Βεβαίωση Μεταφοράς Σορού σε Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βεβαίωση Μεταφοράς Σορού σε Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης
Από ποιους παρέχεται περιφέρειες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

1)ΠΔ με αριθμ. 210/22-3-1975 (ΦΕΚ 63/Α/8-4-75)

2)Νόμος με αρ. 1315/11-1-1983 Κύρωση της συμβάσεως 80/26 Οκτωβρίου 1973 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη μεταφορά των ανθρώπινων σορών  μεταξύ των κρατών μελών του (άρθρα 3,6,7).

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1

Πιστοποιητικό θανάτου στο οποίο θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο,όνομα πατρός και η ηλικία του θανόντος καθώς και ο τόπος,η ημερομηνία και η αιτία θανάτου.Η τελευταία θα αναγράφεται και στην Αγγλική.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Βεβαίωση ότι η ταρίχευση έγινε κατά τους επιστημονικούς κανόνες. Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση

των δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο στην Διευθύντρια της Υπηρεσίας

Η Νομοθεσία που

αναγράφεται παραπάνω

Άμεσα
2 Χρέωση στον αρμόδιο

υπάλληλο

Την ίδια ημέρα της

κατάθεσης του αιτήματος

3 Πρωτοκόλληση Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο

της υπηρεσίας- Γραμματεία

Την ίδια ημέρα της

κατάθεσης του αιτήματος

4 Επίσκεψη αρμόδιων

υγειονομικών υπαλλήλων στο νεκροτομείο του νοσοκομείου για τον έλεγχο της τήρησης της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Επόπτες Δημόσιας Υγείας Σε σύντομο χρονικό

διάστημα

5 Υπογραφή και διεκπεραίωση

του εγγράφου και  είτε παράδοση ιδιοχείρως στον αιτούντα ή αποστολή ταχυδρομικώς των εγγράφων οδηγιών ή της Βεβαίωσης 

Προϊσταμένη τμήματος

–Δ/ντρια- Υπάλληλος διεκπεραίωσης

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.