Διενέργεια Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διενέργεια Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Προμηθειών ΑΠΘ
Σε ποιους παρέχεται Μέλη Πανεπιστημιακής Κοινότητας
Νομοθετικό πλαίσιο ν. 4412/2016
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 300
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διαδικασία διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμηθειών. Ο διαγωνισμός διενεργείται από το Τμήμα Προμηθειών του ΑΠΘ και αφορά στο σύνολο των απαιτούμενων προμηθειών υλικών και εξοπλισμού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολών και Τμημάτων του ΑΠΘ.

Σχετική Νομοθεσία

ν. 4412/2016 [1]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αίτημα έγκρισης πίστωσης και προκήρυξης διαγωνισμού Ανάρτηση αιτήματος στο ΑΔΑΜ Τμήμα Προμηθειών 1 ημέρα
2 Πρωτοκόλληση και διεκπεραίωση αιτήματος [Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης] 1
3 Έγκριση πίστωσης και προκήρυξης διαγωνισμού Έκδοση απόφασης Σύγκλητος 15 μέρες
4 Σύνταξη και δημοσίευση διακήρυξης Δημοσιεύεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ, Διαύγεια, στο Ελληνικό και Νομαρχιακό Τύπο και στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ Τμήμα Προμηθειών 15 μέρες
5 Αίτημα για ορισμό Επιτροπών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, Προσφυγών και Παραλαβής Τμήμα Προμηθειών 1 μέρα
6 Πρωτοκόλληση και διεκπεραίωση αιτήματος Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης 1
7 Ανάδειξη μελών Επιτροπών Διαδικασία κλήρωσης Τμήμα Διοίκησης 3
8 Πρωτοκόλληση και διεκπεραίωση εγγράφου Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης 1
9 Συγκρότηση Επιτροπών Απόφαση Αναθέτουσας Αρχής- Αναρτάται στη Διαύγεια και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και στο Τμήμα Προμηθειών Πρυτανικό Συμβούλιο 5
10 Ενημέρωση Επιτροπής Αξιολόγησης

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.