Ειδικοί Τεχνικοί Έλεγχοι ADR

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ειδικοί Τεχνικοί Έλεγχοι ADR
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ADR.

Σχετική Νομοθεσία

Ν. 20794-2222/03-05-2012 ΦΕΚ 1466 Β Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Δ.ΚΤΕΟ

Υ.Α 55332-5732/28-12-2012 ΦΕΚ 3469-Β Τροπ. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Δ.ΚΤΕΟ

Υ.Α 64010-5841/19-11-2014 ΦΕΚ 3107 Β Τροπ. 20794-2222 όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Δ ΚΤΕΟ

Π.Δ. 1387/1981 (ΦΕΚ 347/Α/31-12-1981) Καθιέρωση περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου οδικών Οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους.

Ν.1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/26-4-1983) Υποχρεωτικός Τεχνικός έλεγχος των οδικών Οχημάτων και άλλες διατάξεις. 

Π.Δ.338/1984 (ΦΕΚ118/Α/16-8-1984) Καθορισμός συχνότητας διενέργειας Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου ορισμένων Οχημάτων

Ν. 44800/123/1985 (ΦΕΚ Β781/Β/24-12-1985) Τρόπος διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Υπ. 12078/1343/2004 (ΦΕΚ435/Β/3-3-2004) Τροποποίηση των Υ.Α. 44800/123/1985 και 71703/8028/2003 Τρόπος διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Ν. 73903-6384/27-11-2000 ΦΕΚ 1442 Β διαδικασία  έκδοσης  πιστοποιητικού ADR

Ν. 40955-4862/07-10-2013 ΦΕΚ 2514 Β ( ΒΛΛΡ1-Λ69 ) εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR

Εγ. Φ. 106-123-45/02-01-2006 Έκδοση Πιστοποιητικού ADR από Δ.ΚΤΕΟ –Διαδικασία.

Τρόπος διεκπεραίωσης

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΤΕΟ

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ’Αδεια Κυκλοφορίας η Πιστ/τικό Τελωνείου 
2 Αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας 
3 Ισχύων Δ.Τ.Ε. από προηγούμενο έλεγχο 
4 Αντίστοιχο Παράβολο Ελέγχου
5 Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητος
6 Βεβαίωση ταχογράφου
7 Βεβαίωση ηλεκτρονικού σήματος ( Σε Δ.Χ )
8 Πιστοποιητικό ADR

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.