Διαδικασία Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διαδικασία Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες, Αιρετοί, Υπάλληλοι
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η Διαδικασία Σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις ενέργειες και τα βήματα που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις από το ανώτατο αποφασιστικό όργανο ενός Δήμου για θέματα που αφορούν τόσο το γενικό συμφέρον όσο και τους πολίτες προσωπικά

Σχετική Νομοθεσία

1.   Κώδικας Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (Ιανουάριος 2003) [1]

2.   Ν. 3463/2006 "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) [2]

3.   Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» [3]

4.   N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» [4]

5.   Αριθ. 16852/2011 (ΦΕΚ 661/Β΄/20-04-2011) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου» [5]

6.   N. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄/16-06-2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» [6]

7.   Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α΄/23-03-2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» [7]

8.   Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» [8]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο τρόπος διεκπεραίωσης γίνεται τόσο χειρόγραφα όσο και ηλεκτρονικά. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου τηρούνται σε έντυπη μορφή αλλά και σε ηλεκτρονική και αναρτώνται, υποχρεωτικά, στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αιτήσεις Πολιτών Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Έγγραφα υπηρεσιών φορέων Δημόσιου Τομέα Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Έγγραφα υπηρεσιών φορέων Ιδιωτικού Τομέα Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Εισηγήσεις Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων Δήμου Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ο πολίτης αποστέλλει (ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά) ή παραδίδει το αίτημά του στις υπηρεσίες του Δήμου Τμήμα Πρωτοκόλλου Άμεσα
2 Οι φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού αποστέλλουν (ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά) ή παραδίδουν το αίτημά τους στις υπηρεσίες του Δήμου Τμήμα Πρωτοκόλλου Άμεσα
3 Τα αιτήματα, τόσο των πολιτών όσο και των φορέων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, διαβιβάζονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις του Δήμου Διευθύνσεις και Αυτοτελή Τμήματα Δήμου 1 ημέρα
4 Οι Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα, σε περίπτωση που κρίνουν ότι τα αιτήματα δεν αποτελούν θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, απαντούν υπηρεσιακά που αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο, και παράλληλα προετοιμάζουν τα αιτήματα που θα εισαχθούν, προς συζήτηση, στο Δημοτικό Συμβούλιο Διευθύνσεις και Αυτοτελή Τμήματα Δήμου Ανάλογα με την πολυπλοκότητα κι τη δυσκολία των αιτημάτων
5 Οι Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα αποστέλλουν, αρμοδίως υπογεγραμμένες, τις εισηγήσεις τους, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, για τα θέματα που θα εισαχθούν, προς συζήτηση, στο Δημοτικό Συμβούλιο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων Έως την ημερομηνία που έχει τεθεί για την έκδοση πρόσκλησης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
6 Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων εξετάζει τις εισηγήσεις και κρίνει ποιες αποτελούν θέμα Δημοτικού Δημοτικού Συμβουλίου και ποιες όχι, τις οποίες και επιστρέφει, ως απαράδεκτες, στις αρμόδιες Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Τμήμα του Δήμου Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων 1-3 ημέρες
7 Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων, σε συνεργασία με το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, συντάσσει την Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων 1 ημέρα
8 Η Πρόσκληση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 1 ημέρα
9 Η υπογεγραμμένη Πρόσκληση επιδίδεται, με αποδεικτικό επίδοσης, στο Δήμαρχο και στους Δημοτικούς Συμβούλους και γνωστοποιείται στους Προέδρος των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, και αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, συμπεριλαμβανόμενων των εισηγήσεων όλων των θεμάτων (ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση, χωρίς να υπολογίζεται η ημερομηνία έκδοσης και επίδοσης της Πρόσκλησης και η ημερομηνία Συνεδρίασης, άλλως η Συνεδρίαση θεωρείται άκυρη) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων Άμεσα, την ίδια ημέρα
10 Η Πρόσκληση αναρτάται, υποχρεωτικά, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων Άμεσα, την ίδια ημέρα
11 Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων Την ημέρα που έχει ορισθεί η Συνεδρίαση

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Διευθύνσεις και Αυτοτελή Τμήματα του Δήμου

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Οποιοσδήποτε πολίτης και φορέας του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα