Διαχείριση προνοιακού επιδόματος ειδικών αναγκών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διαχείριση προνοιακού επιδόματος ειδικών αναγκών

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η καταβολή προνοιακού επιδόματος ειδικών αναγκών σε πολίτες που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Σχετική Νομοθεσία

Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για το για το επίδομα Ειδικών Αναγκών είναι:

 • Ν.Δ.162/15-09-1973, (ΦΕΚ 227/24-09-1973 τ.Α'),
 • Ν.1140/17-03-1981, (ΦΕΚ 68/20-03-1981 τ.Α'),
 • Ν.1426/19-03-1984, (ΦΕΚ 32/21-03-1984 τ.Α'),
 • Ν.2335/05-09-1995, (ΦΕΚ 185/06-09-1995 τ.Α'),
 • Ν.2362/23-11-1995, (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τ.Α'),
 • Ν.2458/12-02-1997, (ΦΕΚ 15/14-02-1997 τ.Α'),
 • Ν.2472/09-04-1997, (ΦΕΚ 50/10-04-1997 τ.Α'),
 • Ν.2595/20-03-1998, (ΦΕΚ 63/24-03-1998 τ.Α'),
 • Ν.2716/14-05-1999, (ΦΕΚ 96/17-05-1999 τ.Α'),
 • Γ4α/Φ.29/4502/04-10-1999, Εγκύκλιος
 • Π3α/Φ.32/οικ.2729/13-06-2000, Εγκύκλιος
 • Π3α/Φ.32,28/3230/31-07-2000, Εγκύκλιος
 • Π3α/Φ.32/Γ.Π.80763/18-09-2003, Εγκύκλιος
 • Π3α/Φ.32/Γ.Π.80763/18-09-2003, Εγκύκλιος
 • Π3α/Φ.32/Γ.Π.94847/28-09-2005, Εγκύκλιος
 • Π3α/Φ.32/Γ.Π.41394/03-07-2006, Εγκύκλιος
 • ΚΥΑ Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ.63731/9-5-2008, (ΦΕΚ 931/21-05-2008, τ.Β') όπως ισχύει με το υπ’αριθμ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.143327/2011/09-01-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
 • Π3α/Φ.29/Γ.Π.170602/17-03-2010, Εγκύκλιος
 • Ν.3852/4-6-2010, άρθρο 94 και 95 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α'),
 • Φ80000/οικ.20497/1670/31-08-2011, (ΑΔΑ 4ΑΜ2Λ-ΕΦ4) Εγκύκλιος
 • Π51/52/1174/63/02-09-2011, Εγκύκλιος
 • Ν.4025/01-11-2011, (ΦΕΚ 228/2-11-2011 τ.Α'),
 • Φ80000/οικ.30002/1896/14-12-2011, (ΑΔΑ 45ΨΠΛ-Η5Κ) Εγκύκλιος
 • Π3α/Φ.32/, Γ.Π. οικ. 141770/22-12-2011, (ΑΔΑ 45Ψ9Θ-ΚΗ2) Εγκύκλιος
 • Ν.4074/11-04-2012, (ΦΕΚ 88/11-04-2012 τ.Α'),
 • ΚΥΑ, Φ.11321/οικ.10289/688/04-05-2011, (ΦΕΚ 1506/04-05-2012 τ.Β'),
 • Φ80000/οικ.410/18/07-01-2013, (ΑΔΑ ΒΕΦΔΛ-63Σ) Εγκύκλιος
 • Οικ.521/26-03-2013, (ΑΔΑ ΒΕΑΘΛ-ΥΣΑ) Εγκύκλιος
 • Π3α/Γ.Π.οικ.49361/1253/22-12-2014, (ΦΕΚ 3483/24-12-2014 τ.Β') με τις διορθώσεις σφαλμάτων (5) (ΦΕΚ 3642/31-12-2014 τ.Β')
 • Γ32/4/29-01-2015, Εγκύκλιος
 • 9796/20-03-2015, Εγκύκλιος
 • Δ24/φ.32/Γ.Π.οικ.13991/310/02-04-2015, Εγκύκλιος
 • Ν.4331/02-07-2015 (ΦΕΚ 69/02-07-2015, τ.Α').
 • ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/13-02-1989, (ΦΕΚ 108/15-02-1989 τ.Β'),
 • Γ4β/Φ.32/οικ.1081/1989, Εγκύκλιος
 • Γ4α/Φ.225/1125/26-04-1989, Εγκύκλιος
 • Γ4α/Φ.225/1982/11-08-1989, Εγκύκλιος (ΦΕΚ 635/30-08-1989 τ.Β')
 • ΚΥΑ 2070235/7915/0022/06-09-1989, (ΦΕΚ 700/18-09-1989 τ.Β'),
 • Γ4α/Φ.228/1646/01-08-1990, Εγκύκλιος
 • Γ4α/Φ.228/2039/03-09-1990, Εγκύκλιος
 • Ν.2072/20-07-1992, (ΦΕΚ 125/23-07-1992 τ.Α')
 • ΚΥΑ Π4Γ/Φ.225/οικ.2866/14-06-1995 (ΦΕΚ 629/18-07-1995 τ.Α'),
 • Π4γ/Φ.32/5839/20-11-1996, Εγκύκλιος
 • Π4γ/Φ.32/5916/22-10-1997, Εγκύκλιος
 • Γ4γ/Φ.29/2129/15-06-1998, Εγκύκλιος
 • Ν.2719/14-05-1999, (ΦΕΚ 96/17-05-1999 τ.Α'),
 • Π3α/Φ.32/3226/13-09-2001, Εγκύκλιος
 • Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.105785/30-10-2002, Εγκύκλιος
 • Π3α/Φ.32/Γ.Π.75863/21-10-2005, Εγκύκλιος
 • Π3α/Φ.32/Γ.Π.54465/03-06-2011, Εγκύκλιος
 • Φ80000/οίκ.20497/1670/31-08-2011, (ΑΔΑ 4ΑΜ2Λ-ΕΦ4) Εγκύκλιος,
 • Ι.Κ.Α., Εγκύκλιος 63/02-09-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΧ54691ΩΓ-ΟΛΝ),
 • ΚΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528/10-04-2013 (ΦΕΚ 1189/15-05-2013 τ.Β'),
 • Δ.28.14822/1125/22-05-2014, Εγκύκλιος

