Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας Ιατρείου Ζώων ή Κτηνιατρείου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας Ιατρείου Ζώων ή Κτηνιατρείου
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες, =Aπό την οικεία περιφέρεια μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική υπηρεσία (Διεύθυνση Κτηνιατρικής - Τμήμα Κτηνιατρικής Αντίληψης και Φαρμάκων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ή Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας)
Σε ποιους παρέχεται Σε φυσικά ή νομικα πρόσωπα, εφόσον διαθέτουν όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του καταστήματος υπεύθυνο κτηνίατρο, και είναι κάτοχος πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος, αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολών της αλλοδαπής και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλά
Νομοθετικό πλαίσιο Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας κτηνιατρείου, ορίζονται στον ν. 604/1977 (Α΄163), στο π.δ. 463/1978 (Α΄ 96) και στην αριθ. 155511/15.4.2011 απόφαση (Β΄1308/26.6.2011), όπως κάθε φορά ισχύουν.
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1 έως 90 ημέρες
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Δ.Μ.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Άιτηση Κατάθεση από τον αιτούντα
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 456
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία