Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Erasmus+ Σπουδές

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Erasmus+ Σπουδές
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Σε ποιους παρέχεται Φοιτητές
Νομοθετικό πλαίσιο Αποφάσεις Συγκλήτου ΑΠΘ
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 5
Αρμόδια αρχή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για τη μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για Σπουδές προβλέπει την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την εκάστοτε περίοδο υποβολής αιτήσεων μετά από σχετική πρόσκληση (συνήθως τον Φεβρουάριο κάθε έτους για μετακινήσεις κατά το επόμενο ακαδ. έτος).

Σχετική Νομοθεσία

Αποφάσεις Συγκλήτου ΑΠΘ. [1], [2]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Πριν από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στην εφαρμογή υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η ύπαρξη προσωπικού ιδρυματικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Α.Π.Θ. ο οποίος παρέχεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης).

Συμπλήρωση της αίτησης

Προκειμένου να ξεκινήσετε τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, στο μενού δεξιά επιλέξτε την Ηλεκτρονική Αίτηση Σπουδών και στη συνέχεια «Νέα αίτηση Erasmus+ για σπουδές».

Εφόσον έχετε εισέλθει στην εφαρμογή, η πλήρης διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης διαρκεί περίπου 10 λεπτά, με την προϋπόθεση ότι έχετε συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά.

Σας επισημαίνουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία θα πρέπει να συμπληρωθούν με μεγάλη ακρίβεια και προσοχή καθώς θα χρησιμοποιηθούν αργότερα κατά τη διαδικασία της χρηματοδότησής σας, εφόσον επιλεγείτε να μετακινηθείτε.

Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και κατά τη συμπλήρωση με σειρά προτίμησης των Ιδρυμάτων Υποδοχής στα οποία έχετε επιλέξει να μετακινηθείτε (μέγιστος αριθμός 3), καθώς θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι το Τμήμα σας έχει συνάψει διμερή συμφωνία με αυτά (βλ. κατάσταση συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων ανά Τμήμα).

Επίσης, για την επιτυχή υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η μεταφόρτωση (upload) των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 • Φωτογραφία
 • Αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά), βάσει του υποδείγματος Europass CV.
 • Επιστολή κινήτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει και το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών για κάθε επιλογή(στα ελληνικά)
 • Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο υποδοχής, ή βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας, που να ανταποκρίνονται στο απαιτούμενο από το Ίδρυμα Υποδοχής επίπεδο γλωσσικής επάρκειας.
 • (Μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου
 • (Μόνο για υποψήφιους διδάκτορες) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος
 • (Μόνο για τα άτομα με αναπηρία/ειδικές ανάγκες) Πιστοποιητικό αναπηρίας (σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ). Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών σύμφωνα με το το άρθρο 39 παρ. 24 του νόμου υπ. Αριθ. 4186/ Τεύχος Α’, 17.9.2013, παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο στην ενότητα "Χρήσιμα αρχεία". Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να υπαχθούν στην κατηγορία αυτή είναι, επίσης, όσοι παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, βάσει γνωμάτευσης της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.

Προσοχή! Δεν απαιτείται η μεταφόρτωση (upload) άλλων δικαιολογητικών πέρα των παραπάνω. Τα στοιχεία της αναλυτικής βαθμολογίας κάθε φοιτητή θα διατεθούν στο ΤΕΕΠ αυτόματα μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας.

Αποθήκευση της αίτησης

Η αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων και των μεταφορτωμένων αρχείων μπορεί να γίνει σε κάθε βήμα επιλέγοντας το πλήκτρο "Αποθήκευση" το οποίο είναι δυνατό να επιλεγεί μόλις συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας. Έτσι η κατάσταση της αίτησης θα μεταβληθεί σε «Αποθηκευμένη». Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία σε κάποια αίτηση που έχετε προηγουμένως αποθηκεύσει, ή ακόμα και να τη διαγράψετε πλήρως, μέχρι να την υποβάλλετε οριστικά.

