Εγγραφή Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Εγγραφή Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)
Από ποιους παρέχεται Υπουργείο Περιβάλλοντος
Σε ποιους παρέχεται Δήμοι - Οργανισμοί - Επιχειρήσεις - Ιδιώτες

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΗΜΑ)

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία (4ου επιπέδου) που παρέχεται από το Υπουργείο και περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) στο μητρώο και παράλληλα υποστηρίζει την καταχώριση των δραστηριοτήτων τους (Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς) σε συνδυασμό με τη δήλωση των αποβλήτων που διαχειρίζονται και των αδειών που τα τεκμηριώνουν. Καλύπτει επίσης την υποχρέωση για υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων σύμφωνα με τους νέους πίνακες που έχει καταρτίσει ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του ΗΜΑ, να παράγουν αναφορές με επεξεργασία των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα από τους υπόχρεους χρήστες.

Υπόχρεοι εγγραφής

Όλοι οι χρήστες της πλατφόρμας ΗΜΑ εγγράφονται με προσωπικούς κωδικούς και έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, στοιχεία και δικαιώματα χρήστη ανάλογα με τον “ρόλο” τους. Οι χρήστες του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων είναι:

·        Οι Επιχειρήσεις/Οργανισμοί που: α) λειτουργούν εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Β του κεφαλαίου Α του Ν.4014/2011, β) εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, και οι Δήμοι της χώρας.

·        Οι Εγκαταστάσεις των Επιχειρήσεων/Οργανισμών που παράγουν απόβλητα ή/και εκτελούν εργασίες ανάκτησης/διάθεσης/αποθήκευσης απόβλητων που προέρχονται από τρίτους.

·        Οι Δραστηριότητες Συλλογής & Μεταφοράς αποβλήτων.

Σχετική Νομοθεσία

Με το άρθρο 42 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 157 παρ. 1 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-05-2016), καθιερώθηκε Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), για τη συστηματική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων.

H Κ.Υ.Α. Οικ. 43942/4026 (ΦΕΚ Β΄ 2992/19-09-2016) ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία του ΗΜΑ και ορίζει ως υπόχρεους για την ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση:

·        Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011 (Α' 209).

·        Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ, που συλλέγει ή μεταφέρει απόβλητα και έχει την υποχρέωση να διαθέτει προς τούτο άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 4 του Ν. 4042/2012 (Α' 24).

·        Κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού για τα δημοτικά απόβλητα που παράγει και διαχειρίζεται.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εγγραφή Επιχείρησης/Οργανισμού Για την εγγραφή μίας Επιχείρησης/Οργανισμού πρέπει να συμπληρωθεί η μια φόρμα (http://wrm.ypeka.gr/company/create). Η συμπλήρωση απαιτεί τα παρακάτω:

·        Στοιχεία σύνδεσης: ορίζονται από τον χρήστη το Όνομα (username) και

·        Κωδικός (password).

·        Στοιχεία Επιχείρησης/Οργανισμού: περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία της Επιχείρησης/Οργανισμού όπως Επωνυμία, ΑΦΜ, Ταχυδρομική διεύθυνση έδρας, κτλ.

·        Στοιχεία Νόμιμου Εκπρόσωπου: Ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο.

·        Στοιχεία δραστηριοτήτων: ελεύθερο πεδίο όπου περιγράφεται η δραστηριότητα της Επιχείρησης/Οργανισμού με τη χρήση 150 χαρακτήρων.

Όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση της φόρμας επιλέγεται Υποβολή. Σημειώνεται ότι τα πεδία που συνοδεύονται από αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά. Σε περίπτωση που κάποιο πεδίο της φόρμας δεν συμπληρωθεί σωστά δίνεται ειδοποίηση και μπορεί να επαναληφθεί η υποβολή μετά από διόρθωση του συγκεκριμένου πεδίου. Η εγγραφή των χρηστών ενεργοποιείται μέσω μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κάθε χρήστη. Με την ενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη όλα τα στοιχεία εγγραφής ενσωματώνονται στο ΗΜΑ και αποτελούν το προφίλ του χρήστη.

 Καταχώριση Εγκατάστασης Επιχείρησης/Οργανισμού

 Η καταχώριση μίας Εγκατάστασης που ανήκει σε κάποια Επιχείρηση/Οργανισμό πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση εξειδικευμένης φόρμας (http://wrm.ypeka.gr/settlement/create). Επισημαίνεται ότι για την καταχώριση εγκατάστασης απαιτείται να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με την εγγραφή Επιχείρησης/Οργανισμού, δηλαδή ο χρήστης να πατήσει το «Εγγραφείτε εδώ» στην αρχική σελίδα του ΗΜΑ και στη συνέχεια «Καταχώριση Εγκατάστασης». Η εξειδικευμένη φόρμα για την καταχώριση της Εγκατάστασης περιλαμβάνει:

Στοιχεία σύνδεσης: ορίζονται από τον χρήστη το Όνομα (username) και

Κωδικός (password).

