Διαδικασία Επιλογής ΥΕΚΦΕ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διαδικασία Επιλογής ΥΕΚΦΕ
Από ποιους παρέχεται Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.)
Σε ποιους παρέχεται

• Μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ/θμιας Εκπ/σης) [για Υ.Ε.Κ.Φ.Ε. και Συνεργάτες/τιδες]

• Μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ12.0 της Δ/θμιας Εκπ/σης (για Συνεργάτες/τιδες)

• Μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 της Πρωτοβάθμιας (Π/θμιας) Εκπ/σης (για Συνεργάτες/τιδες)
Νομοθετικό πλαίσιο

• Υ.Α. 92985/Γ7/10-08-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΦ9 - 8ΤΟ, ΦΕΚ 2315, τ. Β΄, 10-08-2012)

• Υ.Α. 93004/Γ7/10-08-2012 (ΑΔΑ: Β4Γ99 - ΚΑ8)

• Εγκύκλιος 182668/Δ2/12-11-2015

• Εγκύκλιος 179288/Δ2/26-10-2016
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Όπως ορίζεται στη σχετική προκήρυξη
Κόστος σε ευρώ 0
Σημειώσεις Οι εγκύκλιοι 182668/Δ2/12-11-2015 και 179288/Δ2/26-10-2016 που παρατίθενται ανωτέρω στη Σχετική Νομοθεσία, επισημαίνουν την υποχρέωση κάλυψης των κενών ή κενούμενων θέσεων Υ.Ε.Κ.Φ.Ε., καθώς και τη δυνατότητα κάλυψης των κενών ή κενούμενων θέσεων Συνεργατών/τιδών Ε.Κ.Φ.Ε., γι’ αυτό και δεν αναγράφονται στη στήλη «Θεσμικό Πλαίσιο» του Πίνακα «Διαδικασίες».

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά στη διαδικασία επιλογής των Υ.Ε.Κ.Φ.Ε. και των Συνεργατών/τιδών Ε.Κ.Φ.Ε.

Σχετική Νομοθεσία

 1. Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) 92985/Γ7/10-08-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΦ9 - 8ΤΟ, ΦΕΚ 2315, τ. Β΄, 10-08-2012) [Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους]
 2. Υ.Α. 93004/Γ7/10-08-2012 (ΑΔΑ: Β4Γ99-ΚΑ8) [Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)]
 3. Εγκύκλιος 182668/Δ2/12-11-2015 [Κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Συνεργατών των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), καθώς και Υπευθύνων, Τεχνικών Υπευθύνων και Συνεργατών των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)]
 4. Εγκύκλιος 179288/Δ2/26-10-2016 [Κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Συνεργατών των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), καθώς και Υπευθύνων, Τεχνικών Υπευθύνων και Συνεργατών των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Υποβολή έντυπης αίτησης συνοδευόμενης από τα σχετικά δικαιολογητικά.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον/την αιτούντα/ούσα
1 Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο συνιστά ως προς τα δηλούμενα στοιχεία υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986. ΝΑΙ
2 Αναγκαία δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη συνδρομή των επικαλούμενων κριτηρίων. ΝΑΙ
3 Δήλωση που περιλαμβάνει κατά σειρά προτίμησης

τις θέσεις που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι/ες.

