Ενίσχυση Επιχειρησιακού Ταμείου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ενίσχυση Επιχειρησιακού Ταμείου
Από ποιους παρέχεται ΟΠΕΚΕΠΕ
Σε ποιους παρέχεται Αναγνωρισμένες Ομάδες-Οργανώσεις Παραγωγών που υλοποιούν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Σημειώσεις Ο φάκελος για την ενίσχυση διαβιβάζετε στον ΟΠΕΚΕΠΕ δια μέσου των κατά τόπων Περιφερειών

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η ενίσχυση χορηγείται σε αναγνωρισμένες Ομάδες-Οργανώσεις Παραγωγών (του τομέα των οπωροκηπευτικών προς το παρόν) για κάθε έτος και εφόσον έχει υποβληθεί και εγκριθεί από τον αρμόδιο Υπουργό, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών. Ο φάκελος ενίσχυσης (αίτηση και δικαιολογητικά), κατατίθεται στις κατά τόπους περιφέρειες το αργότερο έως τις 15 Φεβρουαρίου, του έτους που έπεται του έτους υλοποίησης του Ε.Π. και αφού διενεργηθεί διοικητικός έλεγχος και επιτόπιοι έλεγχοι από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής δράσεων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, κατόπιν διαβιβάζετε στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο έως 30 Ιουνίου.

Σχετική Νομοθεσία

  • ΥΑ 286886/22-4-2009
  • ΚΥΑ 266355/11-2-200 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  • Καν.(EE)1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
  • Καν. (ΕΕ) 499/2014 της Επιτροπής
  • Καν. (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής

Τρόπος διεκπεραίωσης

Έντυπος

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση ενίσχυσης Επιχειρησιακού Ταμείου

Πίνακας δράσεων

Φύλλο ελέγχου

Πρακτικό ελέγχου & παραλαβής δράσεων

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έκθεση ελέγχου ορκωτού λογιστή Κατάθεση από την Οργάνωση
2 Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα Κατάθεση από την Οργάνωση
3 Ετήσια έκθεση απολογισμού ή Τελική έκθεση (όταν αφορά το τελευταίο έτος του Επιχειρησιακού προγράμματος) Κατάθεση από την Οργάνωση
4 Υπεύθυνη δήλωση περί τήρησης δεσμεύσεων υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Οργάνωσης Κατάθεση από την Οργάνωση
5 Βεβαίωση τράπεζας περί τήρησης ειδικού λογαριασμού Επιχειρησιακού Ταμείου Κατάθεση από την Οργάνωση
6 Αντίγραφο και κινήσεις ειδικού τραπεζικού λογαριασμού Επιχειρησιακού Ταμείου Κατάθεση από την Οργάνωση
7 Απόφαση έγκρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Κατάθεση από την Οργάνωση ή αυτεπάγγελτη αναζήτηση
8 Αναλυτική κατάσταση εισφορών (ιδία συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) των μελών της Οργάνωσης Κατάθεση από την Οργάνωση
9 Αναλυτική κατάσταση δαπανών για κάθε δράση συνοδευόμενη από τα σχετικά παραστατικά (δελτία αποστολής, τιμολόγια, εξοφλητικές αποδείξεις) Κατάθεση από την Οργάνωση
10 Κοινοί δείκτες απόδοσης Κατάθεση από την Οργάνωση
11 Έκθεση Ελέγχου Παρακολούθησης - Λειτουργίας της Οργάνωσης από την αρμόδια επιτροπή Αυτεπάγγελτη αναζήτηση

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση φακέλου (αίτηση και συνοδευτικά δικαιολογητικά) Παραλαβή φακέλου - Πρωτοκόλληση αίτησης - Εσωτερική διαβίβαση φακέλου Διοικητικός Υπάλληλος Γραμματείας 10 λεπτά
2 Αποδοχή φακέλου Έλεγχος πληρότητας φακέλου - ενημέρωση ενδιαφερόμενης Οργάνωσης για τυχόν ελλείψεις στον φάκελο Αρμόδιος Υπάλληλος έως 2 ημέρες
3 Έλεγχος δικαιολογητικών Διοικητικός έλεγχος των δικαιολογητικών Αρμόδιος Υπάλληλος έως 10 ημέρες (ανάλογα με τον όγκο των δικαιολογητικών)
4 Επιτόπιοι έλεγχοι Επιτόπιοι έλεγχοι για την παραλαβή των επιμέρους δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αρμόδια επιτροπή παραλαβής δράσεων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έως 30 ημέρες
5 Σύνταξη εγγράφων Σύνταξη του φύλλου ελέγχου, του πρακτικού παραλαβής και του πίνακα των δράσεων Αρμόδιος Υπάλληλος έως 10 ημέρες
6 Υπογραφές Υπογραφή εγγράφων από τα μέλη της επιτροπής και θεώρηση από τον Διευθυντή Μέλη αρμόδιας επιτροπής παραλαβής δράσεων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Διευθυντής Υπηρεσίας 1 ημέρα
7 Διαβίβαση φακέλου Αποστολή φακέλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ Διοικητικός Υπάλληλος Γραμματείας 1 ημέρα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Όταν παραλαμβάνονται δράσεις κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων ή δράσεις μηχανολογικού – ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ή δράσεις ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τότε η επιτροπή παραλαβής συνεπικουρείται από υπαλλήλους συνήθως άλλων Υπηρεσιών του φορέα μας (Δ/νση Τεχνικών Έργων, Πληροφορικής)

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

ΟΠΕΚΕΠΕ