Δήλωση Αποποίησης Κληρονομιάς

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αποποίηση είναι η δήλωση βουλήσεως του προσωρινού κληρονόμου ότι δε δέχεται την κληρονομιά, ότι δηλαδή δεν θέλει να γίνει οριστικός κληρονόμος.

Η αποποίηση γίνεται με δήλωση στο Γραμματέα του Δικαστηρίου κληρονομίας, συντασσόμενης σχετικής έκθεσης (άρθρο 1847 Αστικού Κώδικα). Δικαστήριο της κληρονομίας είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και, αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του, και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το Ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας του Κράτους (άρθρο 810 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 παρ. 22 ν. 4055/2012).

Δικαίωμα για αποποίηση έχει κάθε κληρονόμος , είτε καλείται εκ του νόμου είτε από διαθήκη. Ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομία μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών που αρχίζει από τότε που έμαθε την επαγωγή και το λόγο της . Στην επαγωγή από διαθήκη η προθεσμία δεν αρχίζει πριν από τη δημοσίευση της διαθήκης. Αν ο κληρονόμος είχε την τελευταία κατοικία του στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν διάμενε στο εξωτερικό, η προθεσμία για την αποποίηση είναι ενός έτους (άρθρο 1847 ΑΚ).

Δήλωση Αποποίησης Κληρονομιάς
Από ποιους παρέχεται Δικαστήριο κληρονομίας (δηλ. το Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του αποβιώσαντος)
Νομοθετικό πλαίσιο ν.4055/2012 ΦΕΚ 51/Α/12.3.2012, αρ. 1846-1859 ΑΚ
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1
Κόστος σε ευρώ 3,00 € ένσημα υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤαΧΔικ) για την δήλωση αποποίησης κληρονομίας και 2,00 € ένσημα για κάθε αντίγραφο

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η δήλωση αποποίησης της κληρονομιάς γίνεται αυτοπροσώπως στο Γραμματέα του Ειρηνοδικείου κληρονομίας.

Δήλωση αποποίησης κληρονομιάς που γίνεται με αντιπρόσωπο απαιτεί την προσκόμιση ειδικού συμβολαιογραφικού εγγράφου (πληρεξούσιο).

Δήλωση αποποίησης κληρονομιάς που γίνεται

α) από ασκούντες τη γονική μέριμνα ανηλίκου

β) από δικαστικό συμπαραστάτη για συμπαραστατούμενο

γ) από επίτροπο για ανήλικο που βρίσκεται σε επιτροπεία

απαιτεί την προσκόμιση δικαστικής απόφασης, που τους χορηγεί άδεια να αποποιηθούν εκ μέρους τους.

Σχετική Νομοθεσία

αρ. 810 ΚΠολΔ, Ν.4055/2012 ΦΕΚ 51/Α/12.3.2012 και άρθρα 1846-1859 Αστικού Κώδικα

Τρόπος διεκπεραίωσης

Για να αποποιηθεί κάποιος την κληρονομιά, που του έχει επαχθεί, εμφανίζεται ενώπιον του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου κληρονομίας και δηλώνει ότι την αποποιείται συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης, την οποία στη συνέχεια ο Γραμματέας καταχωρεί στα βιβλία που τηρούνται στο Ειρηνοδικείο καθώς και στο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Πολιτικής Δικαιοσύνης.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  1. [1]-Δήλωση αποποίησης εξ αδιαθέτου και εκ διαθήκης
  2. [2]-Δήλωση αποποίησης εξ αδιαθέτου
  3. [3] Δήλωση αποποίησης εκ διαθήκης
  4. [4]-Δήλωση αποποίησης εξ αδιαθέτου και εκ διαθήκης δια πληρεξουσίου
  5. [5]-Δήλωση αποποίησης εξ αδιαθέτου δια πληρεξουσίου
  6. [6]-Δήλωση αποποίησης εκ διαθήκης δια πληρεξουσίου
  7. [7]-Δήλωση αποποίησης εκ αδιαθέτου και εκ διαθήκης ασκούντων τη γονική μέριμνα ανηλίκου
  8. [8]-Δήλωση αποποίησης εξ αδιαθέτου ασκούντων την γονική μέριμνα ανηλίκου
  9. [9]-Δήλωση αποποιησης εκ διαθήκης ασκούντων τη γονική μέριμνα ανηλίκου

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Για τη δήλωση αποποίησης κληρονομίας απαιτούνται 3,00 € ένσημα υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (μεγαρόσημο) και για κάθε αντίγραφο που επικυρώνεται 2,00 € ένσημα. Ο πολίτης μπορεί να τα προμηθευτεί από τις Εφορίες, τα ΚΕΠ και τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας κατάθεση από τον αιτούντα
2 Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου κατάθεση από τον αιτούντα
3 Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών κατάθεση από τον αιτούντα
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (προαιρετικά) κατάθεση από τον αιτούντα
4 Πιστοποιητικό δημοσίευσης ή μη διαθήκης του κληρονομούμενου κατάθεση από τον αιτούντα
Ειδικό Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο (βλέπε Περιγραφή Υπηρεσίας) κατάθεση από τον αιτούντα
Επικυρωμένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης (εάν πρόκειται για κάποια από τις υποπεριπτώσεις β και γ-βλέπε Περιγραφή Υπηρεσίας) κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο Ειρηνοδικείο (δικαστήριο κληρονομίας) του κληρονόμου ή

α. του πληρεξουσίου του

β.του ασκούντος τη γονική μέριμνα του αν είναι ανήλικος

γ. του δικαστικού συμπαραστάτη του, αν είναι συμπαραστατούμενος

δ. του επιτρόπου του κληρονόμου αν έχει τεθεί σε επιτροπεία

Γραμματεία Τμήματος Διαθηκών Ειρηνοδικείου
2 Κατάθεση δικαιολογητικών και ενσήμων -Έλεγχός τους Γραμματέας 10 λεπτά
3 Σύνταξη εντύπου δήλωσης αποποίησης κληρονομιάς και υπογραφή του από τον Δηλούντα και τον Γραμματέα Γραμματέας 10 λεπτά
4 Καταχώρηση της δήλωσης στα βιβλία αποποίησης κληρονομιάς που τηρούνται στο Ειρηνοδικείο καθώς και στο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Πολιτικής Δικαιοσύνης Γραμματέας 10 λεπτά
5 Χορήγηση αντιγράφου της δήλωσης αποποίησης κληρονομιάς στον/στους κληρονόμους ή στους πληρεξούσιους τους. Γραμματέας 2 λεπτά

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Εφορία, Κτηματολόγιο, Συμβολαιογράφοι, Τράπεζες, Δικαστήρια

Μητρώα που τηρούνται

Οι Δηλώσεις Αποποίησης Κληρονομιάς καταχωρούνται χειρόγραφα στα Βιβλία Δηλώσεων Αποποίησης Κληρονομιάς που τηρούνται στα Ειρηνοδικεία. Ορισμένα Ειρηνοδικεία διαθέτουν δικό τους λογισμικό ηλεκτρονικής καταχώρησης των Δηλώσεων Αποποίησης Κληρονομιάς. Επιπλέον ορισμένα Ειρηνοδικεία καταχωρούν τις Δηλώσεις και στο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Πολιτικής Δικαιοσύνης.