Διορισμός ή Αντικατάσταση Μελών Διοικήσεων Εποπτευομένων Φορέων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διορισμός ή Αντικατάσταση Μελών Διοικήσεων Εποπτευομένων Φορέων
Σε ποιους παρέχεται εποπτευόμενους φορείς Ν.Π.Δ.Δ. της Γ.Γ.Α.
Νομοθετικό πλαίσιο Π.Δ. 4/2018, Π.Δ. 53/1998, Ν.2690/1999
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 5
Αρμόδια αρχή Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Περιγραφή Υπηρεσίας

Μέριμνα για τον διορισμό ή την αντικατάσταση μελών των Διοικήσεων των εποπτευομένων φορέων (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον κανονισμό λειτουργίας αυτών. Για την εν λόγω διαδικασία αρμόδιο είναι το Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτευομένων Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 4/2018, παρ. 72, περ. 3β.

Σχετική Νομοθεσία

  • Π.Δ. 4/2018, άρθρο 72, περ.3β "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού"
  • Π.Δ. 53/1988 περί διατήρησης της εποπτείας ΝΠΔΔ από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
  • Ν. 2690/1999, "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και Άλλες Διατάξεις", άρθρο 13 περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων
  • Ν. 4002/2011, άρθρο 59, παρ.2α περί συγχωνεύσεων νομικών προσώπων σε νέο φορέα
  • Ν.423/1976, άρθρο 6 «περί γυμναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικό Αθλητισμό» όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. ε, του άρθρου 3 του Ν. 665/1977 (ΦΕΚ 225/Α’)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η διεκπεραίωση της απόφασης γίνεται εξ' ολοκλήρου ηλεκτρονικά σε όλα τα στάδια της πλην την υπογραφής της Υπουργικής απόφασης διορισμού ή αντικατάστασης μελών η οποία γίνεται χειρωνακτικά αλλά αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση καθώς και στον εποπτευόμενο φορέα για την ενημέρωση του και τις ενέργειες της αρμοδιότητας του.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 αιτήσεις παραιτήσεων μελών επιτροπής διοίκησης κατάθεση από το εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Αποστολή από το εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου η αίτηση παραίτησης του μέλους/μελών της Επιτροπής Διοίκησης. θεσμικό πλαίσιο (κανονισμός λειτουργίας εκάστοτε ΝΠΔΔ) Αρμόδιο τμήμα Εποπτευόμενου Νομικού Προσώπου άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεμυοτυπίας
2 Έγγραφη ενημέρωση ιεραρχικά αναφορικά με τη/ τις προκύπτουσες παραιτήσεις και αναζήτηση νέων προσώπων για τις αντίστοιχες θέσεις./

Όταν δεν αφορά αντικαταστάσεις μελών λόγω παραιτήσεων αλλά λόγω λήξης της θητείας της επιτροπής διοίκησης ακολουθείται η ίδια διαδικασία από αυτό το βήμα και έπειτα.

Διοικητική πρακτική Τμήμα προσωπικού εποπτευόμενου φορέα ΝΠΔΔ άμεσα μέσω υπηρεσιακού σημειώματος προς την ιεραρχία
3 Παράλληλα οι εν λόγω παραιτήσεις καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό αρχείο με τις ορισθείσες επιτροπές διοίκησης των νομικών προσώπων, τις θητείες τους και τα μέλη των επιτροπών . Διοικητική πρακτική Τμήμα προσωπικού εποπτευόμενου φορέα ΝΠΔΔ άμεσα
4 Ενημέρωση από την διοικητική ιεραρχία για τα νέα μέλη που θα αντικαταστήσουν τα παραιτηθέντα και έκδοση υπουργικής απόφασης με την αντικατάσταση των μελών. Θεσμικό πλαίσιο Τμήμα προσωπικού εποπτευόμενου φορέα ΝΠΔΔ Ο χρόνος ποικίλει ανάλογα με το χρόνο υπογραφής της απόφασης ιεραρχικά.
5 Τηλεφωνική επικοινωνία με τα νέα μέλη προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα προσωπικά τους στοιχεία τα οποία δημοσιεύονται στο ΦΕΚ όπως πατρώνυμο και ΑΔΤ. Διοικητική πρακτική Τμήμα προσωπικού εποπτευόμενου φορέα ΝΠΔΔ άμεσα
6 Διαβίβαση της υπογεγραμμένης υπουργικής απόφασης στο Εθνικό Τυπογραφείο με ψηφιακή υπογραφή προς δημοσίευση της. Θεσμικό πλαίσιο Τμήμα προσωπικού εποπτευόμενου φορέα ΝΠΔΔ 1-2 μέρες από την παραλαβή της υπογεγραμμένης απόφασης
7 Έλεγχος για δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ μέσω του ΚΑΔ που δίδεται κατά την αποστολή του στο Εθνικό Τυπογραφείο. Θεσμικό πλαίσιο -Διοικητική πρακτική Τμήμα προσωπικού εποπτευόμενου φορέα ΝΠΔΔ ποικίλλει ανάλογα με τον αριθμό τον ημερών που απαιτούνται για τη δημοσίευση σε ΦΕΚ (μέσος χρόνος αναμονής 10 ημερολογιακές ημέρες)
8 Διαβίβαση του ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί η υπουργική απόφαση στο εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο για την ενημέρωση του και τις ενέργειες της αρμοδιότητας του. Θεσμικό πλαίσιο Τμήμα προσωπικού εποπτευόμενου φορέα ΝΠΔΔ 1-2 ημέρες από τη διαπίστωση δημοσίευσης της απόφασης σε ΦΕΚ μέσω τηλεομοιοτυπίας ή και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
9 Ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου με την καταχώρηση της νέας υπουργικής απόφασης και του ΦΕΚ αυτής. Διοικητική πρακτική Τμήμα προσωπικού εποπτευόμενου φορέα ΝΠΔΔ άμεσα

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Εθνικό Τυπογραφείο

Μητρώα που τηρούνται

Τηρείται κατά διοικητική πρακτική για λόγους σφαιρικής γνώσης του Τμήματος για τις επιτροπές διοίκησης των εποπτευομένων φορέων, ηλεκτρονικό μητρώο που έχει τα στοιχεία όλων των μελών, τις παραιτήσεις και τις αντικαταστάσεις αυτών (και τα ΦΕΚ όλων των αποφάσεων).