Διαδικασία συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής και κρίση διδακτορικής διατριβής

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διαδικασία συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής και κρίση διδακτορικής διατριβής
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή με την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, υποβάλλει την τελική έκθεση προόδου.    

Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή προτείνει στη Γ.Σ.Ε.Σ. τα υπόλοιπα 4 μέλη, δηλ. τη διεύρυνσή της σε επταμελή εξεταστική επιτροπή. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β, ή Γ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Όλα τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του.

Μετά τον ορισμό της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, ο επιβλέπων σε εύλογο χρόνο ορίζει την ημερομηνία και την ώρα της εξέτασης, σε συνεννόηση και με τα υπόλοιπα μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Η ημερομηνία και ώρα της εξέτασης γνωστοποιείται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων.

Η εξέταση της διδακτορικής διατριβής γίνεται με δημόσια υποστήριξη σε εύλογο χρόνο. Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της δημόσιας υποστήριξης της διατριβής ορίζεται από την επταμελή εξεταστική επιτροπή. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στον υποψήφιο και στο Τμήμα τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε. Κατά τη διαδικασία εξέτασης της διδακτορικής διατριβής είναι δυνατό να συμμετέχουν ως μέλη της εξεταστικής επιτροπής μέλη ΔΕΠ τα οποία βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή άλλη άδεια. 

 Ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει, επί ημίωρο περίπου, τη διατριβή του, δημόσια, ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής και απαντά στις ερωτήσεις και στις παρατηρήσεις των μελών της. Με σύμφωνη γνώμη της επιτροπής είναι δυνατό να υποβληθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις και από το ακροατήριο. Η όλη διαδικασία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δύο 2 ώρες. Στη συνέχεια, αποχωρεί ο/η υποψήφιος/α, συσκέπτεται η επιτροπή και διατυπώνει την τελική της κρίση. Η επιτροπή  κρίνει το πρωτότυπο του περιεχομένου της διατριβής και την ουσιαστική συμβολή της στην πρόοδο της επιστήμης καθώς και την απόδοση του της υποψηφίου ας κατά την υποστήριξη της διατριβής. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: Άριστα με διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με ομόφωνη απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής) Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της εξεταστικής επιτροπής.

Η έγκριση βεβαιώνεται με πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει εισήγηση από τον/την επιβλέποντα/ ουσα και αιτιολόγηση της ψήφου των μελών της επταμελούς επιτροπής. Υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής και διαβιβάζεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. Η τελευταία αναγορεύει τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα με την ανάγνωση του πρακτικού σε δημόσια συνεδρίαση του Τμήματος. Στη συνεδρίαση παρίσταται ο/η Πρύτανης/ις ή ο/ηΑντιπρύτανης/ις ενώ μπορεί να παρίσταται και ο/η  Κοσμήτορας.

Πριν από την καθομολόγηση των υποψήφιων διδακτόρων μπορεί να δοθεί σ’ αυτούς/ές πιστοποιητικό για την επιτυχή αποπεράτωση της όλης διαδικασίας. Το Διδακτορικό δίπλωμα (μεμβράνη) υπογράφεται από τον Πρύτανη/ι, τον/την Πρόεδρο και τον/την Γραμματέα του Τμήματος και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Α.Π.Θ. 

Εκδίδεται αντίγραφο διδακτορικού που υπογράφεται από το/τη Γραμματέα.

Η αναγόρευση του υποψήφιου σε διδάκτορα γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Τα σχετικά με την αναγόρευση καθορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

Η καθομολόγηση των διδακτόρων γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 65 του εσωτερικού κανονισμού έως τρεις φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος. Σε πολυπληθή Τμήματα η καθομολόγηση γίνεται έως 5 φορές.

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 3685/2008 "Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Διδακτορική Διατριβή

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Τελική έκθεση προόδου Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
2 Πιστοποιητικό επιτυχούς περάτωσης διδακτορικής διατριβής Γραμματεία Τμήματος

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Πρόταση τριμελούς στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
2 Ορισμός ημερομηνίας εξέτασης Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιβλέπων Καθηγητής
3 Ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων Διοικητική πρακτική Γραμματεία Τμήματος
4 Εξέταση διδακτορικής διατριβής Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή
5 Ανάπτυξη διδακτορικής διατριβής Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Υποψήφιος διδάκτορας Ημίωρο
6 Τελική κρίση Επιτροπής-Σύμφωνη Γνώμη Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή
7 Βαθμολογία Διδακτορικής Διατριβής Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή
8 Πρακτικό δημόσιας παρουσίασης, εξέτασης, αξιολόγησης και βαθμολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή
9 Τελική έκδοση διδακτορικής διατριβής Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Υποψήφιος διδάκτορας
10 Αναγόρευση του υποψήφιου σε διδάκτορα Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Γ.Σ.Ε.Σ.
11 Καθομολόγηση διδάκτορα Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδική Συνεδρίαση Γ.Σ.Ε.Σ.
12 Ανάγνωση όρκου διδάκτορα Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδάκτορας
13 Διαβίβαση διδακτορικής διατριβής στη Γραμματεία, Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος, Βιβλιοθήκη Τμήματος, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδάκτορας
14 Υπογραφή Διδακτορικού Διπλώματος Διοικητική Πρακτική Πρύτανης, Πρόεδρος και ΠροΪστάμενος/η Τμήματος

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Πρύτανης Ιδρύματος, Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος, Βιβλιοθήκη Τμήματος.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.