Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για Μηχανικούς ΑΕΙ και ΤΕΙ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για Μηχανικούς ΑΕΙ και ΤΕΙ
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο

Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011

ΠΔ 108 (ΦΕΚ141/Α/2013)
Κόστος σε ευρώ 17 €

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά στην έναρξη τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων του ΠΔ 108 (ΦΕΚ141/Α/2013 για την εκτέλεση, συντήρηση, επισκευή και λειτουργία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, από διπλωματούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Υποβολή έντυπης αίτησης

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • 17 € (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας)

Επαγγελματική δραστηριότητα - Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών

Με την αίτησή του ο ενδιαφερόμενος αναγγέλλει ότι προτίθεται να ασκήσει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

Α/Α Επαγγελματική Δραστηριότητα Δικαιούχοι - Κάτοχοι Τίτλου Σπουδών:
1 Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄, Γ΄ και Δ΄ ειδικότητας ΑΕΙ - Μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934

ΤΕΙ - Μηχανικοί τεχνολογικής κατεύθυνσης ειδικότητας ηλεκτρολογίας ή της

ειδικότητας ενεργειακής τεχνολογίας ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης.

2 Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ και Δ΄ ειδικότητας
3 Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου: 1ης, 2ης ή 3ης Ομάδας της Α΄ Ειδικότητας,
4 Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Φωτοβόλων Σωλήνων και Επιγραφών της Γ΄ Ειδικότητας
5 Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης και 2ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας
6 Συντηρητή ηλεκτρολόγου της Δ΄ ειδικότητας
7 Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄, και Δ΄ ειδικότητας ΤΕΙ - Μηχανικοί τεχνολογικής κατεύθυνσης ειδικότητας μηχανολογίας

ή της ειδικότητας ενεργειακής τεχνολογίας μηχανολογικής κατεύθυνσης

8 Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ και Δ΄ ειδικότητας
9 Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης και 2ης Ομάδας της Α΄ Ειδικότητας
10 Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης και 2ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας
11 Συντηρητή ηλεκτρολόγου της Δ΄ ειδικότητας
12 Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 3ης Ομάδας της Α΄ Ειδικότητας ΤΕΙ - Μηχανικοί τεχνολογικής κατεύθυνσης ειδικότητας μηχανολογίας

ή της ειδικότητας ενεργειακής τεχνολογίας μηχανολογικής κατεύθυνσης

(Με διετή προϋπηρεσία, από την οποία δώδεκα (12) μήνες σε εγκαταστάσεις

παραγωγής, μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

της Α΄ Ειδικότητας, ισχύος άνω των 250kW και τάσης άνω των 1.000V, και

εξ αυτών, οι έξι (6) μήνες σε υλοποίηση των ως άνω εγκαταστάσεων).

13 Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 4ης Ομάδας της Α΄ Ειδικότητας ΑΕΙ - Μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934

ΤΕΙ - Μηχανικοί τεχνολογικής κατεύθυνσης ειδικότητας ηλεκτρολογίας ή της

ειδικότητας ενεργειακής τεχνολογίας ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης (Με διετή

προϋπηρεσία από την οποία ένα (1) έτος σε εγκαταστάσεις παραγωγής

ενέργειας ισχύος μεγαλύτερης των 600KW και τάσεως άνω των 1000V).

14 'Όπως παραπάνω Κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τους παραπάνω τίτλους.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση Ν.3982/2011 Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Φωτοαντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών

(Για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, αναγνώριση και αντιστοίχιση ειδικότητας).

Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος του Τ.Ε.Ε.

(Για μηχανικούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934)

Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Παράβολα 15 € (δυνάμει της ΚΥΑ  Αριθμ. Οικ. 454/22/Φ.Γ.9.6.4.(ΦΕΚ 32Β/2013) Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Άδεια εργασίας ή παραμονής (Για αλλοδαπούς) Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Φωτοτυπία οποιασδήποτε άδειας τεχνικού επαγγέλματος του ενδιαφερόμενου

(Εφόσον υπάρχει τέτοια)

Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα* (Βλέπε παρατηρήσεις)
1 Υποβολή έντυπης αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
2 Πρωτοκόλληση – Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο Αρμόδιος υπάλληλος
3 Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών και καταχώρηση στοιχείων σε πανελλήνιο διαδικτυακό ηλεκτρονικό σύστημα (ΟΠΣΠΑ) Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
4 Έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας Αρμόδιος υπάλληλος

Παρατηρήσεις

*Η βεβαίωση αναγγελίας εκδίδεται  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας ενός (1) μηνός από την  υποβολή του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία.  Εάν  η  αρμόδια  υπηρεσία  διαπιστώσει  ότι  δεν  συντρέχουν  οι νόμιμες  προϋποθέσεις,  με  απόφασή  της  απαγορεύει  στον  ενδιαφερόμενο  την  άσκηση  μέρους  ή  του  συνόλου  των  ως άνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς  δεκτή  και  ότι  η  αναγγελία  έχει  εγκριθεί,  σύμφωνα  με  την  παρ.  4  του  άρθρου  14  του  Ν.3844/2010  (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010).

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004).