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

 • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση ενδιαφερόμενου Χορηγείται από την Υπηρεσία
2 Πιστοποιητικό αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με ποσοστό άνω του 67% Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής αίτησης εξέτασης στο ΚΕ.Π.Α. Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Υπεύθυνη Δήλωση δικαιούχου του Ν.1599/1986
 1. Για ανήλικους δικαιούχους οι υπεύθυνες δηλώσεις που χορηγούνται από την Υπηρεσία υπογράφονται από τους έχοντες τη γονική μέριμνα του ανηλίκου.
 2. Σε περίπτωση αδυναμίας υπογραφής ενήλικου δικαιούχου η υπεύθυνη δήλωση που χορηγείται από την Υπηρεσία υπογράφεται από το δικαστικό συμπαραστάτη (απόφαση δικαστικής συμπαράστασης και πιστοποιητικό τελεσιδικίας).
5 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης δικαιούχου Αυτεπάγγελτη αναζήτηση μετά από δήλωση του ενδιαφερόμενου για το Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμένος.
6 Αστυνομική ταυτότητα του / της δικαιούχου και για τους ανηλίκους των 12 ετών. Στους έμμεσα ασφαλισμένους και την ταυτότητα το ατόμου που τους ασφαλίζει, σε περίπτωση εξουσιοδότησης και την ταυτότητα του εξουσιοδοτούμενου, σε περίπτωση υπεύθυνου είσπραξης και την ταυτότητα του υπεύθυνου είσπραξης, στους ανήλικους και τις ταυτότητες και των δύο γονέων. Κατάθεση από τον αιτούντα.
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.