Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Σε ποιους παρέχεται Στους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων
Νομοθετικό πλαίσιο

α. Π.Δ. 114 /ΦΕΚ 181/Α/29-08-2014, άρθρο 47 παρ. 4 & 5. β. Νομοθεσία Δημοσίων Έργων και Μελετών, όπως κάθε φορά ισχύει.

     β1. Ν.3669 /φεκ 116 Α΄/ 18-06-2008 .
     β2. N. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α΄
     β3. Ν 3316 /2005 ( ΦΕΚ 42 Α΄ / 22-02-2005

γ. Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν Άρθρο 3 του Π.Δ 47/ 1988

   (ΦΕΚ  Α΄ 17 )  
δ. Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Αρ.Πρωτ. 166091/ 07-10-16
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διεύθυνση  Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

1.      Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων είναι ο σχεδιασμός του ερευνητικού και τεχνολογικού ιστού της χώρας, η εποπτεία των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, η αξιολόγησή τους, η αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών τους και η προκήρυξη και η αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για τους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς.

2.      Η Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες :

α) Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας, Αξιολόγησης Προγραμμάτων και Αξιοποίησης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Υποδομών Φορέων.

β) Τμήμα υποστήριξης Κτιριακών Υποδομών

γ) Τμήμα Τεχνικών Μελετών    

1.     Από ποιους παρέχεται :

Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων  του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2.      Σε ποιους  παρέχεται :

Για τις περιπτώσεις (β) και (γ) στους Εργολήπτες  και  Μελετητές  Δημοσίων  Έργων

3.      Νομοθετικό πλαίσιο  :

α.  Π.Δ.   114 /ΦΕΚ 181/Α/29-08-2014,   άρθρο  47  παρ. 4 & 5.

β.  Νομοθεσία  Δημοσίων Έργων και Μελετών,  όπως  κάθε φορά ισχύει.

      β1. Ν.3669 /φεκ 116 Α΄/18-06-2008 .

      β2. N. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α΄

      β3. Ν 3316 /2005 ( ΦΕΚ 42 Α΄/ 22-02-2005

γ. Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν  Άρθρο 3 του Π.Δ 47/ 1988

    (ΦΕΚ  Α΄ 17 ) 

δ. Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου  Αρ.Πρωτ. 166091/ 07-10-16

4.      Περιγραφή  εργασίας :

4.1.  Το Τμήμα Υποστήριξης Κτιριακών Υποδομών  είναι αρμόδιο για :

α) την επίβλεψη και την εκτέλεση κτιριακών έργων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και των Εποπτευομένων Φορέων που δεν έχουν δική τους Τεχνική Υπηρεσία,

β)  την εκτέλεση έργων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και των Εποπτευομένων Φορέων που δεν έχουν δική τους Τεχνική Υπηρεσία,

γ)  τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

4.2.  Το Τμήμα Τεχνικών Μελετών είναι αρμόδιο για :

α)  την έγκριση των κτιριολογικών προγραμμάτων Εποπτευομένων  από την  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  Φορέων,

β)  την εκπόνηση μελετών για έργα που αφορούν στη  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και στους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς που εποπτεύονται από αυτήν και δεν έχουν δική τους Τεχνική Υπηρεσία,

γ)  την ανάθεση εκπόνησης μελετών έργων σε ιδιώτες μελετητές, που αφορούν στην  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  και σε Εποπτευόμενους Φορείς,

δ)  την διοίκηση των  δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών τεχνικών έργων που αφορούν  στην  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και στους Ερευνητικούς και  Τεχνολογικούς φορείς που εποπτεύονται από αυτή και δεν διαθέτουν δική τους Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών,

ε)    έλεγχο των μελετών των τεχνικών έργων που κατατίθενται από  τους Εποπτευόμενους Ερευνητικούς  και Τεχνολογικούς Φορείς της ΓΓΕΤ,  προς δημοπράτηση από τη  ΓΓΕΤ , ως  προς την  ποιοτική  και  ποσοτική  επάρκειά τους, καθώς  και  των  τευχών  δημοπράτησης  που τις συνοδεύουν  και  που ισχύουν  κατά το χρόνο της δημοπράτησης των έργων,

στ)  τον χειρισμό  κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Σχετική Νομοθεσία

α.  Π.Δ.   114 /ΦΕΚ 181/Α/29-08-2014,   άρθρο  47  παρ. 4 & 5.

β.  Νομοθεσία  Δημοσίων Έργων και Μελετών,  όπως  κάθε φορά ισχύει.

      β1. Ν.3669 /φεκ 116 Α΄/18-06-2008 .

      β2. N. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α΄

      β3. Ν 3316 /2005 ( ΦΕΚ 42 Α΄/ 22-02-2005

γ. Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν  Άρθρο 3 του Π.Δ 47/ 1988

    (ΦΕΚ  Α΄ 17 ) 

Τρόπος διεκπεραίωσης

Σύμφωνα με την νομοθεσία περί Μελετών και Εκτέλεσης Δημοσίων Έργων, όπως κάθε φορά ισχύουν :

    -  Ν.3669 /ΦΕΚ 116 Α΄/ 18-06-2008 .

    -  N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/2016)

    -   Ν.3316 /2005 ( ΦΕΚ 42 Α΄ / 22-02-2005

 - Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν  Άρθρο 3 του Π.Δ 47/ 1988

     (ΦΕΚ  Α΄17 ) 

-  Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου  Αρ.Πρωτ. 166091/ 07-10-16

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Σύμφωνα με την νομοθεσία περί Μελετών και Εκτέλεσης Δημοσίων Έργων, όπως κάθε φορά ισχύουν :     -  Ν.3669 /ΦΕΚ 116 Α΄/ 18-06-2008 .     -  N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/2016)     -   Ν. 3316 /2005 ( ΦΕΚ 42 Α΄ / 22-02-2005  - Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν Άρθρο 3 του Π.Δ 47/ 1988      (ΦΕΚ  Α΄ 17 )  -  Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου  Αρ.Πρωτ. 166091/ 07-10-16

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.