Διαχείριση Δημοτικού Κολυμβητηρίου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διαχείριση Δημοτικού Κολυμβητηρίου

Περιγραφή Υπηρεσίας

Το Δ.Κ αποτελεί μία κοινωνική προσφορά του Δ.Θ προς τους πολίτες. Σκοπός της λειτουργίας του είναι η υποστήριξη του Μαζικού Αθλητισμού όλων των ηλικιών, η υποστήριξη και διάδοση της «Άθλησης για Υγεία», μέσω προγραμμάτων άθλησης στο νερό, -η υποστήριξη και ανάπτυξη της σωματικής πνευματικής, ηθικής και αισθητικής αγωγής των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων του Δήμου Θεσσαλονίκης, - και η υποστήριξη προγραμμάτων άθλησης σε ειδικούς πληθυσμούς (π.χ. των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. άτομα άνω των 65 ετών κ.λ.π). Επιπλέον, η λειτουργία του Δ.Κ, μέσω της δυνατότητας για ελεύθερη κολύμβηση, αποτελεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μια διέξοδο αναψυχής για τους δημότες. Στο Δ.Κ απασχολούνται όλες οι ειδικότητες που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου. Συγκεκριμένα, απασχολούνται καθηγητές Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα στον υγρό στίβο, ναυαγοσώστες, νοσηλευτές, διοικητικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι καθαριότητας. Οι εργαζόμενοι είναι κατηγορίας Δημοσίου Δικαίου, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου & Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Η Διεύθυνση Κατασκευών & Συντηρήσεων (ΔΚΣ) μεριμνά για τη στελέχωση του ΔΚ με προσωπικό το οποίο είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο καλής λειτουργίας, τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση ζημιών & φθορών μικρής κλίμακας. Επιπλέον, εκκρεμεί ο ορισμός υπεύθυνου συντήρησης, τον οποίο έχει ζητήσει από την ΔΚΣ. Τα έσοδα του Δ.Κ προέρχονται από τις συνδρομές που πληρώνουν οι αθλούμενοι –πελάτες για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα ή για ελεύθερη κολύμβηση. Το ύψος της συνδρομής καθορίζεται με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις. Τα έξοδα είναι κυρίως λειτουργικά και αφορούν στη μισθοδοσία του προσωπικού, τις πάγιες δαπάνες (ύδρευση, Δ.ΕΗ, θέρμανση), τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού και την προμήθεια των απαραίτητων αναλωσίμων. Επίσης η προμήθεια νέου εξοπλισμού η οποία αποφασίζεται με βάση τις ανάγκες και τι δυνατότητες που δίνονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Α.Η παρούσα διαδικασία, περιγράφει τις απαιτούμενες ενέργειες, που ακολουθούνται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΤΔΓΚΑΧ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Δ.Κ  και η αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων άθλησης για τους δημότες.

Η διαδικασία, χωρίζεται στις παρακάτω υποδιαδικασίες.

Σχετική Νομοθεσία

 • ν.3852/2010
 • ν.3584/2007
 • ΟΕΥ Δήμου Θεσσαλονίκης, ΦΕΚ 3360/Β/2012 & 190/Β/2013.
 • Γ1/443-15-1-73(ΦΕΚ 87Β) Υ.Δ, όπως τροποποιήθηκε με την Γ4 1150/76 (ΦΕΚ 937Β) όμοια περί κολυμβητικών δεξαμενών & εγκύκλιος ΔΥΓ2/80825/06 (ΦΕΚ 120Β).
 •  Α.Ν 2520/1940 & οι Α1β8377/1983 Υ.Δ όπως τροποποιήθηκε με την Υ1γ/Γ.Π/οικ./94643/2007 Υ.Δ.
 • τα καθήκοντα ναυαγοσωστών όπως καθορίζονται από την Γ1/443-15-1-73(ΦΕΚ 87Β) Υ.Δ & το Π.Δ 23 (ΦΕΚ18Α/2000).
 • Π.Δ 351/1983 “καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων α) νοσηλευτικής”, Π.Δ 216/2001 “Κώδικας νοσηλευτικής δεοντολογίας”
 • Πρότυπος κανονισμός λειτουργίας Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικών & Κοινοτικών χώρων άθλησης (Φ.Ε.Κ 1362/18-10-2001).
 • Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών Γυμναστηρίων (1894/12, 1250/09 Α.Δ.Σ)
 • κανόνες λειτουργίας κολυμβητηρίου (Α.Π 1194/2012 της ΔΕΑ)
 •  ν2725/99, ν4049/2012 & 4280/2014, περί αδειών λειτουργίας αθλητικών χώρων.
 • Η υπ’ αριθμ. 590/2014 Α.Δ.Σ
 • η υπ΄αριθμ. 7579/2009 Απόφαση Δημάρχου Θεσσαλονίκης
 • Το υπ’ αριθμ. 148/17-1-2014 έγγραφο Δ.Ε.Α.
 • Άρθρο 47 του από 17/5-15/6/1959 Β.Δ Φ.Ε.Κ 114 Α΄.
 • Κ.Φ.Α.Σ (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), αρθρ.7.
 • Το υπ’ αριθμ. 29485/91905/20-11-03 έγγραφο της Δ/νσης Ταμειακής Υπηρεσίας.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος και ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

 • Υπεύθυνη δήλωση - Ιατρικό ιστορικό αθλουμένων
 • ταυτότητα αθλούμενου
 • Κάρτα αθλούμενου
 • Έντυπο απολογισμού
 • Έντυπο καταγραφής πρακτικών ωρών γυμναστών
 • Ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας & εργασίας προσωπικού ΔΓΚΑΧ
 • Εβδομαδιαίο δελτίο πρακτικών ωρών

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Ιατρική βεβαίωση από καρδιολόγο ή παθολόγο και δερματολόγο κατάθεση από τον αιτούντα
2 Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας για δικαιούχους βιβλιαρίου υγείας (απορίας) της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών.(κατηγορίες δωρεάν συμμετοχής χωρίς εισοδηματικά κριτήρια). κατάθεση από τον αιτούντα
3 Γνωμάτευση από αρμόδια Επιτροπή για αναπηρία άνω του 67% (κατηγορίες δωρεάν συμμετοχής χωρίς εισοδηματικά

κριτήρια).

κατάθεση από τον αιτούντα
4 Επίδειξη του πάσο πολυτεκνίας για γονείς και τέκνα, (κατηγορίες δωρεάν συμμετοχής χωρίς εισοδηματικά κριτήρια). κατάθεση από τον αιτούντα
5 Για ηλικιωμένους άνω των 65 ετών απαιτείται επίδειξη ταυτότητας και ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο ή καρδιολόγο ιατρό, Ανανεώνεται κάθε έξι μήνες για άτομα άνω των 75 ετών. (κατηγορίες δωρεάν συμμετοχής χωρίς εισοδηματικά κριτήρια). κατάθεση από τον αιτούντα
6 Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους (κατηγορίες δωρεάν συμμετοχής με εισοδηματικά κριτήρια). κατάθεση από τον αιτούντα
7 Για μακροχρόνια άνεργους: βεβαίωση αρμόδιας Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ και εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, του τελευταίου οικονομικού έτους (κατηγορίες δωρεάν συμμετοχής με εισοδηματικά κριτήρια). κατάθεση από τον αιτούντα
8 Για μέλη μονογονεϊκής οικογένειας: εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, του τελευταίου οικονομικού έτους (κατηγορίες δωρεάν συμμετοχής με εισοδηματικά κριτήρια) και αν κριθεί απαραίτητο, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. κατάθεση από τον αιτούντα
9 Για τρίτεκνους και τέκνα αυτών: εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους (κατηγορίες δωρεάν συμμετοχής με εισοδηματικά κριτήρια) πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης κατάθεση από τον αιτούντα
10 ΥΔ- συγκατάθεση γονέα, για ανήλικους (5-15 ετών) κατάθεση από τον αιτούντα


Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Ορισμός Υπεύθυνων Λειτουργίας  Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού
Ορισμός υπεύθυνου υλοποίησης διαδικασίας – συντονιστή  Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού
2 Ορισμός υπεύθυνου λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δήμαρχος
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.