Γνωμοδότηση για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γνωμοδότηση για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

1) ΥΔ Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τΒ'/8-10-2012).

2) Εγκύκλειος υπ΄αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/14/01/2013 του Υπουργείου Υγείας

3) Η αρ. πρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 14553/04-02-2013 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας

4) ΥΑ 14708/2007 (ΦΕΚ 1616/Τβ/17-8-2007)

5) ΚΥΑ αριθμ. οικ. 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ 354/8-3-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Κατόψεις σχεδιαγραμμάτων

της επιχείρησης εις τριπλούν, όπου θα αποτυπώνεται η διάταξη όλων των χώρων, η συγκρότηση και ο εξοπλισμός της επιχείρησης και στα οποία ο μηχανικός θα βεβαιώνει ότι η επιχείρηση στεγάζεται σε χώρο κύριας χρήσης. (Τα σχεδιαγράμματα διαβιβάζονται στην Υπηρεσία μας μέσω της αδειοδοτούσας αρχής

2 Βεβαίωση περί υποχρέωσης

ή μη κατασκευής αποχωρητηρίων ΑμεΑ. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να αποτυπώνεται και επί των ανωτέρω σχεδιαγραμμάτων. (Εφόσον δεν αποτυπώνεται στα σχεδιαγράμματα του μηχανικού, η ανωτέρω βεβαίωση διαβιβάζεται στην Υπηρεσία μας μέσω της αδειοδοτούσας αρχής).

3 Αναλυτικό διάγραμμα ροής

της δραστηριότητας της επιχείρησης, εις τριπλούν, υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο της επιχείρησης. (Διαβιβάζεται στην Υπηρεσία μας μέσω της αδειοδοτούσας αρχής).

4 Τεχνική περιγραφή των

διαδικασιών που ακολουθούνται στην επιχείρηση, εις τριπλούν, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο της επιχείρησης. (Διαβιβάζεται στην Υπηρεσία μας μέσω της αδειοδοτούσας αρχής).

5 Στις μεγάλες

επιχειρήσεις θα πρέπει να υπάρχει και να εφαρμόζεται πλήρης μελέτη HACCP, η οποία δεν αποτελεί προαπαιτούμενο κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης.

6 Πιστοποιητικό

επιμόρφωσης του υπεύθυνου της επιχείρησης αναφορικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. (Διαβιβάζεται στην Υπηρεσία μας μέσω της αδειοδοτούσας αρχής).

7 Πιστοποιητικό υγείας.

(Διαβιβάζεται στην Υπηρεσία μας μέσω της αδειοδοτούσας αρχής).

8 Για

εκτός σχεδίου πόλης, επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών και εφόσον δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης, απαιτείται η αδειοδότηση του συστήματος ή του τρόπου διάθεσης λυμάτων της επιχείρησης, από τις αρμόδιες αρχές και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη διάθεση των λυμάτων, π.χ. βεβαίωση του αποδέκτη, της επιχείρησης μεταφοράς των λυμάτων, κ.λ.π.

Όταν υδρεύεται από γεώτρηση, απαιτείται η άδεια χρήσης νερού.

(Τα ανωτέρω διαβιβάζονται στην Υπηρεσία μας μέσω της αδειοδοτούσας αρχής).

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Παραλαβή των δικαιολογητικών ταχυδρομικώς από την αδειοδοτούσα αρχή από την

Διευθύντρια της Υπηρεσίας

Η

Νομοθεσία που αναφέρεται παραπάνω

Αρμόδιος

υπάλληλος

Άμεσα
2 Χρέωση

στον αρμόδιο υπάλληλο

Άμεσα
3 Πρωτοκόλληση Άμεσα
4 Αυτοψία

υγειονομικών υπαλλήλων

15

ημέρες

5 Σε

περίπτωση θετικής γνωμοδότησης, τίθεται η σχετική θεώρηση επί των σχεδιαγραμμάτων κάτοψης, στο διάγραμμα ροής και στην τεχνική περιγραφή. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων δίνονται γραπτές οδηγίες στον ενδιαφερόμενο και ακολουθεί επανέλεγχος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος

2-4

ημέρε

6 Υπογραφή

από την Προϊσταμένη του Τμήματος

7 Υπογραφή

από την Διευθύντρια της Υπηρεσίας

8 Διεκπεραίωση

του εγγράφου και αποστολή ταχυδρομικά προς τον ενδιαφερόμενο ή παράδοση ιδιοχείρως 

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.