Διενέργεια διαδικασίας διαγωνισμού

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διενέργεια διαδικασίας διαγωνισμού
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η διαδικασία αυτή αφορά την διενέργεια ανοιχτών διεθνών διαγωνισμών με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη προσφορά

Σχετική Νομοθεσία

Σύμφωνα με τον Ν.3669 , 4281/14 και την λοιπή ελληνική και κοινοτική νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο διαγωνισμός θα είναι ηλεκτρονικός με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Δικαιολογητικά συμμετοχής - φάκελος τεχνικής προσφοράς
2 Φάκελος οικονομικής προσφοράς
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Συμπλήρωση διακήρυξης στο www.promitheus.gov.gr Χειριστής 10 ημέρες
2 Προέγκριση δημοπράτησης από την Μονάδα Γ΄ της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Χειριστής 15 ημέρες
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.