Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου επί περιεχομένου ειδικής διοικητικής προσφυγής

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου επί περιεχομένου ειδικής διοικητικής προσφυγής
Από ποιους παρέχεται Υπαλλήλους Εσωτερικού Ελέγχου ΠΚΜ
Σε ποιους παρέχεται Περιφερειάρχης, Διοικητική μονάδα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Νομοθετικό πλαίσιο Καλλικράτης
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 19
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Σχετική Νομοθεσία

N._3852-10_ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.pdf

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικά ή και σε έντυπη μορφή

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Μη ύπαρξη συγκεκριμένου εντύπου διοικητικής προσφυγής. Το πλήθος των υφισταμένων διοικητικών διαδικασιών και παράλληλα η διαφοροποίηση του είδους των υποβαλλομένων αντιρρήσεων των πολιτών για την ακολουθητέα διαδικασία, δεν παρέχει τη δυνατότητα σύνταξης ενιαίου εντύπου για την υποβολή της προσφυγής.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έγγραφο ειδικής διοικητικής προσφυγής Αιτούντα
2 Έγγραφα σχετικά με την ειδική διοικητική προσφυγή Αιτούντα/Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
3 Έγγραφο απόψεων διοικητικής μονάδας ΠΚΜ

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Εξέταση περιεχομένου ειδικής

διοικητικής προσφυγής

άρθ. 227 του Ν. 3852/10 περί Ειδικής διοικητικής προσφυγής σε συνδυασ,ό με το άρθ. 32 του Π.Δ. 133/10 περί αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ΠΚΜ Υπάλληλος Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου 2 ημέρες
2 Εξέταση θεσμικού πλαισίου που διέπει την εκδοθείσα πράξη μονομελούς ή συλλογικού

οργάνου/μονάδας της ΠΚΜ ή την παράλειψη οφειλόμενης

ενέργειάς τους, η οποία προσβάλλεται με την άσκηση

ειδικής διοικητικής προσφυγής του πολίτη, ενώπιον της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

Μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το είδος της εκάστοτε εξεταζόμενης απόφασης/διοικητικής πράξης, η οποία εξεδόθη από αντίστοιχο διοικητικό όργανο/μονάδα της ΠΚΜ.

Βασικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία όλων των διοικητικών οργάνων/μονάδων της ΠΚΜ αποτελεί ο Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

Ομοίως 5 ημέρες
3 Επικοινωνία με το αρμόδιο διοικητικό όργανο/μονάδα προς

αναζήτηση των απόψεών του επί του κρινομένου

ζητήματος.

Διοικητικό όργανο/μονάδα ΠΚΜ 1 ημέρα
4 Σύνταξη προσωρινής έκθεσης ελέγχου με υποδείξεις

συμμόρφωσης του διοικητικού οργάνου/μονάδας επί της

ελεγχθείσας απόφασης ή τηρητέας διαδικασίας.

Υπάλληλος Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου 5 ημέρες
5 Αποστολή στο διοικητικό όργανο/μονάδα της προσωρινής

έκθεσης ελέγχου και του φύλλου εργασιών που θα

συμφωνηθούν μεταξύ του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του αρμοδίου οργάνου/μονάδας

Υπάλληλος Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Διοικητικό όργανο/μονάδα ΠΚΜ 1 ημέρα
6 Παραλαβή από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου του φύλλου εργασιών που συμφωνήθηκαν και υπεγράφησαν από το διοικητικό όργανο/μονάδα Υπάλληλος Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου 4 ημέρες
7 Υποβολή της οριστικής έκθεσης ελέγχου και του φύλλου εργασιών που συμφωνήθηκαν στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
  1. άρθρο 32 του Π.Δ. 133/10 περί αρμοδιοτήτων του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου
  2. Εφαρμογή προτύπων ελέγχου και κανονισμών, όπως ισχύουν και εφαρμόζονται στο ελληνικό εσωτερικό δίκαιο αλλά και διεθνώς
Ομοίως 1 ημέρα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Όλες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι δυνατό να ελεγχθούν, στα πλαίσια άσκησης του παρόντος γνωμοδοτικού ελέγχου που ασκεί το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου ΠΚΜ

