Βραχυχρόνια Αναρρωτική Άδεια με Υπεύθυνη Δήλωση

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βραχυχρόνια Αναρρωτική Άδεια με Υπεύθυνη Δήλωση
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Υπαλλήλους Περιφέρειας
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0
Σημειώσεις

Το σύνολο της βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας που χορηγείται μόνο με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού, χωρίς γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες κατ' έτος. Δύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου.Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση παραπομπής του υπαλλήλου για εξέταση στην Υγειονομική Επιτροπή σε περίπτωση αίτησης βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας της παρ.2 του άρθρου 55 του Υ.Κ πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε αργίες.

Πηγή:Παρ.2 της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813/27-12-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν.4210/2013» (ΦΕΚ 254/Α΄),

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση.

Σχετική Νομοθεσία

1. Τις διατάξεις των  άρθρων 54 ,55 κ΄ 56  του  Ν.3528/2007 «Κύρωση  του  Κώδικα Κατάστασης    Δημοσίων  Πολιτικών Διοικητικών  Υπαλλήλων  και Υπαλλήλων  Ν.Π.Δ.Δ.» όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν.4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 46/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»(ΦΕΚ 239/Α’/27-12-2010, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.271/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.877/21-03-2012 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» ΦΕΚ 939/Β/27-03-2012).

4. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813/27-12-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις επι θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν.4210/2013» (ΦΕΚ 254/Α΄), παρ.2 «Χορήγηση αναρρωτικής άδειας».

5. Την αριθμ.97800/3216/08-10-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί διορισμού Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1431/τ.Γ΄/22-10-2014).

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφα.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έντυπο αίτησης άδειας Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ.8 Ν.1599/1986 Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ο υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του λόγω ασθενείας ενημερώνει την υπηρεσία για την αδυναμία αυτή την ίδια ημέρα Παρ.1 άρθρου 56 Ν.3528/2007 Ενδιαφερόμενος υπάλληλος 1 ημέρα
2 Ο υπάλληλος υποβάλλει στο Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας αίτηση για αναρρωτική άδεια με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση περί ασθενείας, εντός επτά (7) ημερών από την απουσία του λόγω ασθένειας. Παρ.2 άρθρου 56 Ν.3528/2007 Ενδιαφερόμενος υπάλληλος 1 ημέρα
3 Η αίτηση πρωτοκολλείται από το Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού και χρεώνεται στον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας Τμήμα Γραμματείας 1 ημέρα
4 Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας ελέγχει από το ηλεκτρονικό αρχείο αδειών που τηρεί εάν ο εν λόγω υπάλληλος πληρεί τις προϋποθέσεις χορήγησης της συγκεκριμένης άδειας και έπειτα εκδίδει την σχετική απόφαση (αρθρ.54) Ν.3528/2007,

(παρ.1 & 2) αρθρ.56 Ν.3528/2007,

(αρθρ.2 & 3) Ν.4210/2013,

(αρθρ.13) Π.Δ 46/2010,

Υπάλληλος Τμήματος Προσωπικού &Μισθοδοσίας 1 ημέρα
5 Η απόφαση με τα σχετικά δικαιολογητικά αποστέλλεται στον Εκτελεστικό Γραμματέα για υπογραφή (αρθρ. 242) Ν.3852/2010 Εκτελεστικός Γραμματέας 1 ημέρα
6 Μετά την υπογραφή της απόφασης, ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας, ενημερώνει το ηλεκτρονικό αρχείο αδειών που τηρεί για την χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας και εκδίδει αντίγραφα αυτής, προκειμένου η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο και στη Διεύθυνση όπου υπηρετεί. Υπάλληλος Τμήματος Προσωπικού &Μισθοδοσίας 1 ημέρα
7 Το Τμήμα Γραμματείας κοινοποιεί την απόφαση στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο και στη Διεύθυνση όπου υπηρετεί. Υπάλληλος Τμήματος Γραμματείας 1 ημέρα