Διαδικασία Παραίτησης Εκπαιδευτικών Δ.Ε. μέσω ΚΥΣΔΕ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Διαδικασία Παραίτησης Εκπαιδευτικών Δ.Ε. μέσω ΚΥΣΔΕ
Από ποιους παρέχεται

1. Αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάμιας Εκπαίδευσης (κατά περίπτωση)

2. Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. (μέσω της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε.. Τμήμα Β' του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)
Σε ποιους παρέχεται Μόνιμους Εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Περιγραφή Υπηρεσίας

Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την 30η Απριλίου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους υγείας, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. (Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση με το τέλος του σχολικού έτους, δηλ. 31 Αυγούστου.)

Σχετική Νομοθεσία

  1. Ν.4186/2013, άρθρο 36, παρ.20 (ΦΕΚ 193/τΑ/17-09-2013)
  2. Ν.4386/2016, άρθρο 33, παρ.2 (ΦΕΚ 83/τΑ/11-05-2016)
  3. Π.Δ.1/2003, άρθρο 18 (ΦΕΚ 1/τΑ/03-01-2003)
  4. Ν.3528/2007, άρθρα 148,156 (ΦΕΚ 26/τΑ/09-02-2007)
  5. Ν.4305/2014, άρθρο 28, παρ.5 (ΦΕΚ 237/τΑ/31-10-2014)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Σε έντυπη μορφή.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτούνται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση παραίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας ή

ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους

Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία αναγράφονται:

1/ γνωρίζω ότι θεμελιώνω / δεν θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα

2/ οι σοβαροί λόγοι υγείας ή οι ιδιαίτερα σοβαροί οικογενειακοί λόγοι

Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου

(προκειμένου για σοβαρούς λόγους υγείας)

Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (προκειμένου για ιδιαίτερα

σοβαρούς οικογενειακούς λόγους)

Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Πλήρες Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
6 Βεβαίωση Ελέγχου Γνησιότητας Δικαιολογητικών Αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
7 Βεβαίωση ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας στη

διάθεση του ΠΥΣΔΕ για να καλύψουν το λειτουργικό κενό που θα

προκύψει με την ολοκλήρωση της διαδικασίς παραίτησης

Αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης και

δικαιολογητικών

Πρωτοκόλληση αίτησης Αρμόδιος υπάλληλος της Δ/νσης Δ.Ε.
2 Έκδοση των εγγράφων

# 5,6,7 του προηγούμενου πίνακα

Ν.4305/2014 Αρμόδιος υπάλληλος της Δ/νσης Δ.Ε.
3 Διαβίβαση της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων στο Τμήμα Β'-Υπηρεσιακής Εξέλιξης της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε.

στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ηλεκτρονικά ή Ταχυδρομικά
4 Πρωτοκόλληση αίτησης Κεντρικό Πρωτόκολλο ΥΠ.Π.Ε.Θ.(εισερχομένων) Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
5 Επεξεργασία αίτησης Αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Β' 1 ημέρα
6 Διαβίβαση κρινόμενης αίτησης στο ΚΥΣΔΕ Αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Β' 1 ημέρα
7 Συζήτηση κρινόμενης αίτησης σε προγραμματισμένη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ Π.Δ.1/2003, άρθρο 18 ΚΥΣΔΕ
8 Σύνταξη Πρακτικών Γραμματέας ΚΥΣΔΕ
9 Κατάρτιση Υπουργικής Απόφασης Αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Β' 1 ημέρα
10 Διαβίβαση της Υπουργικής Απόφασης ιεραρχικά προς το γραφείο Υπουργού
11 Υπογραφή υπουργικής απόφασης Υπουργός
12 Πρωτοκόλληση υπουργικής απόφασης Κεντρικό Πρωτόκολλο ΥΠ.Π.Ε.Θ.(εξερχομένων) Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
13 Διαγραφή από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού και αποστολή (ηλεκτρονικά) σχετικού αριθμού, προκειμένου να συμπληρωθεί η υπουργική απόφαση Αρμόδιος υπάλληλος της Δ/νσης Δ.Ε. 3 ημέρες
14 Σύνταξη περίληψης της υπουργικής απόφασης προκειμένου να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ Αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Β' 1 ημέρα
15 Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ Δ/νση Ηλεκτρονικών-Δικτυακών Υποδομών, Τμήμα Πρωτοκόλλου Αρχείων και Μέριμνας Αυθημερόν
16 Δημοσίευση σε ΦΕΚ Εθνικό Τυπογραφείο 10 εργάσιμες (τουλάχιστον)
17 Ανάρτηση στη Διαύγεια Αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Β' Αυθημερόν
18 Σύνταξη ανακοίνωσης παραίτησης Αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Β' 1 ημέρα
19 Πρωτοκόλληση ανακοίνωσης παραίτησης Κεντρικό Πρωτόκολλο ΥΠ.Π.Ε.Θ.(εξερχομένων) Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
20 Αποστολή ανακοίνωσης παραίτησης ταχυδρομικά και με τηλεομοιοτυπία προς την αρμόδια Δ/νση Δ.Ε. Αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Β'
21 Λύση υπαλληλικής σχέσης με την επίδοση της ανακοίνωσης παραίτησης στον/στην ενδιαφερόμενο/η εκπαιδευτικό Ν.3528/2007, άρθρο 156 Αρμόδιος υπάλληλος της Δ/νσης Δ.Ε. από 1 - 20 ημέρες

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.