Εκδόσεις - Θεωρήσεις Δελτίων ΑμΕΑ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Εκδόσεις - Θεωρήσεις Δελτίων ΑμΕΑ
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες και ΚΕΠ
Σε ποιους παρέχεται Σε πολίτες με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Αυθημερόν(από την στιγμή που έχουν τα δικαιολογητικά)
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 αίτηση κατάθεση από τον αιτούντα
2 Γνωμάτευση Α’θμιας

επιτροπής ή απόφαση Δ/ντη ή απόκομμα ΟΓΑ κ.λ.π.

κατάθεση από τον αιτούντα
3 φωτοτυπία ταυτότητας κατάθεση από τον αιτούντα
4 (Για τις νέες κάρτες)

Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες Ή τρεις (3) ίδιες, από τις οποίες η μία θα επικολλάται στο δελτίου του συνοδού.

κατάθεση από τον αιτούντα
5 Ασφαλιστικό βιβλιάριο

υγείας

κατάθεση από τον αιτούντα
4 Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου φορολογικού έτους.Το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 23.000 (είκοσι τριών χιλιάδων) ΕΥΡΩ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ΕΥΡΩ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ΕΥΡΩ προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω). Στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979, Α΄ 191) και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο – Κάρτα ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους. κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα Τρόπος διεκπεραίωσης
1 Σύνταξη αίτησης Ενδιαφερόμενος Χειρωνακτικός
2 Κατάθεση δικαιολογητικών Αρμόδιος Υπάλληλος Χειρωνακτικός
Πρωτοκόλληση Αρμόδιος Υπάλληλος e-protocol
Εγγραφή στο Μητρώο της Υπηρεσίας Αρμόδιος Υπάλληλος Χειρωνακτικός
Έκδοση Δελτίου Αρμόδιος Υπάλληλος Χειρωνακτικός


Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία