Βεβαιώσεις Χρηματικών Καταλόγων & Ταχυδρομικές Επιταγές -Ταυτοποιήσεις

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Βεβαιώσεις Χρηματικών Καταλόγων & Ταχυδρομικές Επιταγές -Ταυτοποιήσεις
Από ποιους παρέχεται Δήμος Θεσσαλονίκης
Σε ποιους παρέχεται Δημότες
Νομοθετικό πλαίσιο

1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

2 Β.Δ της17/5-15/6 1959.

3 ΚΕΔΕ ΝΔ 356/1974

4 Ν.3463/2006

5 Ν.4152/2013

6 N. 2472/1997

7 και κάθε πρόσφατη Νομοθετική αλλαγή για ευνοϊκές ρυθμίσεις δόσεων

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει τον τρόπο εφαρμογής των καθορισμένων δραστηριοτήτων του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης  Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου με αντικειμενικό στόχο τη βεβαίωση χρηματικών καταλόγων και τη διεκπεραίωση ταχυδρομικών επιταγών.

Σχετική Νομοθεσία

1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

2 Β.Δ της17/5-15/6 1959.

3 ΚΕΔΕ ΝΔ 356/1974

4 Ν.3463/2006

5 Ν.4152/2013

6 Ν. 2472/1997

7 και κάθε πρόσφατη Νομοθετική αλλαγή για ευνοϊκές ρυθμίσεις δόσεων

Τρόπος διεκπεραίωσης

1. Παραλαμβάνει ελέγχει και βεβαιώνει τους χρηματικούς καταλόγους που διαβιβάζονται από τις διάφορες υπηρεσίες και εκδίδει τα αποδεικτικά παραλαβής.

2.Καταχωρεί σε ειδικά από το νόμο οριζόμενα βιβλία τα βεβαιωθέντα ποσά από τους χρηματικούς καταλόγους.

3.Φροντίζει για την καταχώρηση της παραγραφής των οφειλών του φορολογούμενου λόγω  παρέλευσης του προβλεπόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις χρόνου καθώς επίσης και για τη διαγραφή των προστίμων και των προσαυξήσεων από την εφαρμογή ευνοϊκών ρυθμίσεων νόμων.

4.Χορηγεί Δημοτική Ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δήμου.

5.Εκδίδει ατομικές ειδοποιήσεις βεβαιωμένων οφειλών.

6.Ελέγχει την ύπαρξη η μή οφειλών για την έκδοση αδειών καταστημάτων, μουσικής κ.λ.π.

7.Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα για παράβολο τμηματικής καταβολής ρυθμ. οφειλών.

8.Καταχωρεί τις Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών που διαβιβάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

9.Παραλαμβάνει και διεκπεραιώνει τις ταχυδρομικές επιταγές.

10.Ταυτοποιεί τους οφειλέτες ως προς τα φορολογικά στοιχεία.

Η Υπηρεσία διατηρεί με ευθύνη του Τμήματος πλήρες αρχείο όλων των δραστηριοτήτων του.

Οι ΥΔΤ, ΥΔΔ και οι ΑΥΔΔ έχουν την ευθύνη για την τεκμηρίωση των τροποποιήσεων – βελτιώσεων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Π/Τα και την έγκριση του Π/Δ, καθώς και την επιτήρηση  της εφαρμογής της παρούσας διαδικασίας στα πλαίσια των εσωτερικών επιθεωρήσεων των εφαρμοζομένων διαδικασιών.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Manual του ΟΠΣΟΥ για όλες τις διαδικασίες  που προβλέπονται   
  • Πρωτόκολλο παραλαβής – Παράδοσης ταχυδρομικών Επιταγών
  • Εξουσιοδότηση
  • Έντυπο κινήσεων Ταμειακών Λογαριασμών
  • Αίτηση– Δήλωση Μη Οφειλής

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Υπεύθυνη Δήλωση Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Εξουσιοδότηση Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Χρηματικοί Κατάλογοι Κατάθεση από Υπηρεσίες

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Βεβαιώσεις Χρηματικών Καταλόγων Υπάλληλος Τμήματος Ταμείου
Παραλαβή χρηματικών

καταλόγων

Υπάλληλος Τμήματος Ταμείου
Έλεγχος και βεβαίωση χρηματικών καταλόγων Υπάλληλος Τμήματος Ταμείου
Έκδοση Ατομικών Ειδοποιήσεων Υπάλληλος Τμήματος Ταμείου
Πρωτοκόλληση αιτήσεων Υπάλληλος Τμήματος Ταμείου
Δημοτική ενημερότητα για διαγωνισμούς του

δήμου.

Υπάλληλος Τμήματος Ταμείου
Έκδοση παραβόλου

τμηματικής καταβολής.

Υπάλληλος Τμήματος Ταμείου
Καταχώρηση Α.Δ.Σ.

Διαγραφών.

Υπάλληλος Τμήματος Ταμείου
Παραγραφή οφειλών Υπάλληλος Τμήματος Ταμείου
Έλεγχος ύπαρξης ή μη

οφειλών για έκδοση αδειών.

Υπάλληλος Τμήματος Ταμείου
2 Ταυτοποίηση οφειλετών. Υπάλληλος Τμήματος Ταμείου
3 Ταχυδρομικές επιταγές Υπάλληλος Τμήματος Ταμείου

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Υπηρεσίες του Δήμου (Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία, Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων κλπ)

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Διάφοροι Δήμοι και Οργανισμοί - Φορείς εντός και εκτός Ελλάδος

Μητρώα που τηρούνται

1.Tυποποιημένα έγγραφα

2.Τηρείται φυσικό αρχείο με κωδικοποίηση σύμφωνα με τo  έγγραφο  που

     αφορά την τήρηση και καταστροφή αρχείων

Ι)   εισερχομένων –εξερχομένων εγγράφων από το Τμήμα Ταμείου

ΙΙ)  εισερχομένων –εξερχομένων εγγράφων και των  συσχετιζόμενων θεμάτων

     σε φακέλους και υποφακέλους από Υπηρεσίες του ΔΘ

3.Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου Ατομικών Ειδοποιήσεων  

4.Πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής επιταγών από ΕΛΤΑ

5.Ημερήσια καταθετήρια Τραπέζης 

6.Αρχείο επιστροφής επιταγών οι οποίες  δε παραλαμβάνονται

7.Αρχείο Χρηματικών Καταλόγων Πολεοδομίας

8.Αρχείο Πρωτοκόλλου Διαγραφής Χρηματικών Καταλόγων

9.Αρχείο αιτήσεων βεβαίωσης μη οφειλής (Δημοτική Ενημερότητα)

10.Αρχείο Υπηρεσιακών Βεβαιωτικών Σημειωμάτων - Οίκοθεν