ΝΑΙ

Διαδικασίες

Α/Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο Αρμόδια υπηρεσία - Αρμόδιος/α υπάλληλος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή έντυπης αίτησης και των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων Υ.Α. 93004/Γ7/10-08-2012 (ΑΔΑ: Β4Γ99-ΚΑ8)
 • Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης στην οποία ανήκει οργανικά ο/η υποψήφιος/α (εκπ/κοί Δ/θμιας Εκπ/σης)
 • Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης αντίστοιχη εκείνης της Π/θμιας στην οποία ανήκει οργανικά ο/η υποψήφιος/α (εκπ/κοί Π/θμιας Εκπ/σης)
Όπως ορίζεται στη σχετική προκήρυξη
2 Πρωτοκόλληση της αίτησης Υ.Α. 93004/Γ7/10-08-2012 (ΑΔΑ: Β4Γ99-ΚΑ8)
 • Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης στην οποία ανήκει οργανικά ο/η υποψήφιος/α (εκπ/κοί Δ/θμιας Εκπ/σης)
 • Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης αντίστοιχη εκείνης της Π/θμιας στην οποία ανήκει οργανικά ο/η υποψήφιος/α (εκπ/κοί Π/θμιας Εκπ/σης)
Όπως ορίζεται στη σχετική προκήρυξη
3 Αμελλητί διαβίβαση των αιτήσεων με τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα από τον Προϊστάμενο/η της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης στο οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.). Υ.Α. 93004/Γ7/10-08-2012 (ΑΔΑ: Β4Γ99-ΚΑ8) Προϊστάμενος/η της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Όπως ορίζεται στη σχετική προκήρυξη
4 Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών
 • Υ.Α. 92985/Γ7/10-08-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΦ9-8ΤΟ, ΦΕΚ 2315, τ. Β΄, 10-08-2012)
 • Υ.Α. 93004/Γ7/10-08-2012 (ΑΔΑ: Β4Γ99-ΚΑ8)
Οικείο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Όπως ορίζεται στη σχετική προκήρυξη
5
 • Σύνταξη προσωρινών αξιολογικών πινάκων επιλογής και γνωστοποίησή τους στους/στις ενδιαφερόμενους/ες
 • Ορισμός ημερομηνιών πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη
 • Ορισμός προθεσμίας για την υποβολή γραπτών ενστάσεων
 • Υ.Α. 92985/Γ7/10-08-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΦ9-8ΤΟ, ΦΕΚ 2315, τ. Β΄, 10-08-2012)
 • Υ.Α. 93004/Γ7/10-08-2012 (ΑΔΑ: Β4Γ99-ΚΑ8)
Οικείο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Όπως ορίζεται στη σχετική προκήρυξη
6 Υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων επιλογής
 • Υ.Α. 92985/Γ7/10-08-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΦ9-8ΤΟ, ΦΕΚ 2315, τ. Β΄, 10-08-2012)
 • Υ.Α. 93004/Γ7/10-08-2012 (ΑΔΑ: Β4Γ99-ΚΑ8)
Οικείο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Όπως ορίζεται στη σχετική προκήρυξη
7
 • Εξέταση των γραπτών ενστάσεων και επιβεβαίωση ή αναπροσδιορισμός των αξιολογικών μονάδων των υποψηφίων
 • Οριστικοποίηση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων επιλογής
 • Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη, με κοινοποίηση σε αυτούς/ές της ημερομηνίας και του τόπου διεξαγωγής της
 • Κοινοποίηση στους/στις υποψήφιους/ες της αιτιολογημένης απάντησης σε ενδεχόμενη ένστασή τους
 • Υ.Α. 92985/Γ7/10-08-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΦ9-8ΤΟ, ΦΕΚ 2315, τ. Β΄, 10-08-2012)
 • Υ.Α. 93004/Γ7/10-08-2012 (ΑΔΑ: Β4Γ99-ΚΑ8)
Οικείο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Όπως ορίζεται στη σχετική προκήρυξη
8 Αιτιολογημένη καταγραφή από κάθε μέλος του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. των αξιολογικών μονάδων κάθε υποψήφιου/ας,μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης
 • Υ.Α. 92985/Γ7/10-08-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΦ9-8ΤΟ, ΦΕΚ 2315, τ. Β΄, 10-08-2012)
 • Υ.Α. 93004/Γ7/10-08-2012 (ΑΔΑ: Β4Γ99-ΚΑ8)
Οικείο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Όπως ορίζεται στη σχετική προκήρυξη
9 Σύνταξη των οριστικών αξιολογικών πινάκων επιλογής
 • Υ.Α. 92985/Γ7/10-08-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΦ9-8ΤΟ, ΦΕΚ 2315, τ. Β΄, 10-08-2012)
 • Υ.Α. 93004/Γ7/10-08-2012 (ΑΔΑ: Β4Γ99-ΚΑ8)
Οικείο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Όπως ορίζεται στη σχετική προκήρυξη
10
 • Έλεγχος νομιμότητας και επικύρωση των οριστικών αξιολογικών πινάκων επιλογής από τον/την οικείος/α Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης, από τους οποίους και προκύπτουν οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής.
 • Ανάρτηση των τελικών αξιολογικών πινάκων επιλογής στις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
 • Υ.Α. 92985/Γ7/10-08-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΦ9-8ΤΟ, ΦΕΚ 2315, τ. Β΄, 10-08-2012)
 • Υ.Α. 93004/Γ7/10-08-2012 (ΑΔΑ: Β4Γ99-ΚΑ8)
Οικείος/α Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης Όπως ορίζεται στη σχετική προκήρυξη
11 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας επιλογής στους ενδιαφερόμενους/ες, στις Υπηρεσίες τους και στην αρμόδια Δ/νση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
 • Υ.Α. 92985/Γ7/10-08-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΦ9-8ΤΟ, ΦΕΚ 2315, τ. Β΄, 10-08-2012)
 • Υ.Α. 93004/Γ7/10-08-2012 (ΑΔΑ: Β4Γ99-ΚΑ8)
Οικείο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Όπως ορίζεται στη σχετική προκήρυξη
12 Τοποθέτηση του/της επιλεχθέντος/είσης Υ.Α. 93004/Γ7/10-08-2012 (ΑΔΑ: Β4Γ99-ΚΑ8) Οικείος/α Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης Όπως ορίζεται στη σχετική προκήρυξη

Σχετικά έγγραφα

[1] Εγκύκλιος Πλήρωσης Κενών Θέσεων ΥΕΚΦΕ

[2] Εγκύκλιος Διαδικασίας Στελέχωσης ΕΚΦΕ

[3] ΥΑ Προκήρυξης Θέσεων ΥΕΚΦΕ

[4] ΥΑ Διαδικασίας Επιλογής ΥΕΚΦΕ (ΦΕΚ 2315, τ. Β΄, 10-08-2012)