Διαχείριση Εισερχομένων Εξερχομένων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διαχείριση Εισερχομένων Εξερχομένων
Από ποιους παρέχεται Δήμος Θεσσαλονίκης
Σε ποιους παρέχεται Σε Διευθύνσεις -Τμήματα - Νομικά Πρόσωπα του Δήμου

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει τον τρόπο εφαρμογής των καθορισμένων δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ΑΤΕΕ που προβλέπονται από τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, με αντικειμενικό στόχο τη διεκπεραίωση και τη διαχείριση εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων καθώς και την πιο αξιόπιστη τήρηση των αρχείων

Σχετική Νομοθεσία

Νέος ΟΕΥ (ΦΕΚ 3360/2012 και 190/2013)Ν3230/2004 (ΦΕΚ44/Α/11.02.2004)

N2690/1999 (ΦΕΚ45/Α/9.3.1999)

Ν2672/1998

(ΦΕΚ290/Α/28.12.1998)Εγκύκλιος 8 Δημάρχου Θεσσαλονίκης 9032/729/06.02.2014

Εγκύκλιος 44 Γενικού Γραμματέα Δήμου Θεσσαλονίκης 63766/2011

Εγκύκλιος 14 Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εγκύκλιος 5267/2011 Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/3753/19-2-2001

Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ19/12241/9-6-1999

ΚΕΔΥ (Κανονισμός Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών)

Έγγραφο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 1341/Α.Ε 6/15.1.2008 ‘‘Περί του ορθού τρόπου σύνταξης των αποφάσεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Συμβουλίου - Έγκαιρη αποστολή στοιχείων’’

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφόςκαι ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Τα είδη των εγγράφων που διακινούνται από το ΑΤΕΕ μπορεί να είναι:

  • εισηγήσεις προς συλλογικά όργανα*
  • διαβιβαστικά, υπηρεσιακά έγγραφα -ενημερωτικά σημειώματα με τα οποία μεταβιβάζονται υπηρεσιακές εντολές, ζητούνται πληροφορίες, δίνονται διευκρινίσεις, οδηγίες και εκφράζονται απόψεις για υπηρεσιακά ζητήματα μεταξύ των υπηρεσιών διαφόρων επιπέδων και μεταξύ Υπηρεσιών και ιδιωτών ή διαβιβάζονται στον αποδέκτη άλλα έγγραφα για δικές του ενέργειες*
  • αιτήσεις ή αναφορές πολιτών*
  • αιτήματα ανάληψης υποχρέωσης*

Δικαιολογητικά

Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά .

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Εισερχόμενα Έγγραφα (με κλητήρα , fax, ,αυτοπροσώπως, email)
1.1 Παραλαβή Εγγράφων Υπεύθυνος Πρωτοκόλλου
1.2 Πρωτοκόλληση Εγγράφων Υπεύθυνος Πρωτοκόλλου
1.3 Ενδεικτική Χρέωση εγγράφων Προιστάμενος ΑΤΕΕ
1.4 Διανομή Εγγράφων   στους υπαλλήλους του  ΑΤΕΕ Υπεύθυνος Πρωτοκόλλου
1.5 Παραλαβή Εγγράφων από τους  υπαλλήλους του 

ΑΤΕΕ

1.6 Ενημέρωση  Βιβλίου Πρωτοκόλλου  ΑΤΕΕ
2. Εξερχόμενα Έγγραφα
2.1 Παραλαβή ή Σύνταξη Εγγράφων
2.2 Έλεγχος Εγγράφων
2.3 Υπογραφές από τον Π/ΑΤΕΕ
2.4 Πρωτοκόλληση Εγγράφων
2.5 Υπογραφές Δήμαρχος, Γενικός Γραμματέας
2.6 Αποστολή Εγγράφων
2.6.α Αποστολή εγγράφων με Γενικό Πρωτόκολλο
2.6.β Αποστολή εγγράφων με Πρωτόκολλο του ΑΤΕΕ
6.2.7 Διανομή Αντιγράφων
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και ΑΤΕΕ

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Τηρείται φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο Το ΑΤΕΕ  έχει ως υποχρέωση την τήρηση αρχείων των εγγράφων – αρχειοθέτηση

  • Τα εισερχόμενα στο ΑΤΕΕ έγγραφα αφού χρεωθούν και πρωτοκολληθούν με τις διαδικασίες που προαναφέρθηκαν, αρχειοθετούνται σε ερμάρια του ΑΤΕΕ.
  • Τα εξερχόμενα έγγραφα αφού επιστρέψουν, ως εσωτερική διανομή, καταχωρούνται επίσης σύμφωνα με το θέμα τους.