Διαχείριση Θεμάτων Προσωπικού (Δήμοι)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διαχείριση Θεμάτων Προσωπικού (Δήμοι)
Από ποιους παρέχεται Δήμος Θεσσαλονίκης
Σε ποιους παρέχεται Στα Τμήματα της Διεύθυνσης

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει τον τρόπο εφαρμογής των καθορισμένων δραστηριοτήτων του Tμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνση ΕπιχειρησιακούΠρογραμματισμού Συστημάτων ΤΠΕ που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία της, με αντικειμενικό στόχο τη Διαχείριση Θεμάτων Προσωπικού.

Σχετική Νομοθεσία

·         Ν4210/2013 (ΦΕΚ254/Α/21.11.2013

·         Ν3528/2007 (ΦΕΚ26/Α/09.02.2007) Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ

·         Ν3584/2007 (ΦΕΚ143/Α/04.07.2007) ,άρθρο 36

·         ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757(ΦΕΚ1659/Β/26.07.2011), Τροποποίηση της υπ’ αριθ.ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (ΦΕΚ Β΄ 769) απόφασης ‘‘Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.’’

·         Εκάστοτε Εγκύκλιος από το ΤΕΕΠ της ΔΔΑΠ

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1.Α Σύνταξη Ημερήσιου Δελτίου Προσέλευσης και Αποχώρησης Προσωπικού
1.Α.1 Διανομή Ημέρσιου Δελτίου Προσέλευσης Προσωπικού (ΗΔΠΠ) και Ημερήσιου Δελτίου Αποχώρησης Προσωπικού (ΗΔΑΠ)
1.Α.2 Συγκέντρωση των συμπληρωμένων ΗΔΠΠ και ΗΔΑΠ
1.Α.3 Συγκεντρωση και Έλεγχος ΗΔΠΠ και ΗΔΑΠ
1.Α.4 Προώθηση των ΗΔΠΠ και ΗΔΑΠ για υπογραφή από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προϊστάμενος Τμήματος
1.Α.5 Αποστολή στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων
1.Β Σύνταξη Ημερήσιου Δελτίου Απόντων Προσωπικού (ΗΔΑπΠ)
1.Β.1 Διανομή Ημερήσιου Δελτίου Απόντων Προσωπικού (ΗΔΑπΠ)
1.Β.2 Συμπλήρωση και έλεγχος Εντύπου ΗΔΑπΠ
1.Β.3 Παραλαβή / Απστολή στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, έλεγχος από τον Προϊστάμενο Διοικητικής Υποστήριξης, υπογραφή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Προϊστάμενος Διεύθυνσης
1.Β.4 Αποστολή στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων
1.Γ Σύνταξη μηνιαίας κατάστασης απόντων της Διεύυνσης
1.Γ.1 Σύνταξη και έλεγχος εντύπου
1.Γ.2 Προώθηση για υπογραφή από τον Προϊστάμενο Διοικητικής Υποστήριξης, υπογραφή Προϊσταμένου Διεύθυνσης
1.Γ.3 Αποστολή στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων
1.Δ Διεκπεραίωση Αδειών Προσωπικού
1.Δ.1 Διανομή Εντύπου
1.Δ.2 Έλεγχος Εντύπου
1.Δ.3 Υπογραφή από Προϊστάμενο Διεύθυνσης
1.Δ.4 Αποστολή

στη ΔΔΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.