Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή
Από ποιους παρέχεται Δ.Ο.Υ - Γραφείο ΦΠΑ
Σε ποιους παρέχεται Εξαγωγικές Επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4174/2013 και ΠΟΛ 1167/2015 , ΠΟΛ 1247/2015
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1-2
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πωλήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξαγωγές σε τρίτες χώρες, δικαιούνται για τις αγορές των αγαθών και των υπηρεσιών που πραγματοποιούν στο εσωτερικό της χώρας , να μην επιβαρύνονται με ΦΠΑ κάνοντας χρήση αυτής της διαδικασίας. Προσοχή, σε περίπτωση ύπαρξης παραβάσεων των άρθρων 58, 58Α και 59 του Ν.4174/2013 όπως ισχύει, το αίτημα δεν ικανοποιείται.

Σχετική Νομοθεσία

Για να δείτε την σχετική νομοθεσία πατήστε εδώ

εδώ

εδώ

Τρόπος διεκπεραίωσης

Τα έντυπα που υποβάλλονται βρίσκονται στις ΠΟΛ 1167/2015 και 1247/2015. Για την υποβολή της αίτησης χρησιμοποιούμε το έντυπο της αίτησης που βρίσκεται στην ΠΟΛ 1247/2015 (υπόδειγμα 1). Τα υπόλοιπα συνοδευτικά έντυπα κατά την υποβολή της αίτησης, βρίσκονται στην ΠΟΛ 1167/2015 (υποδείγματα 2 και 3). Η υποβολή της αίτησης και των συνοδευτικών εντύπων γίνεται αυτοπροσώπως και χειρόγραφα στο γραφείο ΦΠΑ του Τμήματος Συμμόρφωσης και Σχέσεων της Δ.Ο.Υ. που υπάγεται η επιχείρηση. Μετά τον αρχικό έλεγχο επί των δικαιολογητικών της αίτησης που αφορά την ορθότητα των συνοδευτικών εντύπων , η αίτηση πρωτοκολλείται και ακολουθείται η διαδικασία του ελέγχου τυχόν παραβάσεων και της έγκρισης του ορίου απαλλαγής. Τελικό βήμα, η έκδοση της απόφασης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ , με την οποία δίνεται η δυνατότητα στην εξαγωγική επιχείρηση να εκδίδει το φορολογικό στοιχείο που ονομάζεται Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής (Ε.Δ.Δ.Α) προς τους προμηθευτές της κατά την αγορά των αγαθών και υπηρεσιών που προορίζονται για εξαγωγή και να μην επιβαρύνεται τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Η χρονική περίοδος που μπορεί η επιχείρηση να κάνει χρήση του Ε.Δ.Δ.Α είναι ένα δωδεκάμηνο και ισχύει από την επόμενη ημέρα της έγκρισης του ορίου απαλλαγής . Το ανώτατο ύψος του ορίου απαλλαγής που μπορεί να χορηγηθεί ισούται με το άθροισμα των ενδοκοινοτικών παραδόσεων και εξαγωγών που πραγματοποίησε η επιχείρηση το τελευταίο έτος ή τρίμηνο (εξαρτάται από το τι αιτείται η επιχείρηση).

Κρίσιμη λεπτομέρεια: ο προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών , δεν είναι υποχρεωμένος να συμφωνήσει να προμηθεύσει τα αγαθά του ή να παράσχει τις υπηρεσίες του, στον κάτοχο του απαλλακτικού, χωρίς να χρεώσει ΦΠΑ στα φορολογικά στοιχεία που θα εκδώσει. Προϋπόθεση της έκδοσης του Ε.Δ.Δ.Α από τον εξαγωγέα προς τον προμηθευτή του είναι η συμφωνία των δύο μερών.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Χωρίς παράβολο

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση (υπόδειγμα 1 της ΠΟΛ 1247/15) Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Συγκεντρωτική κατάσταση εξαγωγών οι οποίες οριστικοποιήθηκαν (υπόδειγμα 2 ΠΟΛ 1167/15) Συνυποβάλλεται με την αίτηση
3 Συγκεντρωτική κατάσταση ενδ/κών παραδόσεων αγαθών (υπόδειγμα 3 ΠΟΛ 1167/15) Συνυποβάλλεται με την αίτηση
4 Τελευταίο στέλεχος του ΕΔΔΑ της προηγούμενης περιόδου εάν αυτό χορηγήθηκε Συνυποβάλλεται με την αίτηση
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ο αιτούμενος προσέρχεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ στο γραφείο Φ.Π.Α υπάλληλος γραφείου ΦΠΑ
2 Υποβολή της αίτησης με συνημμένες τις συγκεντρωτικέςκαταστάσεις υπάλληλος γραφείου ΦΠΑ
3 Πρώτος έλεγχος επί της αίτησης, ουσιαστικά αν συμπληρώθηκε ορθά και αν υπάρχουν οι συνυποβαλλόμενες καταστάσεις Υπάλληλος γραφείου ΦΠΑ
4 Εάν η αίτηση είναι σωστά συμπληρωμένη αποστέλλεται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας για λήψη αριθμού πρωτοκόλλου Υπάλληλος πρωτοκόλλου
5 Επιστροφή στο γραφείο ΦΠΑ. Υπάλληλος γραφείου ΦΠΑ
6 Έλεγχος για παραβάσεις των άρθρων 58 , 58Α και 59 του Ν. 4174/2013 Υπάλληλος γραφείου ΕΛΠ-ΚΒΣ και υπάλληλος γραφείου ΦΠΑ
7 Έλεγχος των καταστάσεων Υπάλληλος γραφείου ΦΠΑ
8 Έγκριση ορίου (ποσού) απαλλαγής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ
9 Έκδοση απόφασης έγκρισης ορίου απαλλαγής Υπάλληλος ΦΠΑ-Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.