Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης επαγγελματικών δραστηριοτήτων (Μηχανολογικών), για Μηχανικούς ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή της σχολής Μηχανικών της ΑΕΝ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης επαγγελματικών δραστηριοτήτων (Μηχανολογικών), για Μηχανικούς ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή της σχολής Μηχανικών της ΑΕΝ
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο

Νόμος Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011) ΠΔ 112 (ΦΕΚ197/Α/2012) ΠΔ 114 (ΦΕΚ199/Α/2012) ΠΔ 115 (ΦΕΚ200/Α/2012)

ΠΔ 1 (ΦΕΚ3/Α/2013)
Κόστος σε ευρώ 15 €

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά στην έναρξη των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα του π.δ. 112/2012, π.δ. 114/2012, π.δ. 115/2012 και του π.δ. 1/2013 αντίστοιχα,για τους.διπλωματούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα και των αποφοίτων της σχολής μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, Αφορά δραστηριότητες σχετικές με εκτέλεση εργασιών σε:

  • υδραυλικές εγκαταστάσεις
  • εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων
  • μηχανολογικές εγκαταστάσεις
  • οξυγονοκόλλησης ή ηλεκτροσυγκόλλησης
  • ψυκτικές εγκαταστάσεις

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Υποβολή έντυπης αίτησης 

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση

Βεβαίωση αναγγελίας

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

15 € (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας)

Επαγγελματική δραστηριότητα - Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών

Με την αίτησή του ο ενδιαφερόμενος αναγγέλλει ότι προτίθεται να ασκήσει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

Α/Α Επαγγελματική Δραστηριότητα Δικαιούχοι - Κάτοχοι Τίτλου Σπουδών:
1 Τεχνίτη Υδραυλικού ΑΕΙ - Μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934

ΤΕΙ - Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνολογίας με

κατεύθυνση τη Μηχανολογία

2 Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού
3 Εργοδηγού Υδραυλικού
5 Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης ΑΕΙ - Μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934

ΤΕΙ - Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί 

Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Μηχανικοί Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού 

Αερίου 

6 Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης
7 Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης
8 Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων ΑΕΙ - Μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934

ΤΕΙ - Πτυχία Τμημάτων Μηχανολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (κατεύθυνση

Μηχανολογίας) ή Ηλεκτρολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (κατεύθυνση

Ηλεκτρολογίας) ή Αυτοματισμού ή Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

ή Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Γεωργικών Μηχανών και

Αρδεύσεων ή Μηχανολογίας και Υδάτινων πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων

ή Κλωστοϋφαντουργίας ή Βιομηχανικού Σχεδιασμού ή Ναυπηγικής ή

Τεχνολογίας Αντιρρύπανσης ή Οχημάτων του Τεχνολογικού Τομέα.

ΑΕΝ - Πτυχίο της σχολής μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού του Ν. 2638/1998

9 Αρχιτεχνίτη μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης, 2ης, 3ης και 4ης Ειδικότητας
10 Εργοδηγού μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης, 2ης, 3ης και 4ης Ειδικότητας ΑΕΙ - Μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934

ΤΕΙ - Πτυχία Τμημάτων Μηχανολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (κατεύθυνση Μηχανολογίας) ή Ναυπηγικής

11 Εργοδηγού μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης, 2ης, και 3ης Ειδικότητας ΤΕΙ - Πτυχία Τμημάτων Ηλεκτρολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (κατεύθυνση

Ηλεκτρολογίας) ή Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή Γεωργικής

Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων

ή Μηχανολογίας και Υδάτινων πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων

12 Εργοδηγού μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης και 2ης Ειδικότητας ΤΕΙ - Πτυχία Τμημάτων Τεχνολογίας Αντιρρύπανσης
13 Εργοδηγού μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας ΤΕΙ - Πτυχία Τμημάτων Αυτοματισμού ή Κλωστοϋφαντουργίας ή Βιομηχανικού Σχεδιασμού ή Οχημάτων
14 Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή και Ηλεκτροσυγκολλητή ΑΕΙ - Μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934

Κάτοχοι διπλώματος/πτυχίου χημικού μηχανικού, μεταλλειολόγου μηχανικού,

μεταλλουργού μηχανικού, μηχανικού μεταλλείων.

ΤΕΙ - Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή  Μηχανικοί

Ενεργειακής Τεχνολογίας και Ναυπηγοί Μηχανικοί του Τεχνολογικού Τομέα

15 Αρχιτεχνίτη Συγκολλητή Β΄ τάξης
16 Τεχνίτη Ψυκτικού ΑΕΙ - Μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934

ΤΕΙ - Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή  Μηχανικού

Ενεργειακής Τεχνολογίας, του Τεχνολογικού Τομέα

17 Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού
18 Εργοδηγού Ψυκτικού
19 'Όπως παραπάνω Κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει

αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τους παραπάνω τίτλους

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση Ν.3982/2011 Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Φωτοαντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών

(Για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, αναγνώριση και αντιστοίχιση ειδικότητας).

Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος του Τ.Ε.Ε.

(Για μηχανικούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934)

Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Παράβολα 15 € (δυνάμει της ΚΥΑ  Αριθμ. Οικ. 454/22/Φ.Γ.9.6.4.(ΦΕΚ 32Β/2013) Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Άδεια εργασίας ή παραμονής (Για αλλοδαπούς) Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Φωτοτυπία οποιασδήποτε άδειας τεχνικού επαγγέλματος του ενδιαφερόμενου

(Εφόσον υπάρχει τέτοια)

Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα* (Βλέπε παρατηρήσεις)
1 Υποβολή έντυπης αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
2 Πρωτοκόλληση – Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο Αρμόδιος υπάλληλος
3 Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών και καταχώρηση στοιχείων σε πανελλήνιο διαδικτυακό ηλεκτρονικό σύστημα (ΟΠΣΠΑ) Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
4 Έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας Αρμόδιος υπάλληλος

Παρατηρήσεις

*Η βεβαίωση αναγγελίας εκδίδεται  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας ενός (1) μηνός από την  υποβολή του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία.  Εάν  η  αρμόδια  υπηρεσία  διαπιστώσει  ότι  δεν  συντρέχουν  οι νόμιμες  προϋποθέσεις,  με  απόφασή  της  απαγορεύει  στον  ενδιαφερόμενο  την  άσκηση  μέρους  ή  του  συνόλου  των  ως άνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς  δεκτή  και  ότι  η  αναγγελία  έχει  εγκριθεί,  σύμφωνα  με  την  παρ.  4  του  άρθρου  14  του  Ν.3844/2010  (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010).

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004).