Δήλωση Τρίτου Κατ' άρθρο 985 ΚΠολΔ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου προσώπου αφορά μία από τις μορφές κατασχέσεως που προβλέπει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, ως μέσου εκτελέσεως για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων. Με άλλα λόγια κατάσχεση στα χέρια τρίτου κατά τον ΚΠολΔ είναι το είδος εκείνο της κατάσχεσης που επιβάλλεται από το δανειστή κατά του οφειλέτη, αλλά στρέφεται κατά τρίτου προσώπου, το οποίο είτε χαρακτηρίζεται ως ο οφειλέτης χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη, είτε κατέχει κινητά πράγματα που εμφανίζονται ότι ανήκουν κατά κυριότητα στον οφειλέτη, είτε εμφανίζεται ως υπόχρεο να μεταβιβάσει αυτά κατά κυριότητα στον οφειλέτη.

Η διαδικασία η οποία ακολουθείται σε γενικές γραμμές έχει ως εξής: Ο επισπεύδων δανειστής επιδίδει με δικαστικό επιμελητή εξώδικο έγγραφο-κατασχετηρίο, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα κατ’ άρθρον 118 ΚΠολΔ στοιχεία ενός δικογράφου. Το δε κατασχετήριο αποτελεί συστατικό στοιχείο για την επιβολή της κατάσχεσης και ταυτόχρονα τον απαραίτητο τύπο αυτής. Δεν δύναται δηλαδή να επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου με τρόπο διάφορο του ως άνω περιγραφόμενου. Δέον δε να σημειωθεί ότι πρόκειται για δύο επιδόσεις του κατασχετηρίου, ήτοι μία στον τρίτο εις χείρας του οποίου θα διενεργηθεί η κατάσχεση και μία δεύτερη, η οποία γίνεται στον καθ’ ου η κατάσχεση-οφειλέτη και η οποία σύμφωνα με το άρθρο 983 παρ. 2 ΚΠολΔ πρέπει να γίνει μέσα σε οκτώ ημέρες από την πρώτη επίδοση.

Μέσα σε οκτώ ημέρες αφότου του επιδοθεί το κατασχετήριο, ο τρίτος οφείλει να δηλώσει αν υπάρχει η απαίτηση που κατασχέθηκε, αν έχει στα χέρια του το κατασχεμένο πράγμα και αν επιβλήθηκε στα χέρια του άλλη κατάσχεση και συνάμα να αναφέρει ποιος την επέβαλε και για ποιο ποσό. Η δήλωση γίνεται προφορικά στη γραμματεία του ειρηνοδικείου του τόπου της κατοικίας εκείνου που δηλώνει και συντάσσεται σχετική έκθεση. Η παράλειψη της δήλωσης εξομοιώνεται με αρνητική δήλωση. Αν η δήλωση παραλειφθεί ή είναι ανακριβής, ο τρίτος ευθύνεται να αποζημιώσει αυτόν που επέβαλε την κατάσχεση. Για τα νομικά πρόσωπα κρίσιμη είναι η πραγματική έδρα τους.

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρα 904-940 ΚΠολΔ οι ειδικές για την κατάσχεση διατάξεις των άρθρων 951 και 952 ΚΠολΔ καθώς επίσης και οι διατάξεις των άρθρων 982 επ. ΚΠολΔ, οι οποίες ρυθμίζουν τα ειδικότερα ζητήματα της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου

Τρόπος διεκπεραίωσης

Απαιτείται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του δηλούντος (τρίτου) στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου του τόπου κατοικίας του άλλως αρμοδίου εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου (προσκομίζεται ειδικό πληρεξούσιο, το οποίο μνημονεύεται στην Δήλωση Τρίτου)

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δήλωση τρίτου κατ' άρθρο 985 ΚΠολΔ για χρήση είτε από φυσικό πρόσωπο είτε από νόμιμο εκπρόσωπο εταιρίας [1]

Δικαιολογητικά

α/α Δικαιολογητικά Κατάθεση
1 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και σε περίπτωση εταιρείας πρόσφατο καταστατικό από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της από τον δηλούντα
2 Φωτοαντίγραφο του κατασχετηρίου εγγράφου που του έχει κοινοποιηθεί από τον δηλούντα
3 Προαιρετικά διάφορα παραστατικά από τον δηλούντα

Διαδικασία

α/α Βήματα διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αυτοπρόσωπη εμφάνιση του δηλούντος στο Ειρηνοδικείο κατοικίας του ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου προς τούτο φυσικού προσώπου (απαιτείται ειδικό πληρεξούσιο) Γραμματεία Ειρηνοδικείου
2 Σύνταξη της δήλωσης σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασχετηρίου εγγράφου και των όσων έχει να δηλώσει ο δηλών Γραμματέας
3 Ανάγνωση της δήλωσης ενώπιον του Γραμματέα και υπογραφή της Γραμματέας
4 Καταχώρηση της δήλωσης στα βιβλία Πράξεων του Ειρηνοδικείου Γραμματέας