Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης Αθλημάτων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης Αθλημάτων
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 2
Κόστος σε ευρώ 400

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιολογητικά

Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΔ 219/2006 (ΦΕΚ Α΄221) Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΟΣ ΙΔΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤ Α΄ΚΑΙ Β΄ ΚΗΑ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ2.1/33565/9-12-13 (ΦΕΚ 3169 ΤΕΧ Β΄/12-12-13) Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β΄ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 400 € ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΑΡ 1ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΠΔ 219/2006 Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 ΑΝ Ο ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ :

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ή ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ή ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 ΑΝ Ο ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ – ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 ΑΝ Ο ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 ΑΝ Ο ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατάθεση από τον Αιτούντα


Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπεραίωσης/ Χειρωνακτικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Κοινοποίηση εγγράφου 1-2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
2 ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ Δ/ΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
5 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
6 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΤΡΙΑ
7 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
8 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

  • e-protocol

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

  • e-protocol

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Έντυπο της Διεύθυνσης

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

  • ΚΥΑ αριθμ, ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33565/9-12-2013 (ΦΕΚ 3169/Β/12-12-2013, άρθρο 2 περί ‘’διαδικασίας για τη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής’’(φυσικό/νομικό πρόσωπο).
  • ΠΔ 219/2006 (ΦΕΚ 221/Α/13-10-2006), άρθρο 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,1213,14.
  • Νόμος υπ’ αριθμ. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-1999), άρθρο 32.
  • Εγκύκλιοι α)ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/802/13-01-2014,ΑΔΑ: ΒΙΨΠΧ-45Φ, β) ΔΙΑΔΠ/ Φ.Α.2.2/20910/27-08-2014,ΑΔΑ:7771Χ-Κ8Ω