Διαχείριση αρχείων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διαχείριση αρχείων
Από ποιους παρέχεται Δήμος Θεσσαλονίκης, Δ/νση Βαφοπουλείου & Πνευματικών Ιδρυμάτων, Τμήμα Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης
Σε ποιους παρέχεται Δημότες, Δημοσίους και Ιδιωτικούς Φορείς

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η έρευνα, η διάσωση, η καταγραφή και η ταξινόμηση του Ιστορικού Δημοτικού Αρχείου (ΙΔΑ), των Ιδιωτικών Συλλογών (ΙΣ) και των λοιπών Αρχείων(Φωτογραφιών, Ταχυδρομικών Δελταρίων/Κάρτ-ποστάλ, Χαρτών, Εφημερίδων, Αφισών, Προσωπικών Κειμηλίων και Οπτικοακουστικών Μέσων) που έχει το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης (ΚΙΘ), καθώς και ο περαιτέρω εμπλουτισμός τους, όπως προβλέπεται από το ΟΕΥ (άρθρα 1 και 4 ΤΚΙΘ) και τον Κανονισμό Λειτουργάις του ΚΙΘ (άρθρο 4, παρ.1). Με τη διαδικασία αυτή και κυρίως με την αναλυτική καταγραφή των τεκμηρίων του ΙΔ, των ΙΣ καΙ των λοιπών Αρχείων (Φωτογραφιών, Ταχυδρομικών Δελταρίων/Κάρτ-ποστάλ, Χαρτών, Εφημερίδων, Αφισών, Προσωπικών Κειμηλίων και Οπτικοακουστικών Μέσων) στοχεύουμε στη διάσωσή τους και τη δημιουργία απαραίτητου εργαλείου έρευνας, για τους ερευνητές και όλους τους ενδιαφερόμενους γενικά.

Σχετική Νομοθεσία

- Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

- Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) Πρόγραμμα Καλλικράτης.

- Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/9-3-1999) Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, όπως τροποποιήθηκε/συμπληρώθηκε και ισχύει.

- Σχέσεις Δημοσίων Υπαλλήλων και Πολιτών: Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς '(Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Συνήγορος του Πολίτη, Αθήνα 2012)

- Νομοθεσία Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν.2121/1993) και Προσωπικών Δεδομένων (Ν.2472/1997, Ν.3448/2006, Ν.4305/2014), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

- Νόμος 1946/1991 Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και άλλες διατάξεις.

- Νέος ΟΕΥ του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ Β’ 3360/17-12-2012 και ΦΕΚ Β’ 190/4-2-2013). 

- Κανονισμός Λειτουργίας του ΤΚ.Ι.Θ. του Δ.Θ., όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 159/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

Τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού Λειτουργίας του ΤΚ.Ι.Θ. του Δ.Θ. είναι τα εξής:

Άρθρο 3. Σκοποί του Κ.Ι.Θ. (μεταξύ άλλων) είναι: 1. Ο εντοπισμός, συλλογή, διάσωση, καταγραφή, ταξινόμηση, συντήρηση και μελέτη των κάθε είδους άμεσων και έμμεσων πηγών που αναφέρονται στην ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της μείζονος Θεσσαλονίκης και σε ό,τι έχει σχέση με τη διοικητική, οικονομική και κοινωνική ζωή της. 2. Η διεξαγωγή, προώθηση και υποστήριξη της σχετικής με την εν γένει ιστορία της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας επιστημονικής έρευνας. 5. Η διάσωση, καταγραφή, ταξινόμηση, συντήρηση, φύλαξη, ψηφιοποίηση του Ιστορικού Δημοτικού Αρχείου της πόλης και η διάθεσή του στους ερευνητές και σε κάθε ενδιαφερόμενο. 6. Η διαχείριση του Αρχείου των Δημοτικών Υπηρεσιών, με σκοπό την επισήμανση, απογραφή, και περιοδική εκκαθάρισή του υπό την εποπτεία του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας, καθώς επίσης η εισαγωγή των διατηρητέων αρχείων των Διευθύνσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης στις συλλογές του Κ.Ι.Θ.

