Εννεάμηνη Άδεια Ανατροφής Τέκνου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Εννεάμηνη Άδεια Ανατροφής Τέκνου
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Υπαλλήλους Περιφέρειας
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0
Σημειώσεις

Με την έναρξη ισχύος του αρθρ.6 παρ.2 του Ν.4210/2013 δίδεται η δυνατότητα και στον πατέρα δημόσιο υπάλληλο να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της συνεχόμενης μετ' αποδοχών άδειας ανατροφής τέκνου σε περίπτωση που η σύζυγός του δεν εργάζεται.Διευκρινίζεται ότι, με την έναρξη ισχύος του νόμου, ο πατέρας δημόσιος υπάλληλος δικαιούται των διευκολύνσεων του μειωμένου ωραρίου ή της συνεχόμενης μετ’ αποδοχών άδειας ανατροφής τέκνου, ανάλογα με την ηλικία του τέκνου του και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ., ανεξαρτήτως του αν η σύζυγός του απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου σε φορέα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα όπως επίσης και στην περίπτωση που απασχολείται με σύμβαση μερικής απασχόλησης. Στις ως άνω περιπτώσεις αν η σύζυγος του υπαλλήλου έκανε, κάνει ή θα κάνει χρήση όμοιων διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου, ο σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της συνεχόμενης άδειας ανατροφής κατά το υπολειπόμενο μέρος. Συναφώς υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υιοθέτησε την άποψη ότι η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008 δεν αποτελεί όμοια διευκόλυνση με το μειωμένο ωράριο ή τη συνεχόμενη μετ΄ αποδοχών άδεια για την ανατροφή τέκνου δυνάμει της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 53 του ΥΚ (έγγραφο προς το Υπουργείο Εξωτερικών με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 53/1832/29499/11.12.2012).

(Πηγή: Παρ.5, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813/27-12-2013 Εγκύκλιος Υπ.Διοικ.Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου.

Σχετική Νομοθεσία

1. Τις διατάξεις του άρθρου 53  του  Ν.3528/2007 «Κύρωση  του  Κώδικα Κατάστασης    Δημοσίων  Πολιτικών Διοικητικών  Υπαλλήλων  και Υπαλλήλων  Ν.Π.Δ.Δ.» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 46/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»(ΦΕΚ 239/Α’/27-12-2010, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.271/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.877/21-03-2012 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» ΦΕΚ 939/Β/27-03-2012).

4. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813/27-12-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις επι θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄), παρ.5 «Γονική άδεια ανατροφής τέκνων».

5. Την αριθμ.97800/3216/08-10-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί διορισμού Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1431/τ.Γ΄/22-10-2014).

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφα.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έντυπο αίτησης άδειας Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Βεβαίωση εργοδότη/βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και έκανε, κάνει ή θα κάνει χρήση όμοιων διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου) Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Υπηρεσιακή Βεβαίωση / Κοινή Δήλωση (Απαιτείται σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι, προκειμένου να διαπιστωθεί / καθοριστεί ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση) Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Υπεύθυνη δήλωση της συζύγου περί ανεργίας/ Κάρτα Ανεργίας (Απαιτείται όταν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται) Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ο ή η υπάλληλος υποβάλλει στο Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά. (αρθρ. 53) Ν.3528/2007

(αρθρ.6 παρ.2) Ν.4210/2013

Ενδιαφερόμενος υπάλληλος 1 ημέρα
2 Η αίτηση πρωτοκολλείται από το Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού και χρεώνεται στον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας Τμήμα Γραμματείας 1 ημέρα
3 Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας ελέγχει, σύμφωνα με τα συνημμένα δικαιολογητικά, εάν ο εν λόγω υπάλληλος πληρεί τις προϋποθέσεις χορήγησης του9/μήνου ή μέρος αυτού και έπειτα εκδίδει την σχετική απόφαση (αρθρ.53) Ν.3528/2007,

(αρθρ.6 παρ.2) Ν.4210/2013,

(αρθρ.13) Π.Δ 46/2010,

Υπάλληλος Τμήματος Προσωπικού &Μισθοδοσίας 1 ημέρα
4 Η απόφαση με τα σχετικά δικαιολογητικά αποστέλλεται στον Εκτελεστικό Γραμματέα για υπογραφή (αρθρ. 242) Ν.3852/2010 Εκτελεστικός Γραμματέας 1 ημέρα
5 Μετά την υπογραφή της απόφασης, ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας, ενημερώνει το ηλεκτρονικό αρχείο αδειών και εκδίδει αντίγραφα αυτής, προκειμένου η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο και στη Διεύθυνση όπου υπηρετεί. Υπάλληλος Τμήματος Προσωπικού &Μισθοδοσίας 1 ημέρα
6 Το Τμήμα Γραμματείας κοινοποιεί την απόφαση στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο και στη Διεύθυνση όπου υπηρετεί. Υπάλληλος Τμήματος Γραμματείας 1 ημέρα