Ειδικός Τεχνικός Έλεγχος διασκευής αξόνων Φορτηγών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ειδικός Τεχνικός Έλεγχος διασκευής αξόνων Φορτηγών
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Τεχνικός έλεγχος Φορτηγού οχήματος μετά από τη διασκευή και μετατροπή των αξόνων του.

Σχετική Νομοθεσία

Ν.20794-2222/03-05-2012 ΦΕΚ 1466 Β Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Δ.ΚΤΕΟ

Υ.Α55332-5732/28-12-2012 ΦΕΚ 3469-Β Τροπ. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Δ.ΚΤΕΟ

Υ.Α 64010-5841/19-11-2014 ΦΕΚ 3107 Β Τροπ. 20794-2222 όροι καιπροϋποθέσεις λειτουργίας Δ ΚΤΕΟ

Ν.44800/123/1985 (ΦΕΚ Β781/Β/24-12-1985) Τρόπος διαδικασία και πιστοποίησηδιενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Υπ.12078/1343/2004 (ΦΕΚ435/Β/3-3-2004) Τροποποίηση των Υ.Α. 44800/123/1985 και 71703/8028/2003 Τρόπος διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Υ.Α.ΣΤ/20270/1973 (ΦΕΚ884/Β/31-7-1973) Περί αλλαγής κυρίων χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων

Υ.Α.13303/1984 (ΦΕΚ292/Β/10-5-1984) Τροποποίηση της υ.α.ΣΤ/20270/1973

Υ.Α2329/1985 (ΦΕΚ52/Β/31-1-1985) Τροποποίηση της υ.α.13303/1984

Υ.Α.31695/2761/1986 (ΦΕΚ708/Β/23-10-1986) Αλλαγή κυρίων χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων

Υ.Α.29070/1705/1988 (ΦΕΚ600/Β/24-8-1988) Τροποποίηση διατάξεων της 13303/1984 απόφασης όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Υ.Α.11134/846/1995 (ΦΕΚ457/Β/24-5-1995) Συμπλήρωση της Υ.Α. ΣΤ/20270/1973 (ΦΕΚ884/Β/31-7-1973)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες
  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

1

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ’Αδεια Κυκλοφορίας η Πιστοποιητικό Τελωνείου

Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Δ.Τ.Ε. από προηγούμενο έλεγχο

Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Αντίστοιχο Παράβολο Ελέγχου Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Τεχνική μελέτη διασκευής Εγκεκριμένη από τμήμα μεταφορών της Π.Δ.Μ. Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
2 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΥΗ
3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
5 ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ
6 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς