Διορισμός Διοικητικού Υπαλλήλου ΑΕΙ/ΤΕΙ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Διορισμός Διοικητικού Υπαλλήλου ΑΕΙ/ΤΕΙ
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο

ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/τ. Α’/28-12-2006) Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ. Α’/3-3-1994) ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ. Α’/5-3-2001), όπως ισχύει Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/τ. Α’/28-9-1998), όπως ισχύει

Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ. Α’/2-12-2016), όπως ισχύει
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 3 μήνες από την έκδοση απόφασης κατανομής
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

α) Κίνηση διαδικασιών για την έγκριση πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων διοικητικού προσωπικού στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, β) Κίνηση διαδικασιών για έκδοση απόφασης κατανομής γ) έλεγχος των δικαιολογητικών των ατομικών φακέλων των υπαλλήλων, δ) προώθηση αιτήματος στις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ για την εγγραφή/βεβαίωση της σχετικής πίστωσης και ε) επιστροφή Περιλήψεων των Πράξεων Πρυτάνεων/Προέδρων στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ προκειμένου να μεριμνήσουν για τη δημοσίευση αυτών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετική Νομοθεσία

 • ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/τ. Α'/28-12-2006) [1]
 • Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ. Α'/3-3-1994) [2]
 • ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ. Α'/5-3-2001), όπως ισχύει [3]
 • Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/τ. Α'/28-9-1998), όπως ισχύει [4]
 • Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ. Α'/2-12-2016), όπως ισχύει [5]

Τρόπος διεκπεραίωσης

 • Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

 • Δεν απαιτείται κανένα παράβολο

Δικαιολογητικά

 • Οι διοικητικές υπηρεσίες των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ενημερώνουν τους προς διορισμό υπαλλήλους για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ίδιοι οι αιτούντες και παράλληλα συγκεντρώνουν όσα εκ του νόμου αναζητούνται αυτεπαγγέλτως.

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ υποβάλλουν εγγράφως αίτημα προς τη Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. υπογεγραμμένο από τον Πρύτανη/Πρόεδρο του ιδρύματος και συνοδευόμενο από έκθεση αναγκαιότητας και ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας για την έγκριση πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων διοικητικού προσωπικού.
 • Πανεπιστήμια/ΤΕΙ
2 Η υπηρεσία προωθεί το αίτημα στη Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού Μ.Π.Δ.Σ. και Π.Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., προκειμένου να εκδοθεί η εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 στ. ε’ του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α’/28-6-2014), σχετικά με την πρόβλεψη της δαπάνης στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους
 • Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού Μ.Π.Δ.Σ. και Π.Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
3 Μετά την ανωτέρω εισήγηση, η υπηρεσία προωθεί προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αίτημα της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, προκειμένου να αποσταλεί στα αρμόδια Υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, για την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης.
 • Τμήμα Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 • Τμήμα ΣΤ' της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
4 Όταν εκδοθεί η εν λόγω εγκριτική απόφαση, αποστέλλεται από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην υπηρεσία μας ηλεκτρονικά.
 • Τμήμα Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
5 Η υπηρεσία διαβιβάζει την εγκριτική απόφαση στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να εκδοθεί από το ανωτέρω υπουργείο απόφαση δέσμευσης θέσεων για άτομα που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες, βάσει των διατάξεων του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/τ. Α’/28-9-1998), όπως ισχύει.
 • Τμήμα 2 της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
6 Το ανωτέρω Υπουργείο εκδίδει τη σχετική απόφαση.
7 Διαβιβάζεται η ως άνω απόφαση στην υπηρεσία.
8 Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η υπηρεσία  ενημερώνει εγγράφως το Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να προβεί στη σχετική προκήρυξη.
 • Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
9 Το Α.Σ.Ε.Π. προβαίνει στην επιλογή των υποψηφίων.
10 Η Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης αποστέλλει προς το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης αίτημα για έκδοση απόφασης κατανομής.
 • Τμήμα Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
11 Τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ αποστέλλουν στην υπηρεσία τους ατομικούς φακέλους με τα δικαιολογητικά για το διορισμό των υπαλλήλων.
12 Η υπηρεσία  πραγματοποιεί έλεγχο νομιμότητας των φακέλων αυτών και προωθεί αίτημα προς τη Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού Μ.Π.Δ.Σ. και Π.Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., προκειμένου να εγγραφούν οι σχετικές πιστώσεις.
 • Τμήμα Α' Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού Μ.Π.Δ.Σ. και Π.Δ.Ε
13 Η Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού Μ.Π.Δ.Σ. και Π.Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., διαβιβάζει στην υπηρεσία την απόφαση εγγραφής πρόβλεψης των θέσεων.
14 Η υπηρεσία διαβιβάζει το ως άνω έγγραφο στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ, προκειμένου να προσχωρήσουν στην έκδοση των σχετικών Πρυτανικών Πράξεων και Περιλήψεων αυτών για το διορισμό των υπαλλήλων.
 • Πανεπιστήμια/ΤΕΙ
15 Τα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αποστέλλουν στην υπηρεσία τις Πρυτανικές Πράξεις.
16 Η υπηρεσία διαβιβάζει τις εκδοθείσες από τα ιδρύματα Περιλήψεις Πρυτανικών Πράξεων στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, προκειμένου να λάβουν αριθμό θεώρησης Γ.Δ.Ο.Υ.
 • Τμήμα Δ' Εκκαθάρισης Αποδοχών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
17 Η υπηρεσία επιστρέφει τις θεωρημένες από τη Γ.Δ.Ο.Υ. Περιλήψεις των Πρυτανικών Πράξεων στα ιδρύματα, προκειμένου να αποστείλουν ηλεκτρονικά τις Περιλήψεις των Πράξεων για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

 • Τμήμα Α' Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού Μ.Π.Δ.Σ. και Π.Δ.Ε
 • Τμήμα Δ' Εκκαθάρισης Αποδοχών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
 • Τμήμα Πρωτοκόλλου, Αρχείων και Μέριμνας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών - Δικτυακών Υποδομών

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

 • Πανεπιστήμια/ΤΕΙ
 • Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης [6]
 • Υπουργείο Οικονομικών/ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους [7]
 • Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης [8]
 • Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) [9]