Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Από ποιους παρέχεται Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Άρθρο 28 του ν.682/1977 (ΦΕΚ 244 τ. Α΄), όπως ισχύει
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 10-20 ημέρες
Κόστος σε ευρώ 15 ευρώ

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εκπαιδευτικοί κλάδων/ ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εργαστούν στα ιδιωτικά σχολεία εγγράφονται στην επετηρίδα ιδιωτικής εκπαίδευσης και τους χορηγείται σχετική βεβαίωση. Δικαίωμα εγγραφής στην επετηρίδα έχουν οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες των κρατών–μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ομογενείς.

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρο 28 του ν.682/1977 (ΦΕΚ 244/τ. Α΄) «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων», όπως έχει τροποποιηθεί και διατηρείται σε ισχύ.

  

 

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικώς ή σε έντυπη μορφή

Έντυπο που χρησιμοποιείται

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ


Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Διπλότυπο είσπραξης (παράβολο των 15 ευρώ) στον ΚΑΕ 3444 ή ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 1392 (Φορέας: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων- Κατηγορία: Επετηρίδα)

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου(e-paravolo) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Aντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού σπουδών.
  • Οι πτυχιούχοι των Σχολών Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής,  πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ξένου τίτλου σπουδών με πτυχίο της ημεδαπής καθώς και  αντίγραφο απόλυσης από Ελληνικό εξατάξιο Γυμνάσιο ή Λύκειο. Στην περίπτωση που κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλουν επιπλέον και βεβαίωση για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας το οποίο χορηγείται από (i) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή (ii) την Επιτροπή της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ., τμήμα Ε΄).
  • Οι πτυχιούχοι μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο απόλυσης από Ελληνικό εξατάξιο Γυμνάσιο ή Λύκειο. Στην περίπτωση που κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλουν επιπλέον και βεβαίωση για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
  • Οι ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Aντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου. Σε περίπτωση μη αναγραφής της υπηκοότητας στην αστυνομική ταυτότητα θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό στο οποίο να αναγράφεται η υπηκοότητα του αιτούντος. Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Διπλότυπο είσπραξης δημοσίου ταμείου 15 ευρώ στον ΚΑΕ 3444 ή ηλεκτρονικό παράβολο  (Φορέας: Υπουργείο Παιδείας, έρευνας και Θρησκευμάτων, Κατηγορία: Επετηρίδα Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται:

α. Ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η έχει/δεν έχει απολυθεί από το Δημόσιο ή από Ν.Π.Δ.Δ. ή από Ο.Τ.Α. και σε περίπτωση απόλυσης τους λόγους για τους οποίους έχει απολυθεί.

β. Ότι δεν κατέχει θέση εκπαιδευτικού στην εκπαίδευση άλλης χώρας (Ν.1566, άρθρο 15, παρ. 9).

γ. Ότι δεν είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός ή αν είναι, ότι πληροί τις προϋποθέσεις του ν.682/77, όπως ισχύει.

Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Οι συνταξιούχοι της Ιδιωτικής και Δημόσιας Εκπ/σης απαιτείται να υποβάλουν πιστοποιητικό απονομής σύνταξης, εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφ. Γ της παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 682/77, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 11 του Ν. 1035/80.  Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών από τον αιτούντα Ν.682/1977 (ΦΕΚ 244/τ. Α΄) Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα B΄.
2 Έλεγχος των δικαιολογητικών από την υπηρεσία Ν.682/1977 (ΦΕΚ 244/τ. Α΄) Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα B΄. 10-15 ημέρες
3 Έκδοση Απόφασης Εγγραφής στην Επετηρίδα Ν.682/1977 (ΦΕΚ 244/τ. Α΄) Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα B΄. 1-2 ημέρες
4 Αποστολή βεβαιώσεων Ν.682/1977 (ΦΕΚ 244/τ. Α΄) Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα B΄. 1-3 ημέρες

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται

-στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

- στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. καθημερινά 12.00-14.00

- ηλεκτρονικά στο mail protocol@minedu.gov.gr

- ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι

Πληροφορίες παρέχονται

1.       Από την Αυτοτελή Διεύθυνση  Ιδιωτικής Εκπαίδευης-Τμήμα Β΄, στο τηλέφωνο: 210 3443304

2.       Από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης της χώρας.

3.       Από το Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (Γ.Ε.Π.Ο.), καθημερινά 9 π.μ.–2 μ.μ., τηλ. 210 3442505, -2508, -2649.