Διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εφόσον στο πλαίσιο διενεργούμενου ελέγχου διαπιστωθεί η ύπαρξη βιβλίων, στοιχείων ή εγγράφων, επίσημων ή ανεπίσημων, από τα οποία είναι ενδεχόμενο να προκύψει απόκρυψη φορολογητέας ύλης, η ομάδα δίωξης κατάσχει αυτά και εκδίδει και σχετικό ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σχετική Νομοθεσία

1)π.δ. 186/1992 (Α΄ 84) “Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων”, για ελεγχόμενες χρήσεις έως 31-12-2012,

2) ν. 4093/2012  (Α΄ 222) “Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016”, για ελεγχόμενες χρήσεις 2013, 2014,

3) ν. 4174/2013 (Α΄ 170) “Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις”, για ελεγχόμενες χρήσεις, από 01-01-2014 και μετά,

4) ν. 4308/2014 (Α΄ 251) "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις", από 01-01-2015,.

Τρόπος διεκπεραίωσης

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
  • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
  • ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ
  • ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Στην περίπτωση κατάσχεσης, πρέπει να συνταχθεί λεπτομερής «έκθεση κατάσχεσης» Τα προς κατάσχεση στοιχεία αριθμούνται ένα προς ένα, μονογράφονται από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους της ομάδας δίωξης και περιγράφονται στην έκθεση κατάσχεσης κατά τρόπο σαφή και διακριτό μεταξύ τους.Η έκθεση κατάσχεσης υπογράφεται από όλους τους υπαλλήλους της ομάδας δίωξης και από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης.Σε περίπτωση άρνησης του εκπροσώπου για υπογραφή, ακολουθείται η διαδικασία της θυροκόλλησης. Υπάλληλοι ομάδας δίωξης κατά περίπτωση
2 Παράδοση των κατασχεθέντων στο αρμόδιο Τμήμα, για φύλαξη Το Τμήμα Προγραμματισμού παραλαμβάνει τα κατασχεθέντα στοιχεία από την ομάδα δίωξης που τα κατάσχεσε με βάση την έκθεση κατάσχεσης και συντάσσει πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής στοιχείων για φύλαξη, το οποίο υπογράφεται από όλους τους υπαλλήλους της ομάδας δίωξης που έκανε την κατάσχεση( ως παραδίδοντες) και του αρμοδίου υπαλλήλου του Τμήματος Προγραμματισμού (ως παραλαμβάνων). Ο αρμόδιος για τη φύλαξη των στοιχείων υπάλληλος του Τμήματος Προγραμματισμού μαζί με την παραλαβή των κατασχεθέντων στοιχείων, παραλαμβάνει από την ομάδα δίωξης και αντίγραφα των λοιπών παραστατικών του ελέγχου, κατά την διάρκεια του οποίου τα στοιχεία κατασχέθηκαν (πληροφοριακό, εντολή, σημείωμα ελέγχου κ.λ.π.)  Υπάλληλοι ομάδας δίωξης και υπάλληλος Τμήματος Προγραμματισμού κατά περίπτωση
3 Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας αξιολογεί τα κατασχεθέντα (με την βοήθεια των υπαλλήλων που έκαναν την κατάσχεση ή και άλλους προϊσταμένους και κυρίως λαμβάνοντας υπόψη την περιληπτική έκθεση που συνοδεύει την κατάσχεση) αποφασίζει για την τύχη αυτών. Ειδικότερα ή θα αποφασισθεί η διαβίβαση αυτών στην αρμόδια υπηρεσία για περαιτέρω έλεγχο, οπότε το  Τμήμα Προγραμματισμού θα διαβιβάσει αρμοδίως. Υπάλληλος Τμήματος Προγραμματισμού και αρμόδιος υπάλληλος της Υπηρεσίας στην οποία διαβιβάζονται τα κατασχεθέντα κατά περίπτωση
4 Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας αξιολογεί τα κατασχεθέντα (με την βοήθεια των υπαλλήλων που έκαναν την κατάσχεση ή και άλλους προϊσταμένους και κυρίως λαμβάνοντας υπόψη την περιληπτική έκθεση που συνοδεύει την κατάσχεση) και αποφασίζει να εκδώσει εντολή επεξεργασίας των κατασχεθέντων σε ομάδα δίωξης.Το Τμήμα Προγραμματισμού αποχρεώνεται από την υπόθεση κατασχεθέντων στοιχείων με την παράδοσή τους σε εκείνους στους οποίους ορίζει η εντολή.  Υπάλληλος Τμήματος Προγραμματισμού και υπάλληλοι ομάδας δίωξης κατά περίπτωση
5 Επεξεργασία των κατασχεθέντων Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων, συντάσσεται έκθεση ελέγχου για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται και η υπόθεση προωθείται προς την αρμόδια Υπηρεσία επιβολής των διοικητικών ή κατά περίπτωση και των ποινικών κυρώσεων. Υπάλληλοι ομάδας δίωξης προς υπάλληλο Τμήματος Προγραμματισμού και αυτός προς την Υπηρεσία επιβολής των κυρώσεων κατά περίπτωση
6 Επεξεργασία των κατασχεθέντων Στην περίπτωση που δεν βρεθεί παράβαση συντάσσεται ενημερωτικό σημείωμα, υπογράφεται από τους προϊστάμενους μπαίνει στο φάκελο της υπόθεσης ενώ τα κατασχεθέντα επιστρέφονται στην επιχείρηση. Υπάλληλοι ομάδας δίωξης προς υπάλληλο Τμήματος Προγραμματισμού και αυτός προς την επιχείρηση κατά περίπτωση

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.