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Άμεσα εμπλεκόμενη υπηρεσία στην παρούσα διαδικασία είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, στην οποία οι πολίτες καταθέτουν την ειδική διοικητική προσφυγή κατά αποφάσεων μονομελών ή συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 227 του Ν. 3852/10. Ειδικότερα, η διαδικασία ενώπιον της ΑΔΜΘ διεξάγεται ως ακολούθως :

i.  Εάν με την ειδική διοικητική προσφυγή προσβάλλεται απόφαση συλλογικού οργάνου της ΠΚΜ, η προσφυγή αυτή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ειδική Επιτροπή του άρθ. 68 του ΠΔ 30/96, η οποία είναι αρμόδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος νομοθετήματος για την εξέταση αυτής. Σε πρώτο στάδιο η Επιτροπή ελέγχει εάν η προσφυγή ασκήθηκε εντός των προβλεπομένων υπό του νόμου προθεσμιών και σε περίπτωση διαπίστωσης εκπροθέσμου ασκήσεως αυτής, την απορρίπτει και αρχειοθετεί την υπόθεση, καταχωρώντας στο σύστημα τη σχετική απόφασή της. Η διαδικασία περατούται με την ηλεκτρονική αποστολή αυτής τόσο στον προσφεύγοντα όσο και στη διοικητικό όργανο της ΠΚΜ.

Σε περίπτωση εμπροθέσμου ασκήσεως της ειδικής διοικητικής προσφυγής, η Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας των ισχυρισμών αυτής και εκδίδει απόφαση με την οποία είτε την απορρίπτει ως νόμω αβάσιμη είτε την αποδέχεται, ολικά ή μερικά, και προβαίνει σε αντίστοιχη ολική ή μερική ακύρωση της απόφασης του συλλογικού οργάνου της ΠΚΜ. Η σχετική απόφασή της καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα και η διαδικασία περατούται με την ηλεκτρονική αποστολή αυτής τόσο στον προσφεύγοντα όσο και στη διοικητικό όργανο της ΠΚΜ.

ii. Εάν με την ειδική διοικητική προσφυγή προσβάλλεται απόφαση μονομελούς οργάνου της ΠΚΜ, το αρμόδιο Τμήμα Προσωπικού της ΑΔΜΘ ελέγχει κατ’ αρχήν  εάν η προσφυγή ασκήθηκε εντός των προβλεπομένων υπό του νόμου προθεσμιών, σε περίπτωση δε διαπίστωσης εκπροθέσμου ασκήσεως αυτής, συντάσσει σχετική εισήγηση προς το Γενικό Γραμματέα ΑΔΜΘ, ο οποίος εκδίδει απόφαση  απόρριψης αυτής, καταχωρούμενη ενσυνεχεία στο πληροφοριακό σύστημα. Στη συνέχεια, η υπόθεση αρχειοθετείται και η διαδικασία περατούται με την ηλεκτρονική αποστολή αυτής τόσο στον προσφεύγοντα όσο και στη διοικητικό όργανο της ΠΚΜ.

Σε περίπτωση εμπροθέσμου ασκήσεως της ειδικής διοικητικής προσφυγής, το Τμήμα Προσωπικού προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας των ισχυρισμών αυτής και ακολούθωςσυντάσσει σχετική εισήγηση προς το Γενικό Γραμματέα ΑΔΜΘ, οποίος εκδίδει απόφαση με την οποία είτε απορρίπτει την προσφυγή ως νόμω αβάσιμη είτε την αποδέχεται, ολικά ή μερικά, και προβαίνει σε αντίστοιχη ολική ή μερική ακύρωση της απόφασης του μονομελούς οργάνου της ΠΚΜ. Η σχετική απόφασή του  καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα και η διαδικασία περατούται με την ηλεκτρονική αποστολή αυτής τόσο στον προσφεύγοντα όσο και στη διοικητική μονάδα/όργανο της ΠΚΜ.