Συγκεκριμένα: α) Η επεξεργασία του Δημοτικού Αρχείου από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (αρχειονόμοι – ταξινόμοι – ιστορικοί - συντηρητές) και η εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτό για κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. β) Η φύλαξη του αρχειακού υλικού που κρίνεται διατηρητέο στο διηνεκές σε ειδικά αρχειοστάσια της υπηρεσίας του Ειδικού Αρχείου και η διάθεσή του στους ερευνητές αμέσως μετά την ταξινόμησή του.   

Άρθρο 4. Το Κ.Ι.Θ. επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με: 1. Τη  λειτουργία β)  Αρχείου εγγράφων, το οποίο συγκεντρώνει χειρόγραφα, καθώς και έγγραφα φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής και της αλλοδαπής για συντήρηση, φύλαξη, ταξινόμηση και μελέτη, γ) Αρχείου ταινιών, μικροταινιών και οπτικοακουστικών μέσων, δ) Αρχείου φωτογραφιών, ε) Αρχείου παλαιοτύπων και εφημερίδων και στ) Αρχείου ιστορικών κειμηλίων. 2. Τη συνεργασία με ειδικά επιστημονικά κέντρα και τράπεζες δεδομένων του εξωτερικού και του εσωτερικού. 3. Τη λειτουργία ειδικού αναγνωστηρίου εντύπων και αρχειακού υλικού, εφοδιασμένου με τα κατάλληλα όργανα μελέτης. 4. Τη διοργάνωση εκθέσεων φωτογραφικού, καλλιτεχνικού, αρχειακού και εντύπου υλικού σχετικού με την ιστορία εν γένει της Θεσσαλονίκης, αυτοδυνάμως ή σε συνεργασία με άλλους φορείς ή χορηγούς ημεδαπούς και αλλοδαπούς.

  Άρθρο 5. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτείται Συμβουλευτική Επιτροπή (Σ.Ε.) για τη γενική επεξεργασία και το συντονισμό του έργου του Κέντρου Ιστορί­ας Θεσσαλονίκης. Στη ΣΕΚΙΘ εισηγείται ο/η ΠΔΒΠΙ, συνεπικουρούμενος από τον/την ΠΤΚΙΘ. Από κοινού με τον/την Δήμαρχο ή τον/την αρμόδιο Αντιδήμαρχο, που προεδρεύει του Κ.Ι.Θ., γίνεται η επεξεργασία του επιστημονικού προ­γράμματος και ο σχεδιασμός του έργου του Κ.Ι.Θ. Όσον αφορά στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, αυτό οργανώνεται ανάλογα με το πλήθος των εκδηλώσεων κάθε μήνα. Τον/την ΠΔΒΠΙ απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο/η ΠΤΚΙΘ. Οι αποφάσεις της ΣΕΚΙΘ τίθενται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου προς έγκριση.

  Άρθρο 9. 1. Η ΣΕΚΙΘ ασχολείται με την επεξεργασία του επιστημονικού προ­γράμματος και τον σχεδιασμό του έργου του Κ.Ι.Θ. 2. Η ΣΕΚΙΘ έχει τη δυνατότητα να συγκροτήσει ομάδες εργασίας από μέλη της ή και με συμμετοχή άλλων ειδικών για τη μελέτη και προώθηση διαφόρων θεμάτων της λειτουργίας του Κ.Ι.Θ.

  Άρθρο 11. Το Κ.Ι.Θ. διαθέτει: 1. Αρχείο στο οποίο φυλάσσεται και το ιστορικό αρχείο του Δήμου Θεσσαλονίκης και ιδιωτικές αρχειακές συλλογές.

  Άρθρο 13. Το 1. πάσης φύσεως πρωτογενές υλικό του Κ.Ι.Θ. δεν δανείζεται εκτός του χώρου του, πλην του υλικού που αποκτήθηκε μέσω της συνεργασίας του με τους φορείς. 2. Η Βιβλιοθήκη, το Αρχείο και οι Συλλογές του Κ.Ι.Θ. είναι στη διάθεση των Ελλή­νων και αλλοδαπών ερευνητών για την εκπόνηση των μελετών τους κατά τη διάρ­κεια του ωραρίου λειτουργίας του. 3.  Για τη μελέτη του Αρχείου, της Συλλογής Ταινιών και Μικροταινιών και της Συλ­λογής Φωτογραφιών, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική λεπτομερή αίτηση, την οποία εγκρίνει ο/η ΠΤΚΙΘ.