Στοιχεία Εγκατάστασης: περιλαμβάνουν πληροφοριακά στοιχεία της Εγκατάστασης όπως Επωνυμία, NACE2 (υπάρχει η δυνατότητα επιλογής για περισσότερους από έναν κωδικούς), Αριθμός Εργαζομένων, Διεύθυνση, Περιφέρεια κτλ., Επιλογή της Επιχείρησης/Οργανισμού στην οποία ανήκει η Εγκατάσταση.

Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας: Ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο.

Δήλωση δραστηριότητας/ων Εγκατάστασης: Επιλογή δραστηριοτήτων Παραγωγής, Αποθήκευσης (με επιλογή εργασίας R&D, αφορά εγκαταστάσεις αποθήκευσης αποβλήτων που ανήκουν στην Ομάδα έργων # 4 και # 12 (α/α 9) σύμφωνα με την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016), και Παραλαβής (με επιλογή εργασίας R&D) που πραγματοποιεί η Εγκατάσταση.

Κατάταξη σύμφωνα με ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016: επιλογή ομάδας έργου ή δραστηριότητας (υπάρχει δυνατότητα για καταχώριση περισσότερων της μίας δραστηριότητας).

Υπαγωγή στην KYA 36060/2013 (Οδηγία 2010/75/ΕΕ): δήλωση υπαγωγής και επιλογή Κεφαλαίου. Υπαγωγή στον Κανονισμό 166/2006 (EPRTR): δήλωση υπαγωγής.

Σύμβαση με ΣΕΔ (Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης), εφόσον η εγκατάσταση διαχειρίζεται απόβλητα αρμοδιότητας ΣΕΔ και εφόσον απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία.

Δήλωση κωδικών ΕΚΑ: δηλώνονται οι κωδικοί ΕΚΑ που αντιστοιχούν σε κάθε δραστηριότητα της Εγκατάστασης.

Καταχώριση άδειας/ων: συμπλήρωση και επισύναψη της/των άδειας/ων που τεκμηριώνει/ουν τη λειτουργία της Εγκατάστασης και τη δήλωση των κωδικών ΕΚΑ.

Όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση της φόρμας επιλέγεται Υποβολή. Σημειώνεται ότι τα πεδία που συνοδεύονται από αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά. Σε περίπτωση που κάποιο πεδίο της φόρμας δεν συμπληρωθεί σωστά δίνεται ειδοποίηση και μπορεί να επαναληφθεί η υποβολή μετά από διόρθωση του συγκεκριμένου πεδίου. Η καταχώριση των χρηστών ενεργοποιείται αφενός μέσω μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κάθε χρήστη και αφετέρου με την αποδοχή της Εγκατάστασης από την Επιχείρηση/Οργανισμό στην οποία ανήκει. Με την ενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη όλα τα στοιχεία καταχώρισης ενσωματώνονται στο ΗΜΑ και αποτελούν το προφίλ του χρήστη.

Καταχώριση Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς Επιχείρησης/Οργανισμού

Η καταχώριση μίας Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς που ανήκει σε κάποια Επιχείρηση/Οργανισμό πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση εξειδικευμένης φόρμας (http://wrm.ypeka.gr/collector/create), η οποία περιλαμβάνει:

Στοιχεία σύνδεσης: ορίζονται από τον χρήστη το Όνομα (username) και

Κωδικός (password).

Στοιχεία Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς: περιλαμβάνουν πληροφοριακά στοιχεία της Εγκατάστασης όπως Επωνυμία, NACE2. Επιλογή της Επιχείρησης/Οργανισμού στην οποία ανήκει η Δραστηριότητα Συλλογής & Μεταφοράς.

Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας: Ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο.

Δήλωση κωδικών ΕΚΑ: δηλώνονται οι κωδικοί ΕΚΑ για Συλλογή & Μεταφορά.

Καταχώριση άδειας/ων: συμπλήρωση και επισύναψη της άδειας/ων που τεκμηριώνει/ουν τη λειτουργία της Δραστηριότητας και τη δήλωση των κωδικών ΕΚΑ.

Επισημαίνεται ότι για την καταχώριση Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς απαιτείται να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με την εγγραφή Επιχείρησης/Οργανισμού, δηλαδή ο χρήστης να πατήσει το «Εγγραφείτε εδώ» στην αρχική σελίδα του ΗΜΑ και στη συνέχεια «Καταχώριση Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς».

Όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση της φόρμας επιλέγεται Υποβολή. Σημειώνεται ότι τα πεδία που συνοδεύονται από αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά. Σε περίπτωση που κάποιο πεδίο της φόρμας δεν συμπληρωθεί σωστά δίνεται ειδοποίηση και μπορεί να επαναληφθεί η υποβολή μετά από διόρθωση του συγκεκριμένου πεδίου. Η καταχώριση των χρηστών ενεργοποιείται αφενός μέσω μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κάθε χρήστη και αφετέρου με την αποδοχή της Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς από την Επιχείρηση/Οργανισμό στην οποία ανήκει. Με την ενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη όλα τα στοιχεία καταχώρισης ενσωματώνονται στο ΗΜΑ και αποτελούν το προφίλ του χρήστη.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

