Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο

Νόμος Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011)

ΠΔ 115 (ΦΕΚ200/Α/2012)
Κόστος σε ευρώ 15 €

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων για τη συντήρηση, επισκευή και επιτήρηση της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων: α) σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες, β) σε εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευμάτων, γ) σε εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, δ) σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και ατμού, ε) σε ηλεκτρολογικές ή μηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης βιομηχανιών και κτηρίων, και ειδικότερα πάσης φύσεως ατμολέβητες, στ) σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών, και ζ) σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών.

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Υποβολή έντυπης αίτησης 

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση

Βεβαίωση αναγγελίας

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

15 € (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας)

Δικαιούχοι - Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών

Α/Α Κάτοχοι Τίτλου Σπουδών:
1 ΕΠΑΛ τομέας μηχανολογίας ειδικότητας Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών
2 ΕΠΑΣ ειδικότητας:Εργαλειομηχανών, Τεχνικών Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Τεχνιτών Εργαλειοσυστημάτων Τεχνιτών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης και των Ναυτικών Λυκείων ειδικότητας Μηχανικών
3 Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου ειδικότητας «Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων» και «Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών»
4 Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ειδικότητας «Εργαλειομηχανών CNC», «Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών»  και κάτοχοι πτυχίου ειδικότητας «Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού»
5 Τ.Ε.Σ. ειδικότητας «Εργαλειομηχανών», «Μηχανών Εσωτερικής Καύσης» και «Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών»
6 Τ.Ε.Λ. ειδικότητας «Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων & Βιομηχανικής Παραγωγής»
7 Κάτοχοι πτυχίου Μέσων Τεχνικών Σχολών  Ν.Δ. 580/1970 και ισοτίμων σχολών τμήματος «Μηχανολόγου», «Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού», «Ναυπηγού» και «Μηχανικού Αεροσκαφών»
8 Κατώτερων Τεχνικών Σχολών  Ν.Δ. 580/1970 και ισοτίμων σχολών ειδικότητας «Μηχανοτεχνίτη» και οι κάτοχοι πτυχίου Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Β.Δ. 3/52 και του Ν.Δ. 212/69 (κατώτερες) ειδικότητας «Μηχανοτεχνίτη», «Τεχνίτη Ναυπηγικής Βιομηχανίας», «Τεχνίτη Χυτηρίων», «Τεχνίτη Μηχανών Εσωτερικής Καύσης», «Τεχνίτη Στροβίλων – Λεβήτων» και «Μηχανικών Αεροσκαφών»
9 Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 ειδικότητας «Μηχανοτεχνίτη»,«Τεχνίτη Μηχανών Εσωτερικής Καύσης», «Τεχνίτη Ναυπηγικής Βιομηχανίας», «Μηχανικοί Κατασκευής Εργαλειοσυστημάτων», «Μηχανικοί Συντήρησης – Χειρισμού Εργαλειομηχανών»
10 Πτυχία ισότιμα με αντίστοιχες ειδικότητες των παραπάνω

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση Ν.3982/2011 Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Φωτοαντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών

(Για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, αναγνώριση και αντιστοίχιση ειδικότητας).

Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Παράβολα 15 € (δυνάμει της ΚΥΑ  Αριθμ. Οικ. 454/22/Φ.Γ.9.6.4.(ΦΕΚ 32Β/2013) Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Άδεια εργασίας ή παραμονής (Για αλλοδαπούς) Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Φωτοτυπία οποιασδήποτε άδειας τεχνικού επαγγέλματος του ενδιαφερόμενου (Εφόσον υπάρχει τέτοια) Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα* (Βλέπε παρατηρήσεις)
1 Υποβολή έντυπης αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ΠΔ 115 (ΦΕΚ200/Α/2012) Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
2 Πρωτοκόλληση – Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο ΠΔ 115 (ΦΕΚ200/Α/2012) Αρμόδιος υπάλληλος
3 Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών και καταχώρηση στοιχείων σε πανελλήνιο διαδικτυακό ηλεκτρονικό σύστημα (ΟΠΣΠΑ) ΠΔ 115 (ΦΕΚ200/Α/2012) Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
4 Έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας ΠΔ 115 (ΦΕΚ200/Α/2012) Αρμόδιος υπάλληλος

Παρατηρήσεις

* Η βεβαίωση αναγγελίας εκδίδεται  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας ενός (1) μηνός από την  υποβολή του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία.  Εάν  η  αρμόδια  υπηρεσία  διαπιστώσει  ότι  δεν  συντρέχουν  οι νόμιμες  προϋποθέσεις,  με  απόφασή  της  απαγορεύει  στον  ενδιαφερόμενο  την  άσκηση  μέρους  ή  του  συνόλου  των  ως άνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς  δεκτή  και  ότι  η  αναγγελία  έχει  εγκριθεί,  σύμφωνα  με  την  παρ.  4  του  άρθρου  14  του  Ν.3844/2010  (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010).

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004).