και η Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας η οποία εκτυπώνει τις άδειες οδήγησης.