Διαδικασία Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμηθειών Δήμων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διαδικασία Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμηθειών Δήμων
Από ποιους παρέχεται Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης
Σε ποιους παρέχεται Υπηρεσίες Δήμου και Προμηθευτές
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Ένας έως τρεις μήνες
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Δήμου σε τρία στάδια για προμήθεια αγαθών

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Μελέτη
2 Πρωτογενές αίτημα αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ
3 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
4 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση

διενέργειας δαπάνης


Διαδικασίες

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Έλεγχος συναφών αναθέσεων για προσδιορισμό τρόπου εκτέλεσης

Υπ.Αποφ.11389/93

Τμήμα Προμηθειών
2

Σύνταξη απόφασης Δημάρχου για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με πρόχειρο διαγωνισμό, δεδομένου ότι το ετήσιο ποσό δεν υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

3

Σύνταξη εισήγησης και σχεδίου διακήρυξης προς την Ο.Ε.

4

Ανάρτηση απόφασης Ο.Ε. στο Διαύγεια.

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Γραμματεία ΔΣ και ΟΕ)
5 Καταχώρηση απόφασης ΟΕ στο ΚΗΜΔΗΣ ως έγκριση πρωτογενούς αιτήματος.
6

Συνεννόηση με επιτροπή διαγωνισμού και Δήμαρχο για ορισμό ημερομηνίας διαγωνισμού.

7

Συμπλήρωση διακήρυξης σύμφωνα με την απόφαση της ΟΕ και την ανωτέρω συνεννόηση και σύνταξη περιληπτικής διακήρυξης για υπογραφή από Δήμαρχο.

8

Αποστολή σε εφημερίδα για δημοσίευση διακήρυξης και σύνταξη σχετικού εγγράφου.

9

Τοιχοκόλληση περιληπτικής διακήρυξης και σύνταξη σχετικού αποδεικτικού.

10

Ανάρτηση διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.

11

Ανάρτηση περιληπτικής διακήρυξης στη Διαύγεια.

12 Σύνταξη εγγράφου για ενημέρωση επιτροπής διαγωνισμού.
13

Διενέργεια διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών

14

Σύνταξη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής (πρακτικό 1)

15

Αποστολή πρακτικού στους συμμετέχοντες.

16

Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις, ειδοποίηση στους συμμετέχοντες για άνοιγμα τεχνικών προσφορών.