Δήλωση Τρίτου Κατά ΚΕΔΕ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
ν.δ.356/1974

Ο Κώδικας Είσπραξης  Δημοσίων Εσόδων- ΚΕΔΕ (Ν.Δ 356/1974) ρυθμίζει τη διοικητική εκτέλεση, δηλαδή το σύνολο των κανόνων δικαίου που διέπουν τη διαδικασία αναγκαστικής εισπράξεως των δημοσίων εσόδων. 

Η διαδικασία που ακολουθείται περιγράφεται συνοπτικώς ως εξής:
Δήλωση Τρίτου Κατά ΚΕΔΕ
Από ποιους παρέχεται Ειρηνοδικείο στο οποίο υπάγεται η κατοικία αυτού που δηλώνει
Νομοθετικό πλαίσιο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974 ) και οι νόμοι 4321/2015, 4336/2015, 4337/2015, 4370/2016, 4472/2017, 4484/2017 που τον έχουν κωδικοποιήσει
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1
Κόστος σε ευρώ 2,00 € ένσημα υπέρ ΤαχΔικ στην περίπτωση που ο δηλών θέλει ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης
Ο Προϊστάμενος της επισπεύδουσας αρμόδιας ΔΟΥ εκδίδει κατασχετήριο έγγραφο με ελάχιστο περιεχόμενο τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 30 Κ.Ε.Δ.Ε στοιχεία, το οποίο δεν κοινοποιείται στον οφειλέτη, αλλά μόνο στον τρίτο. Όρος της κατάσχεσης είναι η ύπαρξη χρηματικής απαίτησης του Δημοσίου και η ύπαρξη νόμιμου τίτλου. Για τη δημιουργία του νέου νόμιμου τίτλου απαιτούνται αφενός ο τίτλος είσπραξης στο όνομα του οφειλέτη, στο οποίο βασίστηκε η έκδοση του κατασχετηρίου εγγράφου «εις χείρας τρίτου», το κατασχετήριο έγγραφο καθώς και η έκθεση κοινοποίησης στον τρίτο και αφετέρου και, ανάλογα με την περίπτωση,

Tο κατασχετήριο κοινοποιείται από αρμόδιο δικαστικό επιμελητή στον τρίτο και από την επόμενη της επίδοσης του ο τρίτος έχει στη διάθεσή του οκτώ ημέρες να προβεί ενώπιον του Ειρηνοδίκη της κατοικίας του σε θετική ή αρνητική δήλωση του άρθρου 32 Κ.Ε.Δ.Ε. Σε περίπτωση θετικής δήλωσης ο τρίτος οφείλει να αποδώσει στο Δημόσιο τα χρήματα που θα παρέδιδε στον οφειλέτη βάσει της μεταξύ τους σχέσης, ενώ κωλύεται να αποδώσει στον καθ’ού τα κατασχεθέντα χρήματα, αφού επέρχεται αναγκαστική εκχώρησή τους υπέρ του Δημοσίου.

Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης ή εκπρόθεσμης υποβολής αυτής εφαρμόζεται το άρθρο 33 Κ.Ε.Δ.Ε. Εάν ο τρίτος δεν προβεί σε δήλωση ή προβεί εκπρόθεσμα ή χωρίς την τήρηση του τύπου που προβλέπεται από το άρθρο 32 του παρόντος, λογίζεται οφειλέτης του Δημοσίου για το σύνολο της απαίτησης, για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, εκτός αν αυτός αποδείξει ότι δεν οφείλει στον καθ`ου ή ότι η οφειλή του είναι μικρότερη από την απαίτηση του Δημοσίου, οπότε απαλλάσσεται ή ευθύνεται μέχρι του ύψους της οφειλής του, κατά περίπτωση.

Αρμόδια Υπηρεσία

Ειρηνοδικείο στο οποίο ανήκει η κατοικία του δηλούντος-τρίτου

Σχετική Νομοθεσία

Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974 ) [1] και οι νόμοι 4321/2015, 4336/2015, 4337/2015, 4370/2016, 4472/2017, 4484/2017 που τον έχουν κωδικοποιήσει

Έντυπο που χρησιμοποιείται:

Δήλωση τρίτου κατά ΚΕΔΕ από νόμιμο εκπρόσωπο [2]

Δήλωση τρίτου κατά ΚΕΔΕ από φυσικό πρόσωπο [3]

Παράβολα που απαιτούνται και από πού θα τα προμηθευτείτε:

Ατελώς

Τρόπος διεκπεραίωσης

Απαιτείται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του δηλούντος ενώπιον του Ειρηνοδίκη του τόπου κατοικίας του. Σε περίπτωση αδυναμίας εμφάνισής του δύναται να προσέλθει άλλος τον οποίο θα έχει νομίμως εξουσιοδοτήσει με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Δικαιολογητικά

α/α Δικαιολογητικά Κατάθεση
1 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας δηλούντος από τον δηλούντα
2 Ειδικό Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο σε περίπτωση που είναι αδύνατη η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του δηλούντα
3 Φωτοαντίγραφο του κατασχετηρίου εγγράφου που του έχει κοινοποιηθεί από τον δηλούντα
4 Διάφορα παραστατικά ή αποδεικτικά έγγραφα (π.χ. σε περίπτωση εταιρείας) από τον δηλούντα

Διαδικασία

α/α Βήματα Διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αυτοπρόσωπη εμφάνιση του δηλούντος στο Ειρηνοδικείο κατοικίας του ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου προς τούτο φυσικού προσώπου (απαιτείται ειδικό πληρεξούσιο) Γραμματεία Ειρηνοδικείου
2 Σύνταξη της δήλωσης σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασχετηρίου εγγράφου και των όσων έχει να δηλώσει ο δηλών Γραμματέας
3 Ανάγνωση της δήλωσης ενώπιον του Ειρηνοδίκη και υπογραφή της Ειρηνοδίκης
4 Καταχώρηση της δήλωσης στα βιβλία Πράξεων του Ειρηνοδικείου Γραμματέας
5 Διαβίβαση υπηρεσιακού αντιγράφου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 24 ωρών Γραμματέας

Εμπλεκόμενοι Φορείς:

Α.Α.Δ.Ε.