Δημοπράτηση μη συγχρηματοδοτούμενου έργου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Δημοπράτηση μη συγχρηματοδοτούμενου έργου
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες , Κατά τόπους περιφέρειες Περιφερειακές Ενότητε
Σε ποιους παρέχεται Εσωτερική Διαδικασία - Δ.Τ.Ε
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δημοπράτηση μη συγχρηματοδοτούμενου έργου

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Απόφαση έγκρισης μελέτης - τευχών δημοπράτησης Δ.Τ.Ε/Π.Δ.Μ
2
3

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αίτημα έγκρισης διάθεσης πίστωσης Ν.3669/2008 Υπάλληλος ΔΤΕ(Έδρα) ή ΔΤΕ Περιφερειακών Ενοτήτων Χειρωμακτικός 1 ημέρα
2 Εισαγωγή αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012,

Ν. 4013/2011

Υπάλληλος ΔΤΕ(Έδρα) ή ΔΤΕ Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλεκτρονικός 3 ημέρες
3 Διαβίβαση αιτήματος στην Οικονομική Υπηρεσία Υπάλληλος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Χειρωνακτικός 1 ημέρα
4 Διαβίβαση αιτήματος στην Οικονομική Επιτροπή Π.Δ 113/2010 Υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικού Χειρωνακτικός 5 ημέρα
5 Έγκριση από Οικονομική Επιτροπή Π.Δ 113/2010 Οικονομική Επιτροπή Χειρωνακτικός 20 ημέρες
6 Ανάληψη δαπάνης από Οικονομική Υπηρεσία Π.Δ 113/2010 Υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικού Χειρωνακτικός 5 ημέρες
7 Εισαγωγή εγκεκριμένου αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ Ν. 4013/2011 Υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικού Ηλεκτρονικός 1 ημέρα

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Όλα τα έγγραφα περνάν από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Διεύθυνση Οικονομικού, Οικονομική Επιτροπή

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Τυποποιημένο Έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΤΕ

Σχετικά Έγγραφα

  • Έγγραφο αιτήματος διάθεσης πίστωσης.

Σχετική Νομοθεσία

  • N.3669/2008
  • N. 4013/2011