Ειδικός Τεχνικός Έλεγχος ABS εκ κατασκευής

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ειδικός Τεχνικός Έλεγχος ABS εκ κατασκευής
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ABS ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Σχετική Νομοθεσία

  • Υ.Α55332-5732/28-12-2012 ΦΕΚ 3469-Β Τροπ. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Δ.ΚΤΕΟ
  • Υ.Α 64010-5841/19-11-2014 ΦΕΚ 3107 Β Τροπ. 20794-2222 όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Δ ΚΤΕΟ
  • Π.Δ.1387/1981 (ΦΕΚ 347/Α/31-12-1981) Καθιέρωση περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου οδικών Οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους.
  • Ν.1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/26-4-1983) Υποχρεωτικός Τεχνικός έλεγχος των οδικών Οχημάτων και άλλες διατάξεις. 
  • Π.Δ.338/1984 (ΦΕΚ118/Α/16-8-1984) Καθορισμός συχνότητας διενέργειας Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου ορισμένων Οχημάτων
  • Ν.44800/123/1985 (ΦΕΚ Β781/Β/24-12-1985) Τρόπος διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
  • Υπ. 12078/1343/2004 (ΦΕΚ435/Β/3-3-2004) Τροποποίηση των Υ.Α.44800/123/1985 και 71703/8028/2003 Τρόπος διαδικασίας και πιστο
  • Ν.20794-2222/03-05-2012 ΦΕΚ 1466 Β Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Δ.ΚΤΕΟ ποίησης διενέργειας Τεχνικού Ελέγχου ΟχημάτωνΥ.Α 28366-2098/25-09-2009 ΦΕΚ Β 441 Συστήματα αντιεμπλοκής κατά πέδησης Υ.Α 68176/4406/29-12-2014 ΦΕΚ Β 67/2015 Τροπ. Υ.Α 28366-2098/25-09-2009 ΦΕΚ Β 441 Συστήματα αντιεμπλοκής κατά πέδησης

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΤΗ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση κατόχου Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 ’Αδεια Κυκλοφορίας η Πιστοποιητικό

Τελωνείου

Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Αποδεικτικό

ταυτοπροσωπίας

Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Ισχύων Δ.Τ.Ε. από

προηγούμενο έλεγχο

Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Αντίστοιχο Παράβολο

Ελέγχου

Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Βεβαίωση Ύπαρξης ABS εκ

κατασκευής - Εξουσιοδοτημένο συνεργείο

Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ
2 ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΦΡΕΝΩΝ
3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
4 ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς