Γνωμοδότηση για την Αγορά Γης με Επιδότηση Επιτοκίου Δανείου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γνωμοδότηση για την Αγορά Γης με Επιδότηση Επιτοκίου Δανείου
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Οικονομική ενίσχυση με μορφή επιδότησης επιτοκίου δανείου, για αγορά γεωργικής γης

Α) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της ιδιότητας του Αγρότη, Νέου Αγρότη, Νεοεισερχόμενου Νέου Αγρότη και οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 40° έτος της ηλικίας τους.  Επιπλέον δύνανται να κριθούν δικαιούχοι και ενδιαφερόμενοι οι οποίοι δεν έχουν ιδιόκτητη γη και επιθυμούν να πετύχουν την βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας ως ημερομηνίας γεννήσεως λαμβάνεται υπ' όψη η 1η  Ιανουαρίου του έτους γέννησης τους.

Β) ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

α.   Η αγορά γης για την δημιουργία βιώσιμης αγροτικής εκμετάλλευσης.

β. Η εξαγορά αγροτεμαχίων τα οποία (εφάπτονται) παρεμβάλλονται στην υφισταμένη αγροτική εκμετάλλευση ή συνορεύουν με υφιστάμενο ιδιόκτητο αγροτεμάχιο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει και σκαρίφημα στο οποίο θα φαίνεται η θέση των ήδη ιδιόκτητων αγροτεμαχίων, καθώς και η θέση του προς αγορά αγροτεμαχίου, το οποίο θα πρέπει να εφάπτεται με τα ήδη ιδιόκτητα αγροτεμάχια, μαζί με τους νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας.

γ. Η αγορά συνδέεται άμεσο με το επενδυτικό πρόγραμμα της αγροτικής εκμετάλλευσης. Ο ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ενοικιάσει ιδιόκτητα αγροτεμάχια σε τρίτους, δεν κρίνεται δικαιούχος του μέτρου. Στο περιορισμό αυτό δεν υπόκειται η περίπτωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος έχει συνάψει σύμβαση χρησιδανείου.

      Οι ανωτέρω περιπτώσεις β και γ δεν απαιτούν την υποβολή μελέτης βιωσιμότητας.

Γ) ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

α. Για Νέους Αγρότες μονίμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, τα δάνεια είναι άτοκα,

β. Για Νέους Αγρότες μονίμους κατοίκους λοιπών περιοχών, το επιτόκιο του δανείου επιδοτείται κατά 70% (το ποσοστό αυτό νοείται σε σχέση με τα επιτόκια των αντιστοίχων δανείων της Τράπεζας Πειραιώς).

Σχετική Νομοθεσία

  • Ο Νόμος 2520/97 (ΦΕΚ 173Α΄/97) «Μέτρα για τους νέους Αγρότες και άλλες διατάξεις» και
  • Η με αριθμ. 31958/5542 /24.10.06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1615Β΄/2006) «Ρύθμιση θεμάτων νέων αγροτών»

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπα της Αίτησης με την λίστα των δικαιολογητικών που πρέπει να καταθέσουν, για να τους χορηγηθεί Γνωμοδότηση-Έγκριση, για να ενταχτούν στο μέτρο της  «Οικονομικής ενίσχυσης με μορφή επιδότησης επιτοκίου δανείου, για αγορά γεωργικής γης», οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθευτούν από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ).

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.