Υποβολή της αίτησης

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας θα ολοκληρωθεί και η αίτησή σας θα αποσταλεί οριστικά στο ΤΕΕΠ εφόσον επιλέξετε το πλήκτρο «Υποβολή». Μετά την επιτυχημένη ηλεκτρονική υποβολή, η αίτηση «κλειδώνει» ως αρχείο PDF και η κατάσταση της αίτησης μεταβάλλεται σε «Καταχωρημένη». Πλέον δεν μπορούν να τροποποιηθούν τα στοιχεία της αίτησης και υπάρχει μόνο η δυνατότητα διαγραφής της.

Επίσης, προκειμένου να υποβληθεί νέα αίτηση για την ίδια πρόσκληση, θα πρέπει πρώτα να διαγραφεί η ήδη υποβληθείσα αίτηση (εφόσον υπάρχει).

Ολοκλήρωση ελέγχου της αίτησης

Μετά από έλεγχο τόσο της αίτησης όσο και των συνημμένων δικαιολογητικών, το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προχωράει στην αποδοχή της αίτησης με αποτέλεσμα η κατάσταση της αίτησης να μεταβάλλεται σε «Έγκυρη». Η διαδικασία αποδοχής της αίτησης ολοκληρώνεται εντός περίπου 5-7 εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ενώ θα σας σταλεί σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία αποδοχής, υπάρχει μόνο η δυνατότητα προβολής της αίτησης σε μορφή PDF και δεν είναι δυνατή τόσο η επεξεργασία όσο και η διαγραφή της αίτησης. Σε περίπτωση που απαιτείται η διαγραφή έγκυρης αίτησης, θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Επίσης, η αποδοχή της αίτησης δεν σημαίνει και την έγκρισή της, καθώς αυτή θα πρέπει να αξιολογηθεί από τον αρμόδιο Συντονισή ECTS κάθε Τμήματος. Μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων θα προωθήσει τις αιτήσεις στους Συντονιστές ECTS προς αξιολόγηση και θα αναρτήσει τα τελικά αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του, αμέσως μόλις είναι διαθέσιμα.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δεν απαιτούνται έντυπα. Ηλεκτρονική υποβολή.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Φωτογραφία Κατάθεση από αιτούντα
2 Αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας Κατάθεση από αιτούντα
3 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά), βάσει του υποδείγματος Europass CV. Κατάθεση από αιτούντα
4 Επιστολή κινήτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει και το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών για κάθε επιλογή(στα ελληνικά) Κατάθεση από αιτούντα
5 Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο υποδοχής, ή βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας, που να ανταποκρίνονται στο απαιτούμενο από το Ίδρυμα Υποδοχής επίπεδο γλωσσικής επάρκειας. Κατάθεση από αιτούντα
6 (Μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου Κατάθεση από αιτούντα
7 (Μόνο για υποψήφιους διδάκτορες) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος Κατάθεση από αιτούντα
8 (Μόνο για τα άτομα με αναπηρία/ειδικές ανάγκες) Πιστοποιητικό αναπηρίας (σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ). Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών σύμφωνα με το το άρθρο 39 παρ. 24 του νόμου υπ. Αριθ. 4186/ Τεύχος Α’, 17.9.2013, παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο στην ενότητα "Χρήσιμα αρχεία". Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να υπαχθούν στην κατηγορία αυτή είναι, επίσης, όσοι παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, βάσει γνωμάτευσης της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό. Κατάθεση από αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης και μεταφόρτωση δικαιολογητικών Φοιτητής 10 λεπτά
2 Αποθήκευση της αίτησης Φοιτητής Λίγα δευτερόλεπτα
3 Υποβολή της αίτησης Φοιτητής Λίγα δευτερόλεπτα
4 Ολοκλήρωση ελέγχου της αίτησης Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Σπουδών 5-7 εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
5 Προώθηση αιτήσεων προς το Συντονιστή ECTS του κάθε Τμήματος προς αξιολόγηση Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Σπουδών Μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων
6 Ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Σπουδών Αμέσως μόλις είναι διαθέσιμα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

 • Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ
 • Γραμματείες Τμημάτων

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

 • Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Μητρώα που τηρούνται

Βάσεις δεδομένων με στοιχεία μετακινούμενων φοιτητών