Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 2 του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α’), το Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου είναι αρμόδιο για:

α) τον συντονισμό των οργανικών μονάδων και των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν στα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου και τη σύνταξη και προώθηση των σχετικών απαντήσεων που απαιτούνται κατά την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου και

β) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Από ποιους παρέχεται Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ΥΠΠΕΘ
Σε ποιους παρέχεται Βουλή των Ελλήνων
Νομοθετικό πλαίσιο Σύνταγμα της Ελλάδας, Κανονισμός της Βουλής, ΠΔ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α')

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σχετική Νομοθεσία

  • Σύνταγμα της Ελλάδας
  • Κανονισμός της Βουλής
  • ΠΔ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α'), άρθρο 55 παρ. 2

Περιγραφή

Η Βουλή είναι ο κορυφαίος δημοκρατικός θεσμός, μέσω του οποίου αντιπροσωπεύεται ο λαός δια των βουλευτών.

Η Βουλή αποφασίζει, νομοθετεί, συζητά και ψηφίζει τα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμων και ελέγχει. Η Κυβέρνηση υπόκειται στον έλεγχο της Βουλής, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Η πρόταση δυσπιστίας δεν είναι το μόνο μέσο ελέγχου της Κυβέρνησης από τη Βουλή. Το Σύνταγμα και κυρίως ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπουν και άλλα μέσα άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (άρθρο 124-138 ΚτΒ). Με αυτά, είτε ζητούνται πληροφορίες και διευκρινίσεις από την Κυβέρνηση, είτε ασκείται έλεγχος για την πολιτική της σε έναν ορισμένο τομέα για πράξεις ή παραλείψεις της.

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας (άρθρο 142 ΚτΒ), είναι:

  1. Οι Αναφορές
  2. Οι Ερωτήσεις
  3. Οι Επίκαιρες ερωτήσεις
  4. Οι Αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων (ΑΚΕ)
  5. Οι Επερωτήσεις
  6. Οι Επίκαιρες Επερωτήσεις
  7. Η σύσταση εξεταστικών επιτροπών
Αναφορές

Οι πολίτες, μεμονωμένα ή συλλογικά, μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή. Οι Βουλευτές που επιθυμούν να υιοθετήσουν αναφορά την προσυπογράφουν κατά την κατάθεσή της ή το δηλώνουν κατά την ανακοίνωση της στη Βουλή. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος να απαντήσει εγγράφως εντός 25 ημερών (ημερολογιακών) στην αναφορά την οποία έχει υιοθετήσει Βουλευτής.

Ερωτήσεις

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση. Οι ερωτήσεις αυτές αποσκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως εντός 25 ημερών (ημερολογιακών).

Επίκαιρες ερωτήσεις

Κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα, για θέματα που άπτονται της άμεσης επικαιρότητας, να υποβάλει γραπτές επίκαιρες ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια αλλά και στο Τμήμα Διακοπής των Εργασιών της Βουλής στην πρώτη και τρίτη σύνθεσή του (κατόπιν επιλογής ή κλήρωσης).

Επερωτήσεις

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους ή ακόμη και γενίκευση της συζήτησης.

Επίκαιρες Επερωτήσεις

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια αλλά και στο Τμήμα Διακοπής των Εργασιών της Βουλής στην πρώτη και τρίτη σύνθεσή του. Η διαδικασία συζήτησης που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζεται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.

Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να αποστείλει στη Βουλή εντός 30 ημερών (ημερολογιακών) τα ζητούμενα έγγραφα. Ωστόσο δεν κατατίθενται έγγραφα που αφορούν διπλωματικό, στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους ζήτημα.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Τα έγγραφα με τα οποία ασκούνται τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου υποβάλλονται στη Βουλή και πρέπει να αναφέρουν τον Υπουργό στον οποίο απευθύνονται. Η αρμόδια υπηρεσία της Βουλής τα καταχωρίζει με τη χρονολογική σειρά κατάθεσής τους σε ιδιαίτερο, για κάθε κατηγορία, βιβλίο συνεχούς αρίθμησης. Αντίγραφο του εγγράφου που κατατέθηκε διαβιβάζεται στον Υπουργό στον οποίο απευθύνεται.

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας
1 Παραλαβή εγγράφων Βουλής με φυσική παρουσία.
2 Πρωτοκόλληση με χρονολογική σειρά κατάθεσης στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΥΠΠΕΘ και εν συνεχεία καταχώριση στο γραπτό και ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του Τμήματος.
3 Χρέωση και διαβίβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΠΕΘ είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας.

Δίνεται προθεσμία απάντησης 1 εργάσιμης ημέρας σε επίκαιρες ερωτήσεις, 3 εργάσιμων ημερών σε ερωτήσεις/ αναφορές και 6 εργάσιμων ημερών σε ΑΚΕ.

Συνεχής παρακολούθηση της ροής των απαντήσεων και σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω προθεσμίας από τις υπηρεσίες γίνεται υπόμνηση τηλεφωνικά αλλά και εγγράφως.

4 Συλλογή απαντήσεων από τις εν λόγω υπηρεσίες. Επεξεργασία των στοιχείων από τα οποία μπορεί να προκύψει ανάγκη χρέωσης και σε άλλη υπηρεσία. Εν συνεχεία, διαμόρφωση σχεδίου απάντησης, το οποίο προωθείται για υπογραφή στον αρμόδιο Υπουργό/ Αν. Υπουργό/ Υφυπουργό.

Στο εν λόγω σχέδιο απάντησης γίνονται συχνά αλλαγές λόγω επαναλαμβανόμενων επικαιροποιήσεων των στοιχείων μέχρι να λάβει πρωτόκολλο εξερχομένου εγγράφου.

5 Όλα τα στάδια της διεκπεραίωσης γίνονται από το Τμήμα μας. Οι απαντήσεις παραδίδονται με φυσική παρουσία στη Βουλή και τηρείται φυσικό αρχείο στο Τμήμα.