Διαδικασία Ελέγχου Δαπανών ΑΠΘ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διαδικασία Ελέγχου Δαπανών ΑΠΘ
Από ποιους παρέχεται Υπηρεσία
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών -Τμήμα Δαπανών (ΑΠΘ)

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Δημόσιο Λογιστικό Ν.4270/14, ΠΔ 113/10, ΠΔ 136/11, ΠΔ 80/16, Ν.4412/16

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος Διεκπεραίωσης

Έλεγχος νομιμότητας - κανονικότητας Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ανάρτηση (ΑΔΑ
2 Έγκριση

Συγκλήτου<2000 ή Πρυτανικού συμβουλίου με ανάρτηση (ΑΔΑ ,ΑΔΑΜ)

3 Αίτημα του

Τμήματος Προμηθειών με ανάρτηση (ΑΔΑΜ)

4 σύμβασης

απευθείας ανάθεσης έαν υπάρχει

5 τιμολόγιο -δελτίο αποστολής

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης εδιαφέροντος Ν.4412/16 Το Αιτούμενο Τμήμα 7 ημέρες
2 Υποβολή αιτήματος δαπάνης

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.