Είσπραξη Ημερήσιων Τακτοποιητέων Εισπράξεων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Είσπραξη Ημερήσιων Τακτοποιητέων Εισπράξεων

Είσπραξη Ημερήσιων Τακτοποιητέων Εισπράξεων

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει τον τρόπο εφαρμογής των καθορισμένων δραστηριοτήτων του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία Ταμείου με αντικειμενικό στόχο την είσπραξη των τακτοποιητέων εισπράξεων όλων των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σχετική Νομοθεσία

5.1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

5.1.1 Β.Δ της17/5-15/6 1959.

5.1.2 ΚΕΔΕ ΝΔ 356/1974

5.1.3 Ν.3463/2006

5.1.4 Ν.4152/2013

5.1.5 N. 2472/1997

5.1.6 και κάθε πρόσφατη Νομοθετική αλλαγή για ευνοϊκές ρυθμίσεις δόσεων

Τρόπος διεκπεραίωσης

3.1    Εισπράττει τις ημερήσιες τακτοποιητέες εισπράξεις όλων των υπηρεσιών του Δήμου, από τους επιμελητές εισπράξεων που έχουν οριστεί με αποφάσεις Δημάρχου στο κεντρικό κατάστημα και στις κατα τόπους υπηρεσίες.

 3.2   Καταθέτει τις ημερήσιες εισπράξεις (μετρητά, επιταγές) στο λογαριασμό που διατηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα συνεργασίας του.

3.3     Τηρεί αρχείο όλων των εκδιδομένων παραστατικών (δελτία είσπραξης,

γραμμάτιων παραλαβής, γραμμάτιων είσπραξης, καταστάσεις διαχειριστών).

3.5               Συντάσσει μηνιαία κατάσταση των τακτοποιητέων εισπράξεων.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

5.2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

5.2.1  Δελτία Τριπλοτύπων Εισπρακτόρων

5.2.2  Γραμμάτια Συμψηφιστικής Διαχείρισης

5.2.3  Συγκεντρωτική κατάσταση Διαχειριστή

5.2.4  Μηνιαία κατάσταση Εσόδων

5.2.5  Manual του ΟΠΣΟΥ για όλες τις διαδικασίες  που προβλέπονται

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Προετοιμασία

Εισπράκτορα

Ετοιμασία ταμείου δηλαδή παράδοση 200,00 € (κέρματα-χαρτονομίσματα) στον καθένα εισπράκτορα του Κεντρικού Καταστήματος ώστε να βοηθηθεί στις εισπράξεις που θα τελέσει κατά την διάρκεια της ημέρας.

2 Παραλαβή

Εισπράξεων

Παραλαβή καθημερινώς, όλων των εισπράξεων από τους επιμελητές εισπράξεων του Κεντρικού Καταστήματος, καθώς και από τους εξωτερικούς εισπράκτορες των Υπηρεσιών του Δήμου που έχουν έσοδα και έχουν οριστεί με αποφάσεις Δημάρχου (π.χ. Γυμναστήρια, Ωδείο κ.λ.π)

3 Έκδοση γραμμάτιων παραλαβής εισπράξεων

α) Έκδοση γραμμάτιων παραλαβής εισπράξεων για όλους τους μηχανογραφημένους εισπράκτορες μέσω ΟΠΣΟΥ, β) Έκδοση γραμματίων είσπραξης για τους εισπράκτορες που χρησιμοποιούν διπλότυπα χειρόγραφα (μπλοκάκια).  Στο τέλος της ημέρας έκδοση γραμματίου συμψηφιστικής διαχείρισης που περιλαμβάνει όλες τις εισπράξεις κατά Κ.Α εσόδου μέσω ΟΠΣΟΥ.

4 Έκδοση συγκεντρωτικής κατάστασης

Εφόσον έχουν εκδοθεί όλα τα γραμμάτια είσπραξης εκδίδεται η συγκεντρωτική κατάσταση διαχειριστή-ΥΥΔ, η οποία περιλαμβάνει όλες τις τακτοποιητέες εισπράξεις της ημέρας ανά Κ.Α εσόδου.

5  Παραλαβή

και καταχώρηση των διαφόρων επιταγών

 Παραλαβή και καταχώρηση στο ΟΠΣΟΥ των διαφόρων επιταγών (α: τραπεζικών και β: προσωπικών) από τους οφειλέτες όπως και τήρηση αρχείου τους.

6 Κατάθεση των τακτοποιητέων εισπράξεων

 Κατάθεση των τακτοποιητέων εισπράξεων της ημέρας (μετρητών και επιταγών)στην Τράπεζα συνεργασίας του Δήμου (Πειραιώς), στον αντίστοιχο λογαριασμό που διατηρεί ο Δήμος και παραλαβή των καταθετηρίων. Με το παραστατικό των τακτοποιητέων εισπράξεων πραγματοποιούνται στον Η/Υ στο πρόγραμμα κινήσεως Ταμείων, οι ενημερώσεις των κινήσεων που έχουν γίνει στους λογαριασμούς του Δήμου.

Σύνταξη μηνιαίας κατάστασης των τακτοποιητέων εισπράξεων.

7 Κλείσιμο

Ταμείου

Κατόπιν όλων των προαναφερόμενων ενεργειών και την απόλυτη συμφωνία των παραστατικών των ημερήσιων τακτοποιητέων εισπράξεων με την συγκεντρωτική κατάσταση διαχειριστή ΥΥΔ παραδίδονται όλα τα παραπάνω στο Δημοτικό Ταμία ώστε να κλείσει το Ταμείο της ημέρας.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Υπηρεσίες Δήμου Θεσσαλονίκης

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Διαφόροι Οργανισμοί & Φορείς

Μητρώα που τηρούνται

7.1.1 Δελτία Τριπλότυπων εισπρακτόρων.

7.1.2 Μηνιαίων καταστάσεων Εσόδων.

7.1.3 Αποφάσεων Δημάρχου για ορισμό επιμελητών εισπράξεων.

7.1.4 Διάφορων εγγράφων για ακάλυπτες επιταγές, διάφορων οδηγιών προς τους εισπράκτορες κ.α.

7.1.5 Τήρηση όλων των γραμμάτιων που εκδίδονται για την τακτοποιήση των ημερήσιων εισπράξεων.

7.1.6 Αρχείο όλων των επιταγών που έχουν εισπραχθεί (Τραπεζικών-Προσωπικών).