·        http://wrm.ypeka.gr/company/create

·        http://wrm.ypeka.gr/settlement/create

·        http://wrm.ypeka.gr/collector/create

Δικαιολογητικά

Διαδικασίες εγγραφής και καταχώρησης ΟΤΑ Α' Βαθμού

Η διαδικασία εγγραφής και καταχώρισης ΟΤΑ Α΄ βαθμού περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

1.      Εγγραφή του Δήμου ως Επιχείρηση/Οργανισμός

2.      Καταχώριση του Δήμου ως εγκατάσταση παραγωγής αποβλήτων, προκειμένου να δηλώνεται η συνολική παραγωγή των αποβλήτων. Στο πεδίο καταχώρισης των αδειών, επιλέγεται «ΟΤΑ». π.χ. αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ), απόβλητα συσκευασιών, απόβλητα πάρκων – κήπων, ογκώδη, χωριστά συλλεγέντα βιοαπόβλητα (καφέ κάδος), χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα υλικά, ΑΗΗΕ, απόβλητα από γωνιές ανακύκλωσης

3.      Καταχώριση των Εγκαταστάσεων, η περιβαλλοντική άδεια των οποίων είναι στο όνομα του Δήμου,. π.χ. ΚΔΑΥ, Χώροι Υγειονομικής Ταφής, Πράσινα Σημεία, ΣΜΑ, μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων, έργα με περιβαλλοντική αδειοδότηση

4.      Καταχώριση της Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς, στην περίπτωση που ένας Δήμος δεν έχει ακόμη άδεια συλλογής-μεταφοράς αποβλήτων επισυνάπτει στο πεδίο καταχώρισης των αδειών μια βεβαίωση με τους αριθμούς κυκλοφορίας των απορριμματοφόρων κατ’ απαίτηση του άρθρου 157 του Ν. 4389/2016.

5.      Σύνδεση χρήστη με όνομα και κωδικό πρόσβασης, ξεχωριστά για κάθε Εγκατάσταση και Δραστηριότητα Συλλογής & Μεταφοράς

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω βήματα 1 και 2 είναι υποχρεωτικά για τους Δήμους, καθώς επίσης και το βήμα 4 εάν η συλλογή & μεταφορά των αποβλήτων υλοποιείται από τον Δήμο. Το βήμα 3 εφαρμόζεται κατά περίπτωση, μόνο εάν ο εκάστοτε Δήμος έχει στο όνομα του την περιβαλλοντική άδεια μιας εγκατάστασης

Ακολουθεί ενδεικτικός Πίνακας με τις εγκαταστάσεις ΟΤΑ Α’ βαθμού

Είδος εγκατάστασης Δραστηριότητα εγκατάστασης στο ΗΜΑ Περιγραφή
Δήμος Παραγωγή (συνιστάται να δίνεται η επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΧΧΧΠΑΡΑΓΩΓΗ») Αποκομιδή από το δρόμο (π.χ. πράσινος, μπλε, καφέ κάδος, ογκώδη, απορριπτόμενος ηλεκτρικός εξοπλισμός) καθώς και απόβλητα από αμαξοστάσια του Δήμου
ΣΜΑ Παραγωγή & Αποθήκευση Παραγωγή Δεν υπάρχει παραγωγή αποβλήτων, εφόσον υλοποιείται μόνο μεταφόρτωση Αποθήκευση: Απόβλητα που αποθηκεύονται προκαταρκτικά πριν την προώθηση τους για κάποια εργασία ανάκτησης / διάθεσης (R13, D15)
ΚΔΑΥ Παραγωγή & Παραλαβή Παραγωγή: Απόβλητα που προκύπτουν μετά την εργασία διαλογής (συμπεριλαμβανομένου του υπολείμματος) καθώς και απόβλητα που παράγονται λόγω λειτουργίας της εγκατάστασης (π.χ. λαμπτήρες, απόβλητα από εργασίες συντήρησης)

Παραλαβή: Τα απόβλητα που παραλαμβάνονται προς διαλογή (εργασία R12)

ΧΥΤ Παραγωγή & Παραλαβή Παραγωγή: Απόβλητα που παράγονται λόγω λειτουργίας του ΧΥΤ (π.χ. λαμπτήρες, απόβλητα λειτουργίας εργαστηρίου, απόβλητα από εργασίες συντήρησης οχημάτων κτλ) Παραλαβή: Απόβλητα που παραλαμβάνονται από την εγκατάσταση προς διάθεση (D1)
ΕΕΛ Παραγωγή & Παραλαβή Παραγωγή: Απόβλητα που παράγονται από τη λειτουργία της εγκατάστασης (λυματολάσπη, λαμπτήρες, απόβλητα λειτουργίας εργαστηρίου, κτλ)
Συλλογή - Μεταφορά Δραστηριότητα Συλλογής & Μεταφοράς Συλλογή και μεταφορά αποβλήτων

 ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

·        Για την εγγραφή μιας υπηρεσίας/ οργανισμού/ επιχείρησης http://wrm.ypeka.gr/login

·        Γενικές πληροφορίες χρήσης (maual) για το  HMA

 http://wrm.ypeka.gr/promo_assets/files/HMA_odigies_xrisis_v4.pdf