 

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος και ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Η υπηρεσία χρησιμοποιεί τυποποιημένα έγγραφα, τα οποία αφορούν την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία, όπως ξεκίνησε από το Φεβρουάριο 2014 και για τα οποία επισυνάπτουμε ΔΕΙΓΜΑ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ καθώς και σε  ηλεκτρονική μορφή:
  • 5.2.2.1.1 Ηλεκτρονική κατάσταση περιεχομένων ΙΔΑ.
  • 5.2.2.1.2 Ηλεκτρονική κατάσταση περιεχομένων ΙΣ.
  • 5.2.2.2 Ηλεκτρονική κατάσταση νέας καταγραφής και ταξινόμησης ΙΔΑ.
  • 5.2.2.3 Καρτέλα ταξινόμησης ΙΔΑ (ήταν σε χρήση μέχρι το Φεβρουάριο 2014).
  • 5.2.2.4 Καρτέλα παραχώρησης (δανεισμού) ΙΔΑ και ΙΣ για μελέτη (εντός του κτιρίου του Κ.Ι.Θ.).
  • 5.2.2.5 Αίτηση (2 έντυπα) για παραχώρηση αντιγράφων τεκμηρίων από το ΙΔΑ και ΙΣ.
  • 5.2.2.6 Ηλεκτρονική κατάσταση και ευρετήριο των ερευνητών/μελετητών του ΙΔΑ και ΙΣ.

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Έναρξη δραστηριότητας Η διαδικασία της καταγραφής και ταξινόμησης

ξεκινά με την ανάθεση της εργασίας στον ΑΥΔΑ από τον ΠΔΒΠΙ ή τον ΠΤΚΙΘ.

ΑΥΔΑ, ΠΔΒΠΙ, ΠΤΚΙΘ.
1.1 Το ίδιο ισχύει και για τις Ιδιωτικές Συλλογές Η διαδικασία της καταγραφής και ταξινόμησης

ξεκινά με την ανάθεση της εργασίας στον ΑΥΔΑ από τον ΠΔΒΠΙ ή τον ΠΤΚΙΘ.

2 Επιλογή και παραλαβή του αρχείου. Ο ΑΥΔΑ παραλαμβάνει το προς

καταγραφή και ταξινόμηση αρχείο, με χρονολογικά ή θεματικά κριτήρια.

  Με τα κριτήρια αυτά ήταν αρχικά ταξινομημένα τα Αρχεία από τις Υπηρεσίες του Δήμου, όταν τα παρέλαβε το ΤΚΙΘ.

  Η επιλογή του αρχείου γίνεται πρώτα από τους φακέλους που ήδη ταξινομήθηκαν με γενικά κριτήρια και με χρονολογική σειρά από τους υπαλλήλους του Κ.Ι.Θ. και βρίσκονται στο 2ο όροφο του Κ.Ι.Θ (βιβλιοθήκη/Δημοτικό Αρχείο) και έπειτα από τους λοιπούς φακέλους που φυλάσσονται  στο Κ.Ι.Θ (υπόγειο) ή στο Δημαρχιακό Μέγαρο και οι οποίοι βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση/μορφή.

ΑΥΔΑ, ΤΚΙΘ
2.1 Επιλογή και παραλαβή του αρχείου Ιδιωτικών Συλλογών Όσον αφορά

τις ΙΣ ο υπάλληλος παραλαμβάνει το εισερχόμενο αρχείο, το καταγράφει και το ταξινομεί με χρονολογικά ή θεματικά κριτήρια σε φακέλους και υποφακέλους.

3 Εισαγωγή υλικού του ΙΔΑ. Το προς ταξινόμηση και καταγραφή υλικό

παραλαμβάνεται από τους χώρους φύλαξης (υπόγειο Κ.Ι.Θ. και Δημαρχιακού Μεγάρου) και μεταφέρεται στο δεύτερο όροφο του Κ.Ι.Θ.

4

Γρήγορη ανάγνωση περιεχομένου φακέλου του ΙΔΑ.

Μετά την εισαγωγή του αρχείου/φακέλου

γίνεται μία πρώτη ανάγνωση του περιεχομένου του (αριθμός υποφακέλων, ποσότητα, μέγεθος και κατάσταση εγγράφων).

5 Καταγραφή και ταξινόμηση περιεχομένου φακέλου

του ΙΔΑ

Μετά την πρώτη ανάγνωση του φακέλου

ξεκινά η ουσιαστική καταγραφή και ταξινόμηση του και η καταχώρηση των στοιχείων και των πληροφοριών του σε ηλεκτρονικό αρχείο. Η διαδικασία αυτή που ξεκίνησε για πρώτη φορά το Μάιο του 2014, διορθώνει-συμπληρώνει και την προηγούμενη καταγραφή - ταξινόμηση και προσθέτει επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες.

  Ο φάκελος περιέχει υποφακέλους, οι οποίοι χωρίζονται σε θεματικές ενότητες.

  Αρχικά εξετάζονται τα έγγραφα της κάθε θεματικής ενότητας κατά πόσο έχουν σχέση με το συγκεκριμένο θέμα και την αναγραφόμενη χρονολογία. Σε περίπτωση που βρίσκονται έγγραφα σε λάθος θεματική ενότητα, αφαιρούνται, τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο ως εκκρεμότητα και αναζητείται η ενότητα με την οποία σχετίζονται, ώστε να ενσωματωθούν και πάλι σε αυτή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αναγραφή του περιεχομένου της θεματικής ενότητας, του υποφακέλου και των λοιπών αναγνωριστικών στοιχείων δεν ανταποκρίνονται στο πραγματικό περιεχόμενο τους, προβαίνουμε στη σχετική διόρθωση.

  Στον τυποποιημένο πίνακα (ηλεκτρονικό αρχείο) που χρησιμοποιούμε για τη διαδικασία αυτή, καταχωρούμε τα εξής στοιχεία:

1. Γενικό ή Ειδικό Αρχείο του Δήμου

2. Χρονολογίες που αφορά ο φάκελος (πριν και μετά την αναταξινόμηση)

3. Αριθμό φακέλου

4. Αριθμό υποφακέλου

5. Αρίθμηση ενότητας υποφακέλου και αναγραφή θέματος

6. Χρονολογία υποφακέλου/ενότητας

7. Αρίθμηση τεκμηρίου

8. Αριθμός φύλλων ανά τεκμήριο

9. Αρίθμηση φύλλων

10. Αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου (όπου υπάρχει)

11. Ημερομηνία πρωτοκόλλου (όπου υπάρχει)

12. Περιεχόμενο εγγράφου/τεκμηρίου (Περιεκτική περιγραφή του περιεχομένου με χρήση λέξεων κλειδιών)

13. Παρατηρήσεις (αφορά π.χ. την ημερομηνία καταγραφής/ταξινόμησης του φακέλου, την ύπαρξη πολλαπλών αντίγραφων εγγράφων, χρήσιμες πληροφορίες προς τους ερευνητές κ.ά.)

   Μετά την ολοκλήρωση της αναλυτικής περιγραφής και της καταχώρησης γενικά όλων των προαναφερόμενων στοιχείων στον τυποποιημένο πίνακα, τακτοποιούμε/ταξινομούμε τις ενότητες και τους υποφακέλους μέσα στους φακέλους, αναγράφουμε στους φακέλους το περιεχόμενό τους και τοποθετούμε μέσα σε αυτόν τυποποιημένο πίνακα.'

  Αξίζει να τονίσουμε ότι αποτελεί πολύ σημαντική καταχώρηση για τον κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή, η περιγραφή του περιεχομένου του κάθε εγγράφου με τη χρήση λέξεων κλειδιά. Με την καταχώρηση αυτή ο ερευνητής μετά από αναζήτηση στο ηλεκτρονικό αρχείο, είναι σε θέση να εντοπίζει άμεσα το σχετικό τεκμήριο/έγγραφο που τον ενδιαφέρει.

Γενικά η διαδικασία αυτή απαιτεί σχολαστική μελέτη των δακτυλογραφημένων εγγράφων, κυρίως όμως των χειρόγραφων που τις περισσότερες φορές είναι δυσανάγνωστα.

  Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, στο πολύ μεγάλο όγκο των  τεκμηρίων του ΙΔΑ, θα δημιουργηθεί μοναδικό χρηστικό εργαλείο έρευνας για όλους τους ενδιαφερόμενους.

6

Σφράγιση και αρίθμηση των τεκμηρίων του ΙΔΑ και ΙΣ

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της

αναλυτικής περιγραφής και ταξινόμησης του φακέλου, προχωρούμε στην σφράγιση του κάθε εγγράφου με τη σφραγίδα του Κ.Ι.Θ., καθώς και στην αρίθμησή τους. Στα πολλαπλά πανομοιότυπα αντίγραφα των εγγράφων δεν δίνεται νέα αρίθμηση.

7 Αρχειοθέτηση του ΙΔΑ και ΙΣ   Με την

ολοκλήρωση της ταξινόμησης του, το φυσικό Αρχείο παραμένει στον 2ο  και 1ο όροφο του Κ.Ι.Θ. αντίστοιχα.

 Ειδικότερα για τις δωρεές των ΙΣ, ακολουθεί ευχαριστήρια επιστολή στον δωρητή, στην οποία περιέχεται και αναλυτικός κατάλογος των τεκμηρίων που παρελήφθησαν.

8 Διάθεση στο κοινό.
8.1  Ανάρτηση

στην ιστοσελίδα του Δ.Θ.

Σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου

δύναται να αναρτηθεί ηλεκτρονικός κατάλογος των ταξινομημένων αρχειακών τεκμηρίων.

8.2 Διάθεση αρχειακού υλικού και παραχώρηση

αντιγράφων.

Το ΙΔΑ και ΙΣ διατίθεται στους

ενδιαφερόμενους ερευνητές για μελέτη, μόνο στο χώρο της βιβλιοθήκης του Κ.Ι.Θ. κατά τις ώρες λειτουργίας της, με τη συμπλήρωση ειδικής καρτέλας (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ). Το Κ.Ι.Θ είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση των πνευματικών δικαιωμάτων επί του Αρχειακού Υλικού που διαθέτει.

  Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ζητήσει αντίγραφα των τεκμηρίων, η υπηρεσία τα παραχωρεί, αφού συμπληρώσει τα 2 απαραίτητα έντυπα άδειας χρήσης (αίτηση και υπεύθυνη δήλωση),'με την αναγραφόμενη σε αυτήν δέσμευσή του (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ).

9 Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώνεται

μέσω των ετήσιων απολογιστικών στοιχείων που δίνει η ΔΒΠΙ, ή ανά τακτά διαστήματα μετά την ολοκλήρωση χρονολογικής ή θεματικής ενότητας.

10 Τήρηση φυσικού αρχείου - Καρτέλες ταξινόμησης.

- Κατάσταση περιεχομένων ΙΔΑ και ΙΣ.

- Κατάσταση νέας καταγραφής και ταξινόμησης ΙΔΑ (όπως διαμορφώνεται με την παρούσα διαδικασία).

- Καρτέλες παραχώρησης (δανεισμού) ΙΔΑ και ΙΣ για μελέτη.

-  Αίτηση/δήλωση για παραχώρηση τεκμηρίων και άδεια χρήσης.

10.1 Τυποποιημένα έγγραφα Τηρείται αρχείο

τυποποιημένων εγγράφων όπως αναφέρονται στο 5.2.2.

10.2 Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου - Ηλεκτρονική κατάσταση περιεχομένων ΙΔΑ και ΙΣ.

- Ηλεκτρονική κατάσταση νέας καταγραφής και ταξινόμησης ΙΔΑ.

- Ηλεκτρονική κατάσταση και ευρετήριο των ερευνητών/μελετητών του ΙΔΑ και ΙΣ.

11 ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ (Προαιρετικό)

(Γράφεται ποια έκδοση ακυρώνεται και ποια αλλαγή έγινε αφού αναγνωσθεί

όλη η διαδικασία

Κατ΄ ανάγκη

Άλλη υπηρεσία του φορέα

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώνεται μέσω των ετήσιων απολογιστικών στοιχείων που δίνει η ΔΒΠΙ, ή ανά τακτά διαστήματα μετά την ολοκλήρωση χρονολογικής ή θεματικής ενότητας.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Γ.Α.Κ. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.