Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου & Χορήγηση Στοιχείων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου & Χορήγηση Στοιχείων

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει τον τρόπο εφαρμογής των καθορισμένων δραστηριοτήτων του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία Ταμείου με αντικειμενικό στόχο την χορήγηση βεβαίωσης παρακράτησης φόρου προμηθευτών και τη χορήγηση στοιχείων σε Ελεγκτικούς Οργανισμούς, Υπηρεσίες και δικαιούχους

Σχετική Νομοθεσία

5.1.1

Β.Δ. 17/5-15/6/1959

5.1.2

Ν.3986/2011

5.1.3

ΚΥΑ2/37345/0004/2010

5.1.4

ΕΓΚ.2/57873/2010

5.1.5

ΕΓΚ.2000285/ΕΞΩΤ. 2010

Τρόπος διεκπεραίωσης

3.2.1. Παραλαβή  εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τους Διαχειριστές πληρωμών για μηνιαία τακτοποίηση στο αρχείο του Δήμου κατά αύξοντα αριθμό.

3.2.2 Έκδοση  βεβαιώσεων κρατήσεων και φόρων χρήσης προμηθευτών και υπέρ τρίτων για φορολογική χρήση.

3.2.3 Παραλαβή αιτήσεων & επεξεργασία αυτών από διάφορους Ελεγκτικούς Οργανισμούς, φορείς, Υπηρεσίες, προμηθευτές κλπ για χορήγηση στοιχείων εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής  στους δικαιούχους, έχοντας έννομο συμφέρον. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης επεξεργασίας στοιχείων σε εύλογο χρόνο η Υπηρεσία ενημερώνει        εγγράφως για ποιο λόγο δε θα μπορέσουν να δοθούν.

3.3    Η Υπηρεσία διατηρεί με ευθύνη του Τμήματος πλήρες αρχείο όλων των δραστηριοτήτων του.

3.4  Οι ΥΔΤ, ΥΔΔ και οι ΑΥΔΔ έχουν την ευθύνη για την τεκμηρίωση των τροποποιήσεων βελτιώσεων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Π/Τα και την έγκριση του Π/Δ, καθώς και την επιτήρηση  της εφαρμογής της παρούσας διαδικασίας στα πλαίσια των εσωτερικών επιθεωρήσεων των εφαρμοζομένων διαδικασιών.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Χορήγηση βεβαίωσης παρακράτησης φόρου

εξοφλημένων ΧΕΠ.

Υπάλληλος Ταμείου
Προμηθευτές:

      Η συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιείται με την προσκόμιση της ταυτότητας του δικαιούχου αν αφορά φυσικό πρόσωπο ή με την προσκόμιση της σφραγίδας της εταιρείας και της ταυτότητας του πληρεξούσιου αν αφορά εταιρεία. Ο δικαιούχος υπογράφει στο βιβλίο βεβαιώσεων  παρακράτησης φόρου που τηρείται στο ΤΤ

Υπάλληλοι ΔΘ με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου:Η συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιείται με την προσκόμιση της ταυτότητας του δικαιούχου, Ο δικαιούχος υπογράφει στο βιβλίο βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου. Η βεβαίωση παρακράτησης  φόρου εκτυπώνεται από το σύστημα Ο.Π.Σ.Ο.Υ
2 Χορήγηση στοιχείων Υπάλληλος Ταμείου
Στο πλαίσιο του ελέγχου  από Ελεγκτικό Συνέδριο, Οικονομικούς Επιθεωρητές, Ασφαλιστικά Ταμεία, Ορκωτούς Λογιστές κ.λ.π. το ΤΤ υποχρεούται να επιδεικνύει τα τηρούμενα  βιβλία και στοιχεία
Παραδίδει σε εύλογο χρόνο κάθε στοιχείο και παρέχει κάθε ζητούμενη πληροφορία στον έλεγχο
Ανατυπώνει και χορηγεί στοιχεία των δικαιολογητικών των

         εξοφλημένων Χρηματικών Ενταλμάτων σε διάφορες Υπηρεσίες και δικαιούχους.Η συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιείται με την παραλαβή αίτησης

        του δικαιούχου ή της Υπηρεσίας

3 Δημιουργία και Διαχείριση Αρχείου όλων των εξοφλημένων

ΧΕΠ

Υπάλληλος Ταμείου
Εξοφλημένα Χρηματικά Εντάλματα Μισθοδοσίας
Εξοφλημένα Χρηματικά Εντάλματα Μισθοδοσίας
Εξοφλημένα Χρηματικά Εντάλματα Κρατήσεων Υπέρ Τρίτων

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Διάφορες Υπηρεσίες Δήμου Θεσσαλονίκης

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Δημότες και διάφοροι Οργανισμοί - Φορείς

Μητρώα που τηρούνται

Τηρείται φυσικό αρχείο σε κλασέρ εντός χώρου εργασίας με άμεση πρόσβαση, με την εξής κωδικοποίηση:         

7.1.1 Αρχείο Υπηρεσιακών σημειωμάτων σε Τμήματα του ΔΘ

7.1.2 Αρχείο αλληλογραφίας με δικαιούχους για χορήγηση στοιχείων

7.1.3 Αρχείο Προσκόμισης Στοιχείων σε Ελεγκτικούς Οργανισμούς

7.1.4 Αρχείο παραλαβής Βεβαιώσεων Παρακράτησης Φόρου

7.1.5 Αρχείο καταστάσεων εξοφλημένων Χρηματικών Ενταλμάτων ανά

           Διαχειριστή Πληρωμών

            Το φυσικό αρχείο τηρείται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο - φυλάσσονται σε ράφια τύπου DEXION σε αποθήκες- στο Υπόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου από το 1996 έως και σήμερα, ενώ τα προηγούμενα έτη βρίσκονται στο Ελεγκτικό.