Γνωμοδότηση για άδεια ίδρυσης & λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής & ανανεώσεις των αδειών αυτών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γνωμοδότηση για άδεια ίδρυσης & λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής & ανανεώσεις των αδειών αυτών
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Διαβιβαστικό με τα

κάτωθι δικαιολογητικά. Αν η κολυμβητική δεξαμενή λειτουργεί εντός εγκαταστάσεων κύριων τουριστικών καταλυμάτων, αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). Για τις λοιπές κολυμβητικές δεξαμενές αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδειας εξακολουθεί να είναι ο εκάστοτε Δήμος.

Αρμόδιος Δήμος
2 Σχεδιαγράμματα Μηχανικού

εις τριπλούν που θα περιλαμβάνουν: α) αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, τομές κ.λ.π.) στα οποία θα απεικονίζονται η κολυμβητική δεξαμενή, με ιδιαίτερη επισήμανση σε στοιχεία υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως: γραμμή ασφάλειας διαχωρισμού αβαθών νερών (βάθος 0,90 μ.), σήμανση βάθους 1,5 μ.  και μέγιστου βάθους, κλίσεις πυθμένα αβαθούς και βαθέος τμήματος, στόμια εισροής και εκροής, σύστημα υπερχείλισης, βαθμίδες – κλίμακες, περιφερειακοί διάδρομοι πλάτους τουλάχιστον 1,5 μ. και σε σχέση με την περίφραξη, ποδολουτήρες, θέσεις κατάδυσης, στόμιο εκκένωσης, ανεπίστροφες δικλείδες προστασίας δικτύου ύδρευσης, τα αποδυτήρια τα αποχωρητήρια, καταιωνητήρες χωριστά για κάθε φύλο καθώς και τα συστήματα αποχέτευσής τους, η διάταξη των χώρων σε σχέση με την κολυμβητική δεξαμενή και να σημειώνονται με ευκρίνεια (διακριτό χρώμα) τα όρια του περιφραγμένου χώρου, β) ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια: οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της δεξαμενής, αντλίες, φίλτρα, τριχοπαγίδες, συσκευές απολύμανσης, αναρροφητικός καθαριστήρας, σωληνώσεις-εισαγωγής-εξαγωγής, εκκένωσης, ανακυκλοφορίας, δοσιμετρικές αντλίες, δεξαμενές χημικών κ.α. ουσιών, επιστόμια, στόμια δειγματοληψίας, μετρητές παροχής πίεσης, θερμοκρασίας, φωτιστικά, αεριστήρες, θερμαντήρες, φρεάτια αποχέτευσης και αντλίες ακαθάρτων, συστήματα αυτόματου ελέγχου λειτουργίας και οι χώροι εγκατάστασής τους.

Αρμόδιος Δήμος
3 Τεχνική

Έκθεση, εις τριπλούν, με πλήρη τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής υπογραφόμενη από Μηχανικό και στην οποία θα προκύπτει ότι η δεξαμενή κολύμβησης και οι λοιποί χώροι και εγκαταστάσεις αυτής, ικανοποιούν από απόψεως κατασκευής και λειτουργίας όλους τους υποχρεωτικούς όρους των υγειονομικών διατάξεων και ιδιαιτέρως θα περιγράφονται τα κατωτέρω στοιχεία:

·    Προέλευση νερού τροφοδοσίας.

·    Χωρητικότητα δεξαμενής, οριζόντιες διαστάσεις και βάθη αυτής.

·    Ρυθμός ανακυκλοφορίας ύδατος.

·    Φίλτρα (επιφάνεια διήθησης σε τ.μ., διηθητική ικανότητα, αριθμός), αντλίες ανακυκλοφορίας (τύπος, ιπποδύναμη, παροχή), εκκένωση (αποχετευτική ικανότητα), αύλακες υπερχείλισης, σήμανση βάθους.

·    Περιγραφή του τρόπου διάθεσης υγρών αποβλήτων.

·    Απολύμανση (τρόπος απολύμανσης, έλεγχος αλγοειδών, τρόπος ρύθμισης pH, έλεγχος υπολειμματικού χλωρίου).

·    Έλεγχος μικροβιολογικής ποιότητας νερού και εργαστηριακές εξετάσεις.

·    Μέτρα ασφάλειας λουόμενων και μέγιστος αριθμός τους, σωσίβια, κατάλογος τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης, σήμανση, κλίση πυθμένα. Θα πρέπει να υπάρχουν τα κάτωθι μέσα διάσωσης, κλιμακούμενων αναλόγως του μεγέθους αυτών: μία ή περισσότερες ελαφριές ράβδοι, ικανής αντοχής, μήκους μεγαλύτερου του ημίσεως του πλάτους της δεξαμενής, που θα φέρουν στο άκρο μη αιχμηρό άγκιστρο με άνοιγμα τουλάχιστον 0,5 μ. ή βρόγχο διαμέτρου 15 εκ. τουλάχιστον, ένα ή περισσότερα ριπτόμενα κυκλικά σωσίβια, αναρτημένα σε επίκαιρα σημεία της δεξαμενής, εσωτερικής διαμέτρου 0,4 μ. με προσδεμένο ασφαλώς ισχυρό σχοινί, μήκους τουλάχιστον ίσου προς το μέγιστο πλάτος της δεξαμενής (ο αριθμός των σωσίβιων θα καθορίζεται ώστε να αντιστοιχεί τουλάχιστον ένα σωσίβιο ανά 60 μ. ή κλάσμα της περιμέτρου της δεξαμενής), έδρα επαρκούς ύψους στις μεγάλες δεξαμενές, για τους επόπτες ασφαλείας, πλησίον του βαθέος τμήματος της δεξαμενής, ένα τουλάχιστον πλοιάριο με τετραγωνισμένη πλώρη, στις μεγάλες δεξαμενές, έτοιμο προς χρήση και εφοδιασμένο με κουπί, κυκλικό σωσίβιο και ράβδο μετά αγκίστρου, όπως περιγράφεται παραπάνω, το οποίο δεν επιτρέπεται να βρίσκεται εντός της περιοχής κολύμβησης, εκτός των περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης και δεν θα χρησιμοποιείται πλην μόνο των περιπτώσεων ανάγκης ή άσκησης. Σε εκτεταμένες περιοχές λούσεως συνίσταται όπως βρίσκονται έτοιμοι προς χρήση ένας ή περισσότεροι πλωτήρες διασώσεως εφοδιασμένοι με ισχυρό σχοινί μήκους 30 έως 60 μ. θα υπάρχει κυτίο πρώτων βοηθειών, που θα περιέχει βάμμα ιωδίου, αποστειρωμένη γάζα, υδρόφιλο βαμβάκι, λευκοπλάστη, επιδέσμους διαφόρων μεγεθών, αμμωνία, αποστειρωμένες λαβίδες και αιμοστατικούς επιδέσμους. Επίσης θα πρέπει να περιέχει καρδιοτονωτικά  - αναληπτικά και αναλγητικά φάρμακα.

·    Αναφορά του προσωπικού που  θα αποτελείται: από 1 επόπτη ασφαλείας τουλάχιστον για μικρές δεξαμενές και 1 επόπτη ασφαλείας ανά 300 λουσμένους για μεσαίες και μεγάλες δεξαμενές, τουλάχιστον, που θα  ασχολείται με τους λουσμένους και με αρμοδιότητα να επιβάλει σε άπαντες τους κανόνες ασφαλείας, υγιεινής και καλής συμπεριφοράς, 1 ειδικευμένο επόπτη που θα βρίσκεται στον χώρο των καταιωνητήρων ή την είσοδο των μεσαίων ή μεγάλων δεξαμενών, προς επιθεώρηση των λουομένων και τη διαπίστωση μήπως εμφανίζουν δερματικές παθήσεις ή έχουν ανοικτά τραύματα κ.λ.π. ως και να εξακριβώνουν ότι άπαντες έχουν διέλθει από το αποχωρητήριο και στη συνέχεια έχουν λάβει το λουτρό καθαριότητας δια καταιονήσεως. Για τις μικρές δεξαμενές η ευθύνη αυτή ανήκει στον επόπτη ασφαλείας. Τουλάχιστον 1 υπάλληλος εκ του διοικητικού προσωπικού για τις μεσαίες δεξαμενές και 2 για τις μεγάλες θα έχουν εκπαιδευτεί στην παροχή πρώτων βοηθειών. Οι ως άνω επόπτες πλέον των απαιτούμενων ειδικών γνώσεων, δια τις οποίες θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, κατέχοντες δίπλωμα ή σχετικό πιστοποιητικό, θα είναι πεπειραμένοι και στις μεθόδους και την τεχνική  της παροχής βοήθειας και διασώσεως κολυμβητών, στην χρήση τεχνητής αναπνοής και στην εφαρμογή άλλων μέτρων ανανήψεως. Ο υπεύθυνος λειτουργίας δεν μπορεί να ασκεί ταυτόχρονα και καθήκοντα του υπεύθυνου επόπτη ασφαλείας ή και λοιπού προσωπικού.

·    Στους υπολογισμούς θα προσδιορίζονται: η χωρητικότητα της δεξαμενής, ο αριθμός των αποδυτηρίων, αποχωρητηρίων, καταιωνητήρων για κάθε φύλο, ο αριθμός και η δυναμικότητα των αντλιών και φίλτρων, το μέγεθος στομίου και ο χρόνος εκκένωσης.

·    Αποδυτήρια. Όλα τα δάπεδα των αποδυτηρίων θα πρέπει να έχουν κλίση 2% περίπου προς κατάλληλο αποστραγγιστικό αγωγό, για να είναι δυνατή η έκπλυση με εύκαμπτο σωλήνα νερού. Όλες οι ενώσεις των δαπέδων με τους παράπλευρους τοίχους και τα διαχωρίσματα θα πρέπει να είναι στρογγυλεμένες. Όλα τα ιματιοφυλάκια, έπιπλα και άλλα εξαρτήματα, θα πρέπει να είναι απλά, άνευ εσοχών από υλικό επιδεχόμενο πλύση και να τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερώς προσιτά προς καθαρισμό εξ όλων των πλευρών περιμετρικώς και από κάτω. Επίσης, τα ιματιοφυλάκια, θα πρέπει να αερίζονται καλώς και κατασκευάζονται άνευ ανοικτών αρμών, ώστε να αποκλείεται η εγκατάσταση εντόμων εντός αυτών.

·    Καταιωνητήρες. Ο ελάχιστος αριθμός των καταιωνητήρων ψυχρού και θερμού νερού για κάθε φύλο θα πρέπει να αντιστοιχεί σε 1 ανά 50 λουσμένους κατά τον χρόνο της μεγάλης φόρτισης της δεξαμενής, σε περίπτωση συνεχούς λειτουργίας αυτής. Σε περίπτωση λούσεως από ομάδες, σχολεία, η σε δεξαμενές που χρησιμοποιούν το σύστημα των εναλλασσόμενων ομάδων, ο αριθμός των καταιωνητήρων θα πρέπει να είναι ίσος προς το 1/4 των λουσμένων της μέγιστης ομάδας.

·    Αποχωρητήρια. Ο ελάχιστος αριθμός υγιεινών αποχωρητηρίων και ουρητηρίων, εφοδιασμένων με υδραυλικές εγκαταστάσεις εκπλύσεως για κάθε φύλο θα πρέπει να είναι 2 αποχωρητήρια και 4 ουρητήρια ανά 250 άνδρες και 1 αποχωρητήριο ανά 50 γυναίκες, κατά τον χρόνο της μέγιστης φόρτισης της δεξαμενής. Θα πρέπει να διατίθενται πλησίον των αποχωρητηρίων νιπτήρες σε αναλογία τουλάχιστον 1 νιπτήρας ανά 100 λουσμένους, κατά τον χρόνο της μέγιστης φόρτισης της δεξαμενής.

·    Η διάταξη της ευρύτερης περιοχής της δεξαμενής πρέπει να είναι τέτοια, ώστε οι λουόμενοι κατά την πορεία τους προς τον χώρο κολύμβησης να διέρχονται διαδοχικά από τα αποδυτήρια, τα αποχωρητήρια και στη συνέχεια από τους καταιωνηστήρες, προς λήψη λουτρού καθαριότητας.

·    Αμέσως προ της δεξαμενής, συνίσταται η εγκατάσταση ποδολουτήρων, περιεχόντων υδατικό διάλυμα 0,3 – 0,6% διαθέσιμο χλώριο, προς απολύμανση των ποδιών των λουόμενων.

Στο χώρο της δεξαμενής συνίσταται όπως διατίθεται τουλάχιστον ένας πίδακας πόσιμου νερού υγιεινού τύπου και ένας ακόμα στον προθάλαμο των εγκαταστάσεων της δεξαμενής και ένας στους πολυσύχναστους χώρους.

Αρμόδιος Δήμος
4 Βεβαίωση κύριας ή

βοηθητικής χρήσης των χώρων και εγκαταστάσεων πέριξ της κολυμβητικής δεξαμενής.

Αρμόδιος Δήμος
5 Βεβαίωση σχετικά με την

υποχρέωση της κατασκευής αποχωρητηρίου ΑμΕΑ


�νής.

Αρμόδιος Δήμος
6 Αν στο χώρο πέριξ της

κολυμβητικής δεξαμενής υπάρχει και κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. Επιχείρηση Αναψυχής) που χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των λουόμενων, πρέπει να αδειοδοτηθεί και αυτή η επιχείρηση μαζί με την κολυμβητική δεξαμενή, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά σύμφωνα με την Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τ.Β’/8-10-12).

Αρμόδιος Δήμος

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Η Υ.Δ.

Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τ.Β’/8-10-12)

Η αρ. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/τ.Β’/24-1-73) Διάταξη

Η αρ. Γ4/1150/1976 (ΦΕΚ 937/τ.Β’/17-7-76) Διάταξη

Η αρ. ΔΥΓ2/80825/05 (ΦΕΚ 120/τ.Β’/2-2-06) ΚΥΑ

Η αρ. ΔΥΓ2/99932/06/22-3-2007 εγκύκλιος του Υπουργείου ΥγΟ Ν. 3766/2009 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/1-7-09)είας

2 Αποστολή

των δικαιολογητικών από τη Δημοτική Αρχή

Η Νομοθεσία που

αναγράφεται παραπάνω

Ο Αρμόδιος

Δήμος αποστέλλει τα δικαιολογητικά

2-3 ημέρες


3 Έλεγχος

πληρότητας φακέλου - Πρωτοκόληση

Η Νομοθεσία που

αναγράφεται παραπάνω

Τα

δικαιολογητικά παραλαμβάνονται απ’ τη Διευθύντρια της Διεύθυνσης και χρεώνονται στους ΕΔΥ

1-2 ημέρες
4 Αυτοψία Υγειονομικής

Υπηρεσίας και γνωμοδότηση (θετική ή αρνητική) για την τήρηση των υγειονομικών όρων και των όρων υγιεινής και ασφάλειας των λουομένων

Η Νομοθεσία που

αναγράφεται παραπάνω

Αρμόδιοι

Υπάλληλοι (Επόπτες Δημόσιας Υγείας)

2-3 εβδομάδες


5 Σύνταξη εγγράφου με

οδηγίες για κολυμβητικές δεξαμενές που διαπιστώνονται ελλείψεις με χορήγηση προθεσμίας κατά περίπτωση

Η Νομοθεσία που

αναγράφεται παραπάνω

Αρμόδιοι

Υπάλληλοι (Επόπτες Δημόσιας Υγείας)

2-3 ημέρες


� Δημόσιας Υγείας)

6 Διαβίβαση φακέλου στην

αδειοδοτούσα Αρχή

Η Νομοθεσία που

αναγράφεται παραπάνω

Διοικητικοί υπάλληλοι

της υπηρεσίας

2-3 ημέρες